Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Panel 2013+

Program PANEL 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. PANEL 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů - družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Úvěr lze získat na bytové domy bez rozdílu technologie výstavby (panelové i cihlové bytové domy).

Žádosti o úvěr na opravy a modernizace bytových domů PANEL 2013 + se přijímají od 11. ledna

 • Pro koho je určen

  • Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby bytového domu.

   • družstva,
   • společenství vlastníků,
   • fyzické a právnické osoby,
   • města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
   Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě. V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr poskytnout i této právnické osobě. Domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky.
 • Výše úvěru


  • Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 %, resp. 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace, podle toho, zda se úvěr poskytuje dle podmínek de minimis, resp. dle podmínek notifikovaného režimu (podrobně viz nařízení Vlády ČR č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.)
 • Podporovaná opatření

  • Část A
   Položka č.

   1. Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
   2. Odstranění statických poruch nosné konstrukce
   3. Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
   4. Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
   5. Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
   6. Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
   7. Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
   8. Vyregulování otopné soustavy
   9. Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby

   Část B
   Položka č.

   1. Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie
   2. Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
   3. Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí
   4. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
   5. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení
   6. Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla
   7. Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby
   8. Výstavba nové kotelny pro potřeby domu
   9. Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu
   10. Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky
   11. Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
   12. Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu
   13. Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu
   14. Opravy nebo modernizace v bytě - výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří
   15. Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka.
 • Žádost a čerpání úvěru

  • Žádost o úvěr obsahuje

   1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,
   2. jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba,
   3. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

   K žádosti o úvěr žadatel přiloží

   1. doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,
   2. prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,
   3. prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku,
   4. projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z právního předpisu,
   5. doklad prokazující výši energetické úspory,
   6. rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení,
   7. doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,
   8. v případech, kdy stav domu prokazatelně nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení, potvrzení o této skutečnosti vydané osobou podle písmene d).

   Čerpání úvěru:
   Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Oprava nebo modernizace domu musí být ukončena do 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, nelze užívat dům nebo byt k jiným účelům než k bydlení. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, v platném znění.

Program PANEL 2013+ vychází z nového nařízení Vlády ČR č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.


Mohlo by vás zajímat


13.4.2020Ing. Ivan Hollý, PhD., Ing. Iyad , Abrahoim. PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov
Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov sa v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom je vytváranie nových otvorov do nosných konštrukcií bez predchádzajúceho odborného posúdenia. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja konkrétnej sústavy. Článok popisuje niektoré problémy nosných konštrukcií panelových budov, s ktorými musia projektanti pri ich posudzovaní uvažovať.
6.12.2019Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Přinášíme stručné seznámení s návrhem nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
3.9.2018CIUR a.s., Marcela Bosáčková
Dvouplášťové střechy panelových domů dávno ukončily svou životnost. Kdysi zřejmě výhoda takového provětrání má v dnešní době velkou slabinu jak v přehřívání podstřešních prostor, tak ve větší spotřebě tepla na vytápění. Letošní letní vedra dala zabrat zvláště panelovým domům. Jak tedy zateplit dutinu dvouplášťové střechy, nechat ji provětrávanou a zároveň odstranit nešvary z léta a zimy? Firma CIUR má řešení.
12.3.2018Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, katedra mechaniky
Článek představuje popis a zhodnocení technického řešení panelové soustavy PS 61, která byla používána od roku 1961 do roku 1967 v západních Čechách. V současné době jsou objekty užívány jako bytové domy a je třeba provést jejich pečlivou rekonstrukci. Je třeba prověřit stávající příčky, omezit další zatížení stropů a vše řešit pouze po důkladném rozboru statikem.
20.11.2017ista Česká republika s.r.o.
Každoroční odečty tepla a vody probíhají v tisícovkách bytových domů po celé ČR od konce listopadu do konce ledna. Nezpřístupnit byt kvůli odečtu vás díky nové vyhlášce může přijít pěkně draho. Za teplo a teplou vodu díky tomu můžete zaplatit až trojnásobek. Řešením je přechod domu k rádiové technologii měřicích přístrojů.
23.9.2017Vlastimil Růžička, redakce
Čeští vědci si stále častěji připisují badatelské úspěchy v oblasti fotokatalytických nátěrů. Spolupráci s lidmi z praxe si velmi pochvalují. Partnerské firmy získávají nové poznatky o možnostech aplikace fotokatalytické technologie a vědci mají možnost lépe ověřovat modelové závěry v reálných podmínkách.
Šest rad, jak správně zateplit dům
30.8.2017Sdružení EPS ČR
Zateplení fasády domu dokáže ušetřit až 50 % nákladů na vytápění a klimatizaci ročně. Aby však bylo zateplení efektivní, je potřeba k němu přistoupit komplexně. Při snaze ušetřit za každou cenu nemusí zateplení plnit své funkce a může docházet k odlupování izolantu či vytvoření tepelných mostů s rizikem vzniku plísní.
Ing. Petr Gross
7.7.2017Vlastimil Růžička, redakce
Výhody komplexní správy finančních prostředků a financování, kde se propojují možnosti nabízené například zdroji ze strukturálních fondů Evropské unie s klasickými finančními produkty Komerční banky, v rozhovoru představuje Ing. Petr Gross. Na příkladech z praxe ukazuje, že tento způsob podpory má mnohem větší dopad na zvýhodněné úrokové sazby, než klasické úvěry a dotační tituly.
19.6.2017Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Definice, co je společnou částí v bytovém domě, je klíčová zejména při úpravách konstrukcí domu a při poruchách, které ovlivňují jednak předmětný prostor jako takový a jednak dotčené bytové jednotky. Z určení společné části vyplývá, kdo financuje úpravy a rekonstrukce těchto konstrukcí a prostor. Definice společných částí vychází z nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a z již zrušeného zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.).
16.2.2016ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, Ing. Michal Kubelka
V současnosti dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací ani šachtové větrání bez nebo s „větracími hlavicemi“ není funkční. Proto se dnes používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.
4.12.2015Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob zateplení po výšce objektu z hlediska volby tepelného izolantu se výrazně zjednoduší. Zrušeno bude rozdělení budov na stávající a novostavby z hlediska způsobu zateplení. Vyplývá to z dokončené revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.
Ilustrační obrázek, foto Regenerace bytového fondu a veřejných budov
14.11.2015Centrum stavebního inženýrství a. s.
Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.
1.7.2015Knauf Praha s.r.o., Ing. Jana Tulachová
Opustili jsme zavedený trend a běžnou nabídku velké hmotnosti pytle především s ohledem na vaše pohodlí a zdraví. Nosit na stavbě těžké 40kilogramové pytle není snadné. Proto v našem sortimentu již nově najdete pouze pytle s hmotností 30 kg a menší. Ostatní přínosy jsou už „jen“ bonusem.
25.6.2015Knauf Praha s.r.o.
Firma Knauf uvádí na trh zcela nový typ podhledu, který je označován jako D114L EASE. Cílem nově navržené konstrukce podhledu D114 L bylo dosáhnout maximální efektivity a usnadnění práce při montáži s minimálním počtem použitých prvků všude tam, kde je požadováno pouhé dekorativní zakrytí stropů.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Regenerace domů


Reklama

VIDEA 
 
Reklama