Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Pasivní Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích

Velkorysá architektura, funkční dispozice a technické řešení zaměřené na udržitelnost, to je Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích. Budovou v pasivním standardu, která je již rok v provozu, nás provedl její spoluautor Dalibor Borák. Stavba se umístila na prvním místě v kategorii Obec soutěže Energy Globe Award.


Prohlédněte si celou fotogalerii ZUŠ v Holicích

Škola stojí v klidné ulici nedaleko centra města Holice. Bílá fasáda, prolamovaná prosklenými plochami, se schovává za vzrostlou lipovou alejí, proto není z ulice ani příliš nápadná. Po vstupu na pozemek školy se odhaluje budova kompaktních rozměrů s okny, jejichž umístění, velikost a členění se na žádné ze čtyř fasád neopakuje. Pochopitelně. Jde o pasivní dům, největší svého druhu v České republice, který velice promyšleně hospodaří se solárními zisky a denním osvětlením. To ale předbíháme.

Architektura a dispozice

Koncept realizované kompaktní budovy nahradil kdysi původní návrh, zabírající podstatně větší část pozemku. Předpokládaná energetická náročnost však byla nad finanční možnosti města. Hledalo se proto jiné řešení splňující provozní požadavky při podstatně menších nákladech na provoz. Realizovaný projekt ušetřil značnou část stavební parcely, přitom skrývá množství učeben a několik sálů sloužících pro výuku dramatických, tanečních, hudebních a výtvarných oborů a také pro společenské události města.

Foyer jako nejdůležitější prostor

Hlavním prostorem stavby je foyer probíhající přes všechna podlaží s funkcí komunikační, shromažďovací, ale také relaxační. Dalibor Borák k návrhu foyer vysvětluje: „Na své děti jsem ve škole vždycky čekal v podřadných prostorách a na nevzhledných chodbách. Proto jsem chtěl vytvořit důstojný prostor pro čekající rodiče.“ Foyer umožňuje přímý vstup do sálů nejkratší cestou. Uplatněn je tak příjemný divadelní princip bez nutnosti překonávat složité komunikační systémy. Svým pojetím tvoří foyer v podstatě jeden ze sálů školy.


Horní dvě podlaží foyer slouží společně s velkým víceúčelovým sálem k pořádání společenských akcí města. Jsou v něm proto umístěny dva bary, kompletně provedené v bílé barvě respektující barevnost celého foyer. Z horního baru je přístupný příjemný balkón v nejvyšším podlaží, jediný otevřený prostor budovy přístupný z interiéru. Prostoru foyer dominuje výrazné schodiště, v interiéru je rovněž jako zajímavý technický prvek přiznána prosklená šachta výtahu.

Stěny zdobí grafiky světoznámého holického rodáka Karla Malicha, po kterém je škola pojmenována. Z nich vychází také tvarové a barevné řešení sedacích taburetů, navržených hlavní architektkou stavby Helenou Borákovou. Plastiky Karla Malicha visí nad schodištěm ve čtvrtém podlaží a na fasádě budovy.

Základní umělecké škola Karla Malicha v Holicích
Základní umělecké škola Karla Malicha v Holicích
Spoluautor stavby Ing. arch. Dalibor Borák, ateliér Dobrý dům
Spoluautor stavby Ing. arch. Dalibor Borák, ateliér Dobrý dům
Foyer ZUŠ
Foyer ZUŠ

Sály a učebny školy

Největším prostorem školy je víceúčelový sál pod střechou, určený pro koncerty, divadelní představení, plesy a společenské akce. Je navržen tak, aby umožňoval klasické divadelní i arénové uspořádání. Tomu jsou přizpůsobeny možnosti scénického osvětlení v sále a variabilní možnosti umístění zvukařského pultu. Sál má pečlivě řešenou akustiku. Mezi okny jsou umístěny do stejné výšky speciální akustické desky, zadní stěna sálu pod galerií je celá v akusticky pohltivé úpravě.

V přízemí se nachází malý komorní sál pro koncerty, přednáškové akce apod. V hledišti může sedět až padesát osob. Rovněž v přízemí, podél severní fasády, se nachází množství učeben pro individuální hudební výuku a multimediální učebna pro hudební nauku. Ve druhém nadzemním podlaží je zrcadlový sál pro výuku tance. Specialitou sálu je dvojitá konstrukce podlahy pro eliminaci přenosu kročejového hluku a speciální taneční povrch podlahy. Podél severní fasády za tanečním sálem je umístěna učebna pro výtvarné obory. Zajímavostí je mimo jiné kabinet vyučujících, který není zcela oddělen od učebny, vyučující mají neustálý kontakt s žáky. V prostoru pro výuku keramiky se nachází též pec s rekuperací tepla.

Komorní sál v přízemí školy
Komorní sál v přízemí školy
Velký víceúčelový sál
Velký víceúčelový sál
Taneční sál
Taneční sál

Teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací

Foyer podél celé jihozápadní fasády, probíhající přes všechna podlaží, má kromě architektonické funkce i účel z hlediska hospodaření s energií. Je tepelným kolektorem využívajícím solární zisky. Získané teplo předává přes rekuperační jednotky do systému nuceného větrání. Všechny sály jsou vytápěny teplovzdušně. Jako záložní zdroj tepla slouží tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Ta mohou v extrémně chladném počasí dotápět, v obráceném režimu mohou chladit.

Dalibor Borák ke zdrojům tepla dodává: „Podstata pasivního domu dle mého spočívá v tom, že není přecpán technologiemi a složitými systémy obnovitelných zdrojů, které jej mimo jiné prodražují. Má být navržen tak, aby stavební řešení zajistilo maximum požadovaných energetických potřeb. Doplněn je pak zdroji pro pokrytí výkyvů v obdobích s extrémními teplotami a samozřejmě nuceným větráním.“

Učebny jsou vytápěny klasickou teplovodní soustavou s malými otopnými tělesy. Zdrojem tepla pro vytápění učeben a pro přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Výhodou tohoto způsobu je možnost rychlého operativního vytápění nebo naopak utlumení podle obsazení učeben.

Větrání místností v budově je nucené s rekuperací tepla. V domě jsou vytvořeny samostatné okruhy pro víceúčelový sál, foyer, pro učebny a pro taneční a komorní sál. Dvě strojovny jsou umístěny v nejvyšším podlaží u západní a východní fasády. Vzduch je nasáván přes sací komory na severní fasádě.

Víceúčelový sál má větrací vzduch přiváděn textilním potrubím pod stropem na podélných stranách. Tím se zabránilo nežádoucímu proudění vzduchu v sále. Před pořádáním akcí v sále lze navíc prostor vyvětrat a předchladit otevřením požárních větracích klapek ve střeše (díky dvojímu systému ovládání) a otevřením oken na severní fasádě. Všechny místnosti v budově mají navíc alespoň jedno otevíratelné okno pro možnost přirozeného větrání.

Bar v nejvyšším podlaží se vstupem na balkon
Bar v nejvyšším podlaží se vstupem na balkon
Stínění oken osluněných fasád
Stínění oken osluněných fasád
ZUŠ v Holicích v pohledu ze severu
ZUŠ v Holicích v pohledu ze severu

Stínění součástí regulace

Na východní, jižní a západní straně budovy jsou všechna okna vybavena vnějšími žaluziemi. Sestava na každé fasádě je samostatně řízená nadřazeným systémem měření a regulace na základě skutečného slunečního svitu dopadajícího na danou fasádu a teplot v místnostech u této fasády. Je-li požadavek teplotu v místnostech zvýšit, systém vyhodnotí, zda je k dispozici sluneční energie a nastaví žaluzie. Teprve, pokud sluneční záření nepokryje požadovanou energetickou dotaci, je spuštěno topení. Žaluzie jsou samozřejmě vybaveny také manuálním ovládáním.

Obálka budovy s důrazem na vzduchotěsnost

Obvodový plášť budovy je vyzděný z dutinových cihel POROTHERM 36,5T a doplněný kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty ISOVER tloušťky 20 cm. Škola je shromažďovacím prostorem, použití minerální vaty proto bylo z důvodu požární bezpečnosti nezbytné. Minerální vata má však své limity ohledně tloušťky zateplení. Kombinace dutinových cihel a minerální vaty tak byla jediným řešením, jak dosáhnout potřebných parametrů obálky budovy z hlediska vedení tepla.

Dutinové cihly mají ale podle slov Dalibora Boráka své nevýhody, pokud jde o dosažení co největší vzduchotěsnosti obálky. Dostatečná těsnost je jednou z podmínek dosažení parametrů pasivního domu. Těsnosti obálky byla proto věnována maximální pečlivost jednak v projektu a jednak při realizaci, kdy pro kontrolu provádění obálky byl vyčleněn samostatný pracovník.

Pro dosažení maximální těsnosti je vnitřní líc zdiva v místě detailů, jako jsou např. věnce, napojení na příčky apod., opatřen perlinkou nalepenou do fasádního lepidla. Až na tyto úpravy je provedena vnitřní sádrová vzduchotěsná omítka. Z obvodové stěny jsou až na jednu výjimku, kterou je odpad z baru v pečlivě upravené drážce, vyloučeny jakékoliv instalace.

Hlavní vzduchotěsnicí vrstvou střechy je fóliová krytina. Bylo tak možné bez problémů použít např. závěsy na nosné trapézové plechy. Vzduchotěsnicí vrstvy ze stěny a střechy se spojují pod oplechováním atiky. Dosažená výměna vzduchu při blower-door testu podle slov Dalibora Boráka všechny překvapila. Dosáhlo se hodnoty výměny vzduchu při přetlaku i podtlaku 0,2 h−1.

Eliminace tepelných mostů a vazeb se dosáhlo zapuštěním konstrukcí překladů a věnců o 10 cm oproti vnějšímu líci zdiva. V těchto detailech je pak použita tepelná izolace tl. 30 cm.

Okna s trojskly a prosklené stěny se skrytými rámy

Okna a prosklené fasádní stěny mají plastové rámy pro pasivní domy a jsou zaskleny trojsklem. Vzhledem k tloušťce obvodového izolačního pláště a požadavku skrýt žaluziové boxy pod omítku jsou okna zasazena do otvorů ve zdivu a nikoliv předsazenou montáží před zdivo do tepelné izolace, jak je u pasivních domů obvyklé. Přes rámy je přetažena izolace obvodového pláště. Díky zapuštění věnců a překladů bylo možné vložit tepelnou izolaci i za žaluziové boxy.

Rámy prosklených stěn jsou z exteriéru i interiéru téměř zcela skryty. V interiéru je kryje odnímatelná lišta upevněná na suché zipy. Pod ní je vynechána nika umožňující případnou výměnu zasklení bez nutnosti bourání. Nika také zajišťuje přístup teplého vzduchu k rámům, který je ohřívá téměř na interiérovou teplotu.

Ocenění pro budovy ZUŠ Karla Malicha v Holicích

Unikátní architektonické a energetické řešení stavby zaujalo poroty některých respektovaných soutěží. V roce 2015 se budova základní umělecké školy umístila na prvním místě kategorie Obec v soutěži Energy Globe Award. Stavba se také dostala do výběru 30 staveb, které se budou ucházet o nominaci na titul Stavba roku 2015. O těch se však stále ještě rozhoduje.

Prohlídku budovy s komentářem Ing. arch. Dalibora Boráka z ateliéru Dobrý dům naleznete ve videu. Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na portálu ESTAV.cz.

Energetická náročnost objektu

Tepelně technické vlastnosti základních konstrukcí:
Střecha: U = 0,10 W/m2K (Požadavek: UP = 0,24 W/m2K)
Obvodová stěna: U = 0,14 W/m2K (Požadavek: UP = 0,30 W/m2K)
Podlaha:U = 0,13 W/m2K (Požadavek: UP = 0,45 W/m2K)
Okna: Uw = 0,80 W/m2K
Neprůvzdušnost obálky budovy: n50 – 0,2 (Blower-door test)
Zdroj tepla: tepelná čerpadla vzduch/voda. Měrná spotřeba energie na vytápění EPH,A – 8 [kWh/(m2.rok)]
Větrání: Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. Měrná spotřeba energie na mechanické větrání EPFans,A – 6 [kWh/(m2.rok)]
Chlazení pro sály: Měrná spotřeba energie na chlazení EPC,A – 3 [kWh/(m2.rok)]
Příprava teplé vody: Centrální se zásobníkem. Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody EPDHW,A – 2 [kWh/(m2.rok)]
Osvětlení: LED svítidla a lineární zářivky. Měrná spotřeba energie na osvětlení EPLight,A – 21 [kWh/(m2.rok)]
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu:
EPA – 40 [kWh/(m2.rok)]
Třída energetické náročnosti budovy: A – MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ (PASIV dle TNI), podle PENB je objekt školy vyhodnocen jako objekt VELMI ÚSPORNÝ, třída EN „A“.
Zastavěná plocha: 617,6 m2
Užitná plocha: 1892 m2
Objem budovy: 9968 m3 (objemový faktor A/V – 0,3)
Celkové stavební náklady: 50 mil. Kč s DPH

Účastníci výstavby ZUŠ Karla Malicha

Investor: Město Holice, Mgr. Ladislav Effenberk – starosta, Ing. Vítězslav Vondrouš – místostarosta

Projektová příprava:

Projekt:Dobrý dům, s.r.o. – Ing. arch. Helena Boráková, Ing. arch. Dalibor Borák, úpravy exteriéru Ing. arch. Petr Jureček
HIP – koordinace: Pavel Daněk
Statika: Ing. Ondřej Vlček
Stavební detaily: Ing. arch. Danuše Lošťáková, Ing. arch. Michal Štourač
Energetické řešení: Ing. Stanislav Kučera, Ing. Jan Pivec
Požární bezpečnost: Ing. Boris Lenert
Topení, větrání: Ing. Radim Drápal, Ing. Jiří Boudný, DRAEK, spol. s r.o.
Zdravotechnika: Ing. Kamil Kořistka
Elektro: Ing. Jiří Sklenář, PK Sklenář, s.r.o.
Slaboproud:Ing. Karel Alexa
MaR:Ing. Jiří Rytíř, ELTEP, s.r.o.
Akustika:Ing. Tomáš Hrádek, SONING Praha a.s.

Realizace:

Dodavatel: BW – Stavitelství, s.r.o. – Ing. Milan Bakeš, Ing. Jaromír Friml, manažerka stavby Helena Hanslová
Technický dozor:Libor Matoušek, Limma cz s.r.o.
Topení, větrání: Michal Stráček, Interklima spol.s r.o.
Elektro: Roman Morávek, BW Termo 2000, s.r.o.
Slaboproud: Martin Kučera, NEWTON ELEKTRONIKA – servis, s. r. o.
MaR: Ing. Jiří Rykíř, ELTEP, s.r.o.
Okna: Ing. Vladimír Bečvář, MATRIX a.s., Ing.Libor Pavlík, PKS okna a.s.
Osvětlení: Ing. Petr Martinkovič, Lumidée s.r.o.
Blower-door test: Mgr. Stanislav Paleček, Radion.cz
Sklo: Daniel Knápek, ALIA SYSTÉM s.r.o.
Vizuální systém: Aleš Najbrt, Studio Najbrt, s.r.o.
Výtvarná díla: Karel Malich, za podpory Galerie Zdeněk Sklenář
 
 
Reklama