Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

NZÚ: Podpora nízkoenergetických bytových domů a změny výzev pro rodinné a bytové domy

V programu Nová zelená úsporám byla vyhlášena 3. výzva podporující novostavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v celé ČR. Také byly rozšířeny možnosti podpory v rámci běžící 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy v Praze.

Podpora výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Výzva je kontinuální – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 mil. Kč. Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.

Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí (zkolaudují). Žádost je možné podat pouze na projekty s platným územním rozhodnutím.

Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu. Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).

Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a  zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu.

Obdobně jako u stávajících výzev i zde platí pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel obdrží reakci na jeho podání nejpozději do 3 týdnů. Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 9. ledna 2017 od 10 hod.

Podrobnosti ke 3. výzvě pro bytové domy v tomto článku

Hlavní změny v NZÚ ve 3. výzvě pro rodinné domy
platné od 21. listopadu, účinné od 9. 1. 2017

1. Příjem žádostí dle nových podmínek

Příjem žádostí podle této aktualizace podmínek bude umožněn od 9. 1. 2017 od 10 hodin.

2. Podpora na výstavbu „zelených střech“

Současně se zateplením stávajícího rodinného domu (oblast podpory A), popř. s výstavbou nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B), je nově podporována i realizace zelených střech. Zelené střechy přispívají k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Podpora je poskytována ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

3. Podpora na využití tepla z odpadní vody

V kombinaci s jiným opatřením je nyní možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém, nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům.

4. Podpora dostupnější pro památkově chráněné rodinné domy

Rodinné domy, které mají orgánem památkové péče omezen rozsah prováděných opatření, mají nyní možnost v případě realizace dílčího zateplení (oblasti podpory A. 0) získat podporu již při dosažení úspory energie ve výši 10 %.

5. Nové typy podporovaných zdrojů v případě výměny původního zdroje tepla na vytápění

Nově je možné získat podporu také na tepelná čerpadla s plynovým pohonem či na připojení domu k účinné soustavě zásobování tepelnou energií. Podmínky a možnosti získání podpory pro ostatní typy zdrojů tepla zůstávají nezměněny.

6. Rozšíření možností u instalace fotovoltaických systémů - možnost využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů namísto fotovoltaických panelů

Do Závazných pokynů byl plně zapracován dříve zveřejněný metodický pokyn pro oblast podpory C. 3, který přinesl zejména zjednodušení podmínek pro získání podpory na pokročilé fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie. Navíc byly podmínky upraveny tak, že již nebrání využití některých typů speciálních fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů. Zjednoduší se také administrace a dostupnost odborných služeb v oblasti návrhu fotovoltaických systémů, nově budou přijímány také podklady (projekty a energetická hodnocení) zpracované elektro projektanty s oprávněním dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

7. Svěřenské fondy

Mezi oprávněné žadatele nově přibyl také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný rodinný dům vyčleněn do svěřenského fondu.

Podrobnosti ke 3. výzvě pro rodinné domy v tomto článku

Hlavní změny v NZÚ ve 2. výzvě pro bytové domy v Praze
platné od 21. listopadu 2016, účinné od 9. 1. 2017

1. Příjem žádostí dle nových podmínek

Příjem žádostí podle této aktualizace podmínek bude umožněn od 9. 1. 2017 od 10 hodin.

2. Podpora na výstavbu „zelených střech“

Současně se zateplením stávajícího bytového domu (oblast podpory A), je nově podporována i realizace zelených střech. Zelené střechy přispívají k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Podpora je poskytována ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

3. Podpora na využití tepla z odpadní vody

V kombinaci s jiným opatřením je nyní možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na bytovou jednotku vybavenou decentrálním systémem, popř. napojenou na centrální systém.

4. Možnost využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů namísto fotovoltaických panelů

Podmínky byly upraveny tak, že již nebrání využití některých typů speciálních fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů. Zjednoduší se také administrace a dostupnost odborných služeb v oblasti návrhu fotovoltaických systémů, nově budou přijímány také podklady (projekty a energetická hodnocení) zpracované elektro projektanty s oprávněním dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

5. Svěřenské fondy

Mezi oprávněné žadatele nově přibyl také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný bytový dům vyčleněn do svěřenského fondu.

Podrobnosti k 2. výzvě pro bytové domy v Praze v tomto článku

 
 
Reklama