Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Historické stavby

Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách
22.1.2024Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebněfyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.
16.12.2023Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Recenzovaný Výskyt společenstev fotoautotrofních mikroorganismů, jako jsou sinice a řasy, může představovat závažný problém jak pro přírodní, tak pro umělé stavební materiály. Hrozí postupná degradace mnohdy až k úplnému rozpadu těchto materiálů. Snahou autorů článku je nalézt vhodnou metodu včasného varování a předejít stavu, kdy na základě odborného posouzení můžeme konstatovat již běžící, nebo dokonce dokonaný proces destrukce.
21.11.2023Ing. Ondřej Vystavěl, Ing. Michal Kuruc, Ph.D., Ing. Alena Berková, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.
Recenzovaný Vyhotovení dokumentace památkově chráněných staveb v komplexní digitální podobě je důležitým krokem v procesu záchrany kulturního dědictví a umožňuje zachování co nejvíce informací o nemovitých kulturních památkách pro budoucí generace. Jednou z možností, jak k této problematice přistoupit, se jeví vyhotovení informačního modelu stavby nemovité kulturní památky. Vlastnímu modelování předchází sběr podkladových dat. Za tuto činnost by měl být v rámci procesu BIM zodpovědný geodet. V současné době se často jedná o geometrické zaměření daného objektu pomocí technologií laserového skenování s následným zpracováním do tzv. mračna bodů, které tvoří základní prostorový podklad pro tvorbu informačního modelu naskenovaného objektu. Standardem by mělo být připojení měření do závazného souřadnicového a výškového systému. Za účelem vizualizace výsledného informačního modelu pro širokou veřejnost se v současnosti stále více uplatňují nástroje herního vývojového prostředí. Uvedená problematika je v příspěvku popsána na případové studii vzniku informačního modelu památkově chráněného objektu Maxmiliánův dvůr v Kroměříži postavené v polovině 19. století olomouckým arcibiskupem Maxmiliánem Sommerau Beckem.
© Fotolia.com
16.10.2023RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Ing. Pavel Sedláček, Ing. Milena Forejtníková
Recenzovaný Článek seznamuje s projektem, který podrobně zpracovával návrh metodiky hodnocení bioohrožení památek, včetně poškození jednotlivých prvků, a hodnotil míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek a chráněných území jednotným postupem pro celé území ČR.
18.9.2023prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT FAST v Brně, Ústav chemie
Recenzovaný V České republice existuje celá řada historických staveb s azbestem, jenž byl použit při opravách a rekonstrukcích. Příkladem za všechny může být Španělský sál Pražského hradu. Z uvedeného vyplývá, že z pohledu možné přítomnosti azbestu je nutné při diagnostice objektu zohlednit i dobu předchozích oprav, zejména v 60. až 80. letech minulého století, kdy byly výrobky obsahující azbest hojně používány.
21.8.2023Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Petr Růžička
Recenzovaný Rozsáhlé terénní zkušenosti při opravách dřevěných konstrukcí ukazují na dva základní limitující faktory kvality odvedené práce, které se často různými způsoby obcházejí či zjednodušují. V první řadě je to kvalita dřeva při opravách (výměny, protézy) a z ní vyplývající problémy při nedodržení doporučených kritérií pro výběr vhodného materiálu, s ohledem na dlouhodobou koexistenci nového dřeva s původním materiálem. Ve druhém případě jsou velmi vlivným faktorem způsoby opracování dřeva, kdy se pro své výhody preferované tradiční způsoby z různých důvodů nahrazují imitacemi bez jakýchkoliv přínosů. V tomto článku se budeme vzhledem k jeho omezenému rozsahu věnovat pouze nejkřiklavějšímu případu, a tím je opracování kulatiny tesáním.
Renovace Okresního soudu v Litoměřicích
30.7.2023Baumit, spol. s r.o.
Vedle developerské výstavby zejména nových bytových domů se v současnosti stále častěji objevují zajímavé stavební realizace spojené s obnovou starších objektů. Nemalá část takových staveb je však registrována jako historické památky, a jejich renovace tak podléhá přísným normám Národního památkového úřadu (NPÚ).
Obr. 1. Velkopřevorský palác v Praze na Malé Straně spadá pod ochranu UNESCO (pohled na budovu konventu se střešními vikýři)
27.6.2023PROPASIV s.r.o.
V nejbližších letech čeká řadu starých bytových domů a administrativních budov potřebná rekonstrukce. Mnohé z nich jsou historické budovy, jejichž opravy probíhají pod taktovkou Národního památkového ústavu (NPÚ). Významně do hry vstupuje i aktuální legislativní nařízení k energetické náročnosti rekonstruovaných budov. Vyhovět parametrům vyhlášky a zároveň dodržet striktní omezení NPÚ pomohou moderní tenké izolace. Jejich použití ilustruje příklad rekonstrukce střechy Velkopřevorského paláce v Praze pomocí vakuové izolace VakuPRO.
15.5.2023Ing. Kristián Hutkai, prof. Ing. Dušan Katunský, Ph.D.
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá s tepelnou ochranou historickej budovy v Košiciach. Budova je momentálne využívaná v plnej funkcii ako bábkové divadlo. Trpí však poruchami spôsobené zvýšenou vlhkosťou. Časť príspevku je venovaná vlhkostnej analýze, ktorá bola vykonaná deštruktívnym spôsobom pomocou gravimetrickej metódy. Hlavná časť príspevku sa zaoberá s výsledkami dynamických simulácií, pri ktorej sa analyzovala tepelno-vlhkostná odozva historickej steny po aplikácií tepelnej izolácie z interiéru.
13.5.2023Tisková zpráva, BEAUFORT s.r.o.
Česká společnost SIS Systémy se pyšní svou účastí na renovaci historické budovy v dolní části Václavského náměstí v Praze, která slouží jako nová interaktivní atrakce pro milovníky piva. Pro společnost SIS Systémy, která zajistila kompletní stavební práce, šlo o projekt v hodnotě 60 milionů Kč. Realizace probíhala od srpna 2022 do letošního dubna. Společnost SIS Systémy rovněž patří do skupiny investorů tohoto projektu.
17.1.2023Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Recenzovaný Fond historických krovů dochovaných na našem území sahá 700 let nazpět a představuje širokou škálu rozmanitých konstrukčních řešení. Několik hlavních, principiálně odlišných konstrukčních systémů (krovy krokevní, vazníkové, vaznicové, skružové, lamelové) se dělí na celou řadu typologických podskupin a ty ještě dále na desítky svébytných variant a jejich vzájemných kombinací. Dá se říci, že v minulosti nejčastěji užívané konstrukce patří současně k těm nejlépe prověřeným. Ale i tyto krovy mají svá slabá místa, o kterých je dobré vědět, zejména pokud máme takovouto střechu účinně opravit anebo o ni správně pečovat, a zajistit jí tak i do budoucna co nejdelší trvanlivost.
28.12.2022doc. Ing. Eva Burgetová, CSc., Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Robert Kořínek, Ph.D.
Recenzovaný V poslední době je patrný trend zvýšeného zájmu o využívání věžových vodojemů. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které významně ovlivňují možnosti nového využití vodojemů, je jejich aktuální technický stav. Průzkumy potvrdily, že na degradaci obvodového zdiva solitérních konstrukcí věžových vodojemů se podílí řada cyklických degradačních činitelů a vnitřní mikroklima. V rámci průzkumu bylo definováno několik systematicky se opakujících poruch konstrukce vodojemů.
13.12.2022Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum Praha
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP představila pracovnice Národního technického muzea (NTM) specifický pohled na plasty ve stavebnictví a jejich degradaci. Týká se převážně polymerů jako součástí budov (krytin, izolací, oken, potrubí, podlah), ale i nábytku a uměleckých děl.
Pohled na bývalý hotel Intercontinental od severu.
4.12.2022doc. Ing. arch. Marek Tichý, TaK Architects s.r.o.
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP představil architekt Marek Tichý historii výstavby pražského hotelového komplexu Intercontinental v Pařížské ulici a nastínil možnosti jeho rekonstrukce. Ta je v současné době ve fázi dokončování první etapy zahrnující statiku objektu, obvodové a střešní pláště.
6.9.2022redakce
Přijďte si poslechnout přednášky o Průmyslovém paláci a Státní opeře od autorů jejich rekonstrukcí. Celý blok je věnován bezpečnosti baterií a fotovoltaiky v budovách. Zazní témata fasád a dřevostaveb řešená na úrovní normalizace a mnoho dalšího. Konference Požární bezpečnost staveb se koná 21. září v Praze.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partner - Regenerace domů


VIDEA 
 
Reklama