Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zdravá architektura

zdravá architektura

Zdravá architektura je výsledkem koncepčního přístupu k navrhování a tvorbě prostoru. Cílem je vytvoření energeticky maximálně šetrné, ekologické, finančně úsporné, funkční a zároveň estetické architektury. Uchopuje architekturu komplexně od interiéru a exteriéru, přes samotnou stavbu až po její zapojení do okolního prostředí, města, zeleně a krajiny. Vše dohromady tak vytvoří jednotný zdravý organizmus a dobře fungující celek.

Architektura a architektonický prostor v širším kontextu tvoří zároveň prostor urbanistický. Urbanismus, jako nauka o tvorbě lidských sídel, začíná u jednotlivé dílčí architektury a ve vzájemné interakci pokračuje až po začlenění sídelních celků do jejich okolního prostředí.

Nedílnou součástí zdravé architektury je tzv. modrozelená infrastruktura. Jedná se o soubor opatření pro nakládání s vodou, půdou a zelení, která pomáhají udržovat zdravé životní prostředí a umožňují udržitelnější využívání zdrojů. Patří sem ochrana a retence podzemních vod, zachytávání a čištění dešťové vody, prevence a omezení důsledků povodní a přívalových vod, promyšlená práce s půdním fondem a terénem, omezení eroze, opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity ve spolupráci se zelení, zlepšení čistoty ovzduší a mikroklimatu.

Charakteristické rysy zdravé architektury lze vystopovat také v intuitivním a empirickém počínání našich předků, proto v této rubrice naleznete mimo přehledu současné zdravé architektury i lidovou architekturu a památkově chráněné objekty. Zdravá architektura zahrnuje také pobytové prostory pro volnočasové aktivity, hřiště, parky a vodní prvky jako součást městské krajiny.

Tvorbě zdravé architektury pomáhá i systém vzdělávání a dotační tituly. Proto zde najdete i informace o dotačních programech jako jsou Nachytej dešťovku, Zeleň střechám, Vnitroblok, Zalejme.cz nebo třeba Nábřežít.

Urbanistická řešení
Revitalizace brownfieldů, rekonstrukce a rekonverze původní architektury

Mohlo by vás zajímat


20.2.2024Green0meter
Rok 2023 se nesl ve znamení významných změn v oblasti udržitelnosti a environmentálních, sociálních a správních (ESG) standardů, které mají hluboký dopad na podnikání a společnost a je více než jisté, že rok 2024 bude v tomto trendu pokračovat. Zásadní roli budou opět hrát digitalizace a integrace nejnovějších technologií a výrazně zamíchat kartami mohou volby, které letos čekají celou řadu klíčových zemí nejen v Evropě.
29.1.2024Patrik Majringer, Martin Kubín
Jedním z trendů moderního stavebnictví je znovuobjevování tzv. tradičních stavebních materiálů, které v hojnosti používali naši předkové. V kombinaci s moderními materiály či technologiemi zpracování nabízejí řešení složitých projektů, vyžadujících skloubení několika materiálových vlastností dohromady, a vytvářejí tak na stavebním trhu nové portfolio, které má stále více příznivců, nejen u alternativně smýšlejících lidí, ale i u odborné veřejnosti.
22.1.2024doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Ve vodním zákoně byla dána vyšší priorita akumulaci a využívání dešťové vody oproti jejímu odvádění kanalizací. Snahou MŽP bude zrovnoprávnit MZI s ostatní infrastrukturou v sídlech. Podívejte se na praktické příklady z vybraných měst.
Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.
18.1.2024Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz
Recenzovaný Díky výsadbě rostlin lze lépe čelit problému přehřívání prostoru v městské zástavbě, k němuž dochází vlivem klimatických změn. Efektivním způsobem, jak rozšířit vegetaci ve městech a zároveň využít velké množství odpadní vody produkované v domech, jsou kořenové čistírny odpadních vod umístěné na střeše, fasádě či v mokřadních záhonech. Po odstranění hrubých nečistot ve vícekomorové separační nádobě je voda čerpána na kořenovou čistírnu, kde dochází k jejímu biologickému čištění. Vyčištěnou vodu lze využít na splachování toalet nebo k zavlažování. Stálý přísun odpadní vody současně zajišťuje mokřadním rostlinám neustálé zásobení vodou i živinami a působí tím pozitivně na jejich růst.
Foto: Pexels
7.1.2024Ing. Marek Hekrle, Ph.D., Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Úspěšná realizace projektů vedoucích ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) vyžaduje technickou kvalitu návrhu a provedení, ale také dobře zvolenou formu a načasování komunikace. Zkušenosti měst s realizací projektů vedoucích ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a k realizaci opatření modrozelené infrastruktury předvedli na konferenci o vodě v Litomyšli zástupci ústecké univerzity.
25.12.2023Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Kolik způsobů šetrného zacházení s vodou vymyslíte na svém pozemku nebo hospodářství? Toulcův dvůr je statek v pražské Hostivaři, který slouží jako středisko ekologické výchovy. A možností, jak hospodárně nakládat s vodou, zde mají celou řadu. Podívejte se.
Foto: TRITEM a ČZU Praha
15.12.2023Vlastimil Růžička, redakce
Podívejte se na zajímavé inspirativní příklady využití vody v podnicích. Seznámíme s tím, jaké konkrétní činnosti by měly firmy udělat v přechodu na udržitelný rozvoj.
11.12.2023doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Příspěvek se zabývá rovnoměrností denního osvětlení v obytných místnostech. Zkoumá vliv způsobu stanovení velikosti a umístění obytného prostoru v obytné místnosti na rovnoměrnost.
5.11.2023Ing. Jakub Kotrla, VUT FAST Brno, Ústav územního rozvoje
Recenzovaný Článek přináší rešerši přístupů k zelené infrastruktuře z pohledu EU, včetně příkladů, i návaznost na legislativu ČR. V ČR dlouho tento pojem neměl jednotnou definici. Teprve až s novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon byl pojem zelená infrastruktura v České republice legislativně ukotven. Je zde definováno dělení veřejné infrastruktury, tedy pozemkům, stavbám a zařízením sloužícím veřejné potřebě. V právním řádu České republiky se tedy jedná nejenom o prvky vegetační a vodní, ale také územní systém ekologické stability krajiny.
23.10.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Zeleň v ulicích k ochlazování měst nestačí. Aby došlo ke snížení teploty zastavěných ploch, je potřeba zapojit do výstavby více prvků modro-zelené infrastruktury. Významnou roli přitom hrají zelené střechy, které ochlazují tepelné ostrovy, zlepšují mikroklima v budovách a přispívají k větší biodiverzitě ve městech.
8.10.2023Saint-Gobain
Skupina Saint-Gobain, Česká komora architektů a Sdružení pro architekturu a rozvoj uspořádali 20. září v Obecním domě SUMMIT UDRŽITELNOSTI. Připravili výjimečný program moderovaných diskusí, kterých se zúčastnili zástupci předních světových i domácích architektonických studií jako například Valode & Pistre Architectes, Bogle Architects, Schindler Seko, Chybik + Kristof nebo YUAR.
20.9.2023Jana Šmídková, Asociace pro vodu ČR z.s.
Vědci, odborníci z provozů, dodavatelé technologií i studenti z oboru vodního hospodářství se po dvou letech opět setkávají na největší domácí odborné konferenci o vodě. CzWA svoji bienální konferenci s jednoduchým podtitulem VODA pořádá již popatnácté. Konference probíhá ve dnech 20. až 22. září. Vrací se opět do Litomyšle a s ní přijíždějí rekordní čtyři stovky účastníků.
Stavba rodinného domu z cihel HELUZ. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl
7.9.2023HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Dosažení dobrých parametrů vnitřního prostředí budovy je zcela zásadní pro pohodu užívání budovy, protože přibližně 80 % času života strávíme uvnitř budov. Vnitřní prostředí budovy ovlivňuje zdravotní stav člověka – jeho fyzickou i psychickou stránku.
Realizace Green Roof BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
6.9.2023BayWa r.e. Solar Systems s.r.o.
Fotovoltaika na zelené střechy nebo také bio solární střechy je v České republice novinkou. Kombinace zelené střechy a FVE je ideální řešení pro novostavby, jako jsou rodinné domy, garáže, logistické haly, panelové domy i mateřské školky, které mají sklon střechy 0–5 stupňů.
28.8.2023Ing. Vítězslav Novák, Ph.D., Ing. Šimon Baránek, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Jan Bubeník
Recenzovaný Příspěvek pojednává o možnostech využití zelených stěn a jejich dopadu na životní prostředí, mikroklimatické podmínky a celkový vjem na pocitové pohodlí v interiéru. Zelené stěny, neboli vertikální zahrady jsou žádaným architektonickým prvkem prostorů ať už vnějšího či vnitřního, pro svou estetickou hodnotu a významné schopnosti příznivě ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme. Vertikální zahrady jsou schopny zlepšit akustické parametry prostoru, regulovat vlhkost a teplotu vnitřního prostředí a zachycovat prach. Zelená stěna funguje také jako velmi efektivní tepelný a zvukový izolační systém. Jakákoliv větší zelená plocha zásadně zvyšuje kvalitu mikroklimatu, a tedy i života lidí.
20.8.2023Saint-Gobain Česká republika
Jaké budou stavby budoucnosti? Jaký bude trend ve východní Evropě? Jak je to s recyklací stavebních materiálů? Stavebnictví je konzervativní obor, který se mění pomalu a je relativně rezistentní proti výraznějším inovacím. Současná doba se zvýšenými požadavky na udržitelnost, ale tlačí tento obor kupředu. Cílem bude šetřit suroviny, energie a tím snižovat emise CO2, potřebu lidské práce a produkci odpadu. Stavby budoucnosti budou prefabrikované, variabilní a z recyklovaných materiálů.

Partner - Zdravá architektura


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Doporučujeme


VIDEA 
 
Reklama