Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zeleň střechám

Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství polétavého prachu a regulovat teplotu staveb. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou a zelení u staveb na území města Brna. Je určen všem, kteří chtějí žít v trvale udržitelné výstavbě.

Valeriu Butulescu: „Málokterá z tašek na střeše si ještě vzpomene na kameny v základu.“


Zelené střechy pomohou hospodařit se srážkovou vodou, snížit množství polétavého prachu a regulovat povrchovou teplotu stavby. A jako příjemný bonus hezky vypadají.

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI V ROCE 2021:
1. 2. 2021 – 31. 10. 2021

Rádi byste si podali žádost a vůbec netušíte, odkud začít? Společně to zvládneme!

Jsme velice rádi, že chcete pomocí svého projektu přispět k zelenějšímu a ekologičtějšímu městu. Máte jen rámcovou představu o tom, co byste chtěli zrealizovat, ale žádost podáváte poprvé? Shrneme si tedy postup přípravy podkladů a podání žádosti.

SEZNÁMENÍ SE S PROGRAMEM GRANTYS

Veškeré žádosti v rámci všech dotačních programů našeho oddělení se od roku 2019 podávají výhradně elektronicky. Svoji žádost založíte a spravujete v systému GRANTYS. Žádost je do odevzdání (a po domluvě i poté) přístupna pro editaci veškerých položek. Systém je intuitivní, před jeho použitím však doporučujeme projít si MANUÁL pro jeho použití. Jako vstupní informace je třeba mít připraveno pouze Vaše rodné číslo nebo IČO.

SEZNÁMENÍ SE S DOKUMENTY

Při podání žádosti v rámci konkrétního dotačního programu doporučujeme postupovat od obecných dokumentů ke konkrétním. Nejdříve by si tedy uživatel měl v sekci Dokumenty na těchto stránkách přečíst ZÁSADY pro poskytování dotací, následně PRAVIDLA a nakonec DOTAČNÍ PROGRAM, který je z uvedených tří dokumentů nejpodrobnější. S praktickou stránkou problematiky Vás seznámí Odborná metodika Zelené střechyStandardy pro navrhování, provádění a údržbu.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Nyní by měl mít žadatel hrubý obrys projektu a teoretické povědomí o tom, jak bude postupovat při podání žádosti. Bude potřeba vyplnit tělo žádosti, zejména informace o žadateli, místo projektu a datum realizace. Velice důležitou a nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, které by si měl žadatel začít chystat a shromažďovat ještě před samotným podání žádosti.

U dotačního programu Zeleň střechám! jsou to tyto:

 1. Projektový záměr (dokument, ze kterého je patrný základní návrh půdorysu a skladba zelené střechy, a který je opatřen razítkem způsobilé osoby);
 2. Položkový rozpočet;
 3. Zákres půdorysu zelené střechy (plocha zelené střechy zakreslená na mapě katastru nemovitostí);
 4. Fotodokumentace (fotografie před realizací jasně prokazující stav střechy);
 5. Souhlas majitele nemovitosti s realizací projektu zelené střechy (formulář ke stažení naleznete na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je nutné jej doložit ve všech případech, kdy žadatel není výhradním vlastníkem nemovitosti. V případě, kdy je žadatelem SVJ, je tento souhlas dokládán formou výpisu ze Shromáždění, na kterém se SVJ na realizaci projektu zelené střechy usneslo.);
 6. Doklad prokazující existenci žadatele (výpis z odpovídajícího rejstříku, dokládají všichni žadatelé kromě fyzických osob nepodnikajících.);
 7. Aktuální doklad o volbě statutárního zástupce/statutárních zástupců (příloha navazující na bod 6. Dokládá se pouze v případě, že požadované nevyplývá již z dokladu prokazujícího existenci žadatele.);
 8. Čestné prohlášení pro fyzické i právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
 9. Čestné prohlášení pro právnické osoby (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty);
 10. Čestné prohlášení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. (formulář ke stažení naleznete na našich stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Žadatel nepřikládá pouze v případě, kdy je projekt zelené střechy realizován na stavbě bez platného oznámení užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu);
 11. Doklad o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy);
 12. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci, na níž proběhla realizace projektu.);
 13. Odborný posudek (dokument prokazatelně vyhotovený autorizovanou osobou České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků. Nedodává se pouze v případě, kdy je realizace projektu zelené střechy patrna již z projektového záměru.);
 14. Kopie smlouvy o čerpání dotace v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí „Nová zelená úsporám“ (v případě, že žadatel čerpal i tuto dotaci). (Případně jiná smlouva, která by dokládala financování projektu zelené střechy z jiného zdroje);
 15. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední straně, naskenovat a vložit do systému.);

Upozorňujeme, že je zákonnou povinností každého žadatele (právnické osoby, fyzické osoby podnikající) mít zveřejněné účetní závěrky z posledních tří let. Tato skutečnost je ke dni podání žádosti kontrolována a pokud není tato povinnost splněna, není možné žádost postoupit k dalšímu hodnocení.

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Žádosti, které budou splňovat všechny formální a materiální náležitosti budou předloženy voleným orgánům k hodnocení. V případě schválení Vám bude udělen příslib o alokaci požadovaných prostředků – tato informace Vám bude zaslána emailem a poštou. Ode dne schválení má žadatel 18 měsíců na realizaci zelené střechy. Po realizaci je nutné se znovu vrátit k žádosti v systému GRANTYS a vyplnit závěrečnou zprávu (zejména nahrát všechny její požadované přílohy, jako faktury a doklady o platbě). Poté je tato závěrečná zpráva znovu předkládána voleným orgánům. Následně, v případě schválení závěrečné zprávy, budete vyzváni k osobní schůzce, na které podepíšeme smlouvu o poskytnutí dotace.

CO POTOM?

Prostředky jsou poskytovány na účet žadatele do 30 dnů ode dne podepsání smlouvy oběma stranami. Dále prosím nezapomínejte na 5letou udržitelnost a s ní spojenou povinnost – každý rok nahrávat v 5. a 10. měsíci aktuální fotku celé střechy. Je potřeba dokládat skutečně kvalitní fotografie, pakliže si nejste schopni tyto pořídit svépomocí, učiňte tak prosím prostřednictví firmy, která se na fotky z výšky/dronem specializuje.

Věříme, že nyní pro Vás bude podání žádosti hračka. Pokud byste se i tak rádi na cokoliv zeptali, neváhejte se na nás obrátit.

PRO DODAVATELE:

Máte odbornou firmu zabývající se realizacemi zelených střech? Vyplňte prosím tento formulář a my Vás zařadíme do databáze dodavatelů na našich stránkách.

Základní data dotačního programu „Zeleň střechám!“
Základní data dotačního programu „Zeleň střechám!“

DETAILNĚJI K PROGRAMU

Dotacni-program-Podpora-vytvareni-zelenych-strech.pdf

Co naleznete na EKODOTACE (ekodotace.brno.cz)

Oddělení motivačních programů se od svého vzniku v roce 2017 snaží přispívat k zelenějšímu, ekologičtějšímu a zdravějšímu Brnu.

Jsme oddělení relativně malé, snažíme se ale o velké věci. Naši působnost jsme započali dotačním programem Šalinkarta, kterým se snažíme motivovat občany města Brna k využívání městské hromadné dopravy, namísto usednutí do osobních aut. (Nejlepší variantou pro naše zdraví i životní prostředí je ale samozřejmě stále pěší chůze nebo cesta na kole). Program ročně využívá přes 30.000 Brňanů, což považujeme za velký úspěch, který nás posunul k dalším projektům. S vizí více „eko“, ale také komunitního Brna, jsme vyhlásili programy Nábřežít! a Vnitroblok!, které vás také zaujaly, z čehož máme radost. V rámci prvního jmenovaného bylo uspořádáno již několik akcí na nábřežích brněnských řek. Cílem programu je oživit tyto plochy, což se bezpochyby daří.


Program Vnitroblok! podporuje zeleň v rámci sídelního bydlení, jejíž kvalita i množství má nesporný dopad na život obyvatel. Rovněž v jeho rámci přijímáme ročně desítky úspěšných žádostí. V roce 2018 se pod naše oddělení včlenil již existující program Ekologická výchova, jehož cílem je především šíření osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Program má mnoholetou tradici a stovky úspěšných projektů. V letošním roce vyhlašujeme stejně jako loni dva úspěšné dotační programyZeleň střechám! a Nachytej dešťovku!. Jejich společným jmenovatelem je především hospodaření s vodou, jakožto obecně velice diskutované téma. Předpokládáme tedy vaši velkou odezvu a spoustu zajímavých projektů.

Další velkou kapitolou kromě dotací je pro nás energetika, kterou se naše oddělení začalo zabývat v roce 2018. Cílem našich aktivit je spolu s vybranými organizacemi pracovat na soustavném a systematickém snižování energetické náročnosti budov. Zkrátka snižovat spotřeby a šetřit náklady! Během roku 2020 se kapitola energetiky stala natolik svébytnou, že jsme jí vytvořili samostatné stránky, na které se podívejte na www.priprav.brno.cz.

Snažíme se o co možná největší zjednodušení podávání vašich žádostí, proto tak lze činit u všech programů v rámci našeho oddělení elektronicky. Rádi byste se na nás na něco zeptali nebo třeba jen předali podnět k našim stránkách nebo aktivitám? Neváhejte se na nás obrátit!

Dostaňme společně více zeleně do města, hospodařme se srážkovou vodou, zlepšujme kvalitu ovzduší, šetřeme energií, šiřme osvětu. Zajímejme se o prostředí, ve kterém žijeme.


Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí (OŽP)
Kounicova 67, 601 67 Brno,
Oddělení motivačních programů, 4.n.p.
Šumavská 35

Závěrem

Součást platformy Ekodotace je i možnost využít dotační program na popularizaci a šíření zmíněných témat.

Bavilo by vás informovat širokou veřejnost napříč generacemi o ekologických tématech? Rádi podpoříme váš projekt!


Dotační program Ekologická výchova je určen především těm, kteří prostřednictvím edukace šíří osvětu o zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Město Brno přispívá na projekty zaměřené na formování vztahů dětí i dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Použité zdroje:

 
 
Reklama