Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

Od 15. března 2016 je možné podávat žádosti o dotace na energetické úspory v bytových domech v Praze. Dotace jsou poskytovány v rámci 2. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám. Druhá výzva je kontinuální a bude otevřena do konce roku 2021. Výzva nabízí vyšší maximální podporu, a to 30 % způsobilých výdajů.

Aktualizováno v březnu 2020

Druhá výzva pro bytové domy v Praze je rozdělena do dvou oblastí podpory:

 • A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a
 • C – Efektivní využití zdrojů energie.

V obou oblastech podpory je nově samostatně podporována projektová příprava a odborný technický dozor (A.3 a C.5). Žádat o podporu lze na opatření, na které byly vynaloženy způsobilé výdaje nejdříve 1. 1. 2015 a zároveň 24 měsíců před evidencí žádosti.

Stejně jako v kontinuální výzvě pro rodinné domy je i zde zavedena funkce tzv. zásobníku, kdy žádosti, na které se nedostanou peněžní prostředky v aktuálním období, se přesunou do dalšího období, kdy budou k dispozici další finanční prostředky.

Úspěšní žadatelé, kteří podali žádost v rámci první výzvy z loňského roku, budou mít možnost žádost převést do této kontinuální výzvy s výhodnějšími podmínkami a dosáhnout tak na vyšší dotaci. Žadatel bude muset svoji původní žádost zrušit a podat si elektronicky novou, všechny ostatní podklady se ale využijí z původní žádosti.


A.0, A.1, A.2 Podpora zateplení a výměna výplní otvorů

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy
Typ konstrukceA.0 a A.1 [Kč/m2]A.2 [Kč/m2]
Obvodová stěna510680
Střešní konstrukce450600
Výplně otvorů1 5002 000
Podlaha na terénu600800
Ostatní konstrukce, stropy240320
Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé konstrukce
PopisKoeficient k
Budovy a konstrukce bez zvýhodnění1,0
Památkově chráněná budova1,3
Použití materialů s vydaným environmentálním prohlášením typu III1,05

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím
 • způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách rogramu).

A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2. včetně podpory na výstavbu zelené střechy

Technické podmínky

Realizací opatření nesmí dojit ke zhoršení parametrů měrné neobnovitelné primární energie EpN,A ani měrné celkové dodané energie EP,A.

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádějí následující tabulky.

Požadované parametry dle podoblasti podpory
Sledovaný parametrOznačení [jednotky]A.0A.1A.2
Měněné stavební prvky obálky budovyU [W.m−2.K−1]≤ 0,95 × Urec,20dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primarní energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A[–]bez požadavkuCA–B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 20 %≥ 30 %≥ 40 %
Podmínky pro památkově chráněné budovy
Sledovaný parametrOznačení [jednotky]A.0A.1A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy, u kterých je stanoven zvláštní postup při prováděníU [W.m−2.K−1]dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A[–]bez požadavkuDA–C
snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 10 %≥ 20 %≥ 30 %

C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Na opatření v podoblasti podpory C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A. Na opatření v oblasti podpory C.2 lze žádat pouze v případě bytových domů, jejichž průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je menší nebo roven jedenapůlnásobku referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (Uem ≤ 1,5 × Uem,R).

Podporu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách. Nelze však měnit centrální zdroj tepla bytového domu za lokální zdroje tepla v jednotlivých bytových jednotkách.

Podporována je instalace níže uvedených zdrojů splňujících požadavky na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a (EU) 2015/1189.

Podporováno je také napojení na soustavu zásobování teplem. Podpora se poskytuje pouze na připojení k soustavě zásobování teplem, která má podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívá odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.1Výše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.2
C.1.1/C.2.1Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva24 00020 000
C.1.2/C.2.2Tepelné čerpadlo voda-voda30 00025 000
C.1.3/C.2.3Tepelné čerpadlo země-voda30 00025 000
C.1.4/C.2.4Tepelné čerpadlo vzduch-voda18 00015 000
C.1.5/C.2.5Plynový kondenzační kotel12 00010 000
C.1.6/C.2.6Napojení na soustavu zásobování teplem8 5007 000
C.1.7/C.2.7Plynové tepelné čerpadlo24 00020 000
C.1.8/C.2.8Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 00025 000

Míra podpory je omezena 25 % (C.2) nebo 30 % (C.1) způsobilých výdajů.

C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Solární termické systémy

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Požadovaná hodnota
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavyQss.u [kWh.rok−1.b.j.−1] ≥ 600
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m−2]≥ 45

Solární fotovoltaické systémy

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory bytového domu, dále je ji možné využít také v bytových jednotkách.

Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 30 kWp na číslo popisné dané budovy. Podporovány jsou fotovoltaické systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Minimální účinnost (vztažená k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách je:

 • 15 % pro panely a moduly složené z mono- a polykrystalických článků,
 • 10 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,
 • bez požadavku pro solární fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému.

Výše podpory
Typ systému
Solární termické systémy9 000 [Kč/b.j.]
Solární fotovoltaické systémy15 500 [Kč/kWp]

Míra podpory je omezena na 25 % (samostatně) nebo 30 % (kombinace s A) způsobilých výdajů.

C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Podporovány jsou instalace centrálního nebo decentrálního systému větrání se zpětným získáváním tepla. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %. Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech, kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti, se připouští minimální účinnost 65 %.

Výše podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se ZZT30 000
Decentrální systémy větrání se ZZT24 000

Míra podpory je omezena na 25 % (samostatně) nebo na 30 % (kombinace s A) způsobilých výdajů.

C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru. Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v oblasti C.1, C.2., C.3 nebo C.4.

C.6 – Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s opatřením z oblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti C. Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na bytovou jednotku vybavenou decentrálním systémem, popř. napojenou na centrální systém.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

 • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
 • Teplota studené vody min. 8°C;
 • Teplota okolí v rozsahu 18 - 25°C;
 • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39°C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

C.7 – Podpora dobíjecích stanic ve stávajících bytových domech pro vozidla kategorie M1

Od 1. 3. 2020 je poskytována podpora dobíjecích stanic ve stávajících bytových domech pro vozidla kategorie M1. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic a dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A, C.3.2, nebo samostatně. Podpora se poskytuje pouze na dobíjecí stanice instalované po 30. 7. 2019. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení odběru elektřiny z elektrorozvodné sítě dle situace v síti, řízení dobíjení dle aktuální spotřeby elektřiny v daném bytovém domě a koordinace dobíjení s dalšími dobíjecími místy v daném BD.

Výše podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Instalace dobíjecí stanice v BD45 000
Instalace dobíjecí stanice v BD s fotovoltaickým systémem s akumulací elektrické energie55 000

Příloha

1582276926_NZÚ_Závazné pokyny pro žadatele BD-zateplení-zdroje-soláry-rekuperace (2.2).pdf
 
 
Reklama