Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nábřežít

Pohodová akce na břehu řeky, která má ekologický rozměr? Dotační program Nábřežít! má za cíl přilákat širokou veřejnost k řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Kulturní nebo sportovní akce, výstavy, koncerty, akce určené pro děti nebo seniory, to už je jen na vás. Důležité je oživení nábřeží.

Tomáš Hajzler: „Svoboda, podobně jako řeka, může fungovat, pouze pokud má břehy.“


Pohodová akce na břehu řeky, která má ekologický rozměr? Ano!

Dotační program Nábřežít! 2021/2022 má za cíl přilákat širokou veřejnost k řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Je na Vás, jestli tak učiníte prostřednictvím kulturní nebo sportovní akce, výstavy, koncertu, akce určené pro děti nebo seniory. V ideálním případě by akce měla mít ekologický rozměr. Důležité je, že to na nábřežích bude opět žít!

Lhůta pro podání žádosti:
15. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Nábřežít! jsou to tyto:

 1. Podrobný popis, cíl a program akce;
 2. Položkový rozpočet projektu – ve formátu excel;
 3. Zákres půdorysu revitalizovaného území – zakreslený/vyšrafovaný na mapě katastru nemovitostí;
 4. Souhlas majitele pozemku, na němž se bude akce konat – pouze v případě, že konání akce tomuto souhlasu podléhá;
 5. Doklad prokazující existenci žadatele, pokud je žadatelem právnická osoba – dokládá se ve formě platných stanov, výpisu z rejstříku nebo aktuální kopií zřizovací listiny;
 6. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce/statutárních zástupců – dokládá pouze žadatel – právnická osoba a pouze v případě, že toto není doloženo již dokladem prokazujícím existenci žadatele;
 7. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají všichni žadatelé, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
 8. Čestné prohlášení pro právnické osoby – vyplněné prohlášení přikládají jen právnické osoby, formulář prohlášení je ke stažení na ekodotace.brno.cz/dokumenty/;
 9. Čestné prohlášení o nepoužití plastového nádobí a příslušenství – v případě, že se na akci bude podávat jídlo a pití;
 10. Doklad o zřízení bankovního účtu;
 11. Podepsaná žádost – V případě, že žadatel nemá zaručený elektronický podpis je třeba žádost z programu vytisknout, ručně podepsat a znovu ji naskenovat jako přílohu.

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální náležitosti, budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. Výsledky se dozvíte nejpozději do 03/2021. Následně budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

V případě kladného rozhodnutí o Vaší žádosti máte kalendářní rok na realizaci Vašeho projektu.

POSLEDNÍ KROK – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Nejpozději do ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém jste projekt realizovali, je vaší povinností provést finanční vypořádání. Učiníte tak opět elektronicky prostřednictvím systému GRANTYS, kam vložíte rovněž všechny relevantní faktury a účetní doklady.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit

Základní data dotačního programu „Nábřežít!“
Základní data dotačního programu „Nábřežít!“

DETAILNĚJI K PROGRAMU

Dotační-program-Nábřežít.pdf

Co naleznete na EKODOTACE (ekodotace.brno.cz)

Oddělení motivačních programů se od svého vzniku v roce 2017 snaží přispívat k zelenějšímu, ekologičtějšímu a zdravějšímu Brnu.

Jsme oddělení relativně malé, snažíme se ale o velké věci. Naši působnost jsme započali dotačním programem Šalinkarta, kterým se snažíme motivovat občany města Brna k využívání městské hromadné dopravy, namísto usednutí do osobních aut. (Nejlepší variantou pro naše zdraví i životní prostředí je ale samozřejmě stále pěší chůze nebo cesta na kole). Program ročně využívá přes 30.000 Brňanů, což považujeme za velký úspěch, který nás posunul k dalším projektům. S vizí více „eko“, ale také komunitního Brna, jsme vyhlásili programy Nábřežít! a Vnitroblok!, které vás také zaujaly, z čehož máme radost. V rámci prvního jmenovaného bylo uspořádáno již několik akcí na nábřežích brněnských řek. Cílem programu je oživit tyto plochy, což se bezpochyby daří.


Program Vnitroblok! podporuje zeleň v rámci sídelního bydlení, jejíž kvalita i množství má nesporný dopad na život obyvatel. Rovněž v jeho rámci přijímáme ročně desítky úspěšných žádostí. V roce 2018 se pod naše oddělení včlenil již existující program Ekologická výchova, jehož cílem je především šíření osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Program má mnoholetou tradici a stovky úspěšných projektů. V letošním roce vyhlašujeme stejně jako loni dva úspěšné dotační programyZeleň střechám! a Nachytej dešťovku!. Jejich společným jmenovatelem je především hospodaření s vodou, jakožto obecně velice diskutované téma. Předpokládáme tedy vaši velkou odezvu a spoustu zajímavých projektů.

Další velkou kapitolou kromě dotací je pro nás energetika, kterou se naše oddělení začalo zabývat v roce 2018. Cílem našich aktivit je spolu s vybranými organizacemi pracovat na soustavném a systematickém snižování energetické náročnosti budov. Zkrátka snižovat spotřeby a šetřit náklady! Během roku 2020 se kapitola energetiky stala natolik svébytnou, že jsme jí vytvořili samostatné stránky, na které se podívejte na www.priprav.brno.cz.

Snažíme se o co možná největší zjednodušení podávání vašich žádostí, proto tak lze činit u všech programů v rámci našeho oddělení elektronicky. Rádi byste se nás na něco zeptali nebo třeba jen předali podnět k našim stránkách nebo aktivitám? Neváhejte se na nás obrátit!

Dostaňme společně více zeleně do města, hospodařme se srážkovou vodou, zlepšujme kvalitu ovzduší, šetřeme energií, šiřme osvětu. Zajímejme se o prostředí, ve kterém žijeme.


Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí (OŽP)
Kounicova 67, 601 67 Brno,
Oddělení motivačních programů, 4.n.p.
Šumavská 35

Závěrem

Součást platformy Ekodotace je i možnost využít dotační program na popularizaci a šíření zmíněných témat.

Bavilo by vás informovat širokou veřejnost napříč generacemi o ekologických tématech? Rádi podpoříme váš projekt!


Dotační program Ekologická výchova je určen především těm, kteří prostřednictvím edukace šíří osvětu o zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Město Brno přispívá na projekty zaměřené na formování vztahů dětí i dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Použité zdroje:

 
 
Reklama