Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projektování ETICS podle nové ČSN 73 0810 bude jednodušší

Způsob zateplení po výšce objektu z hlediska volby tepelného izolantu se výrazně zjednoduší. Zrušeno bude rozdělení budov na stávající a novostavby z hlediska způsobu zateplení. Vyplývá to z dokončené revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Informace zazněly z úst autora revize ČSN 73 0810 Ing. Petra Boháče na semináři společnosti PAVUS. V současné době se zapracovávají poslední připomínky. Vydání normy se předpokládá v první polovině roku 2016.

V dosavadní úpravě normy se lišil způsob zateplení pro novostavby a pro stávající budovy. Hranicí těchto dvou kategorií byl rok 2000. Norma předepisovala požární pásy a pásy nad okny rozdílně dle stáří objektu. Např. na novostavbách s požární výškou do 30 m se kombinovalo zateplení s průběžnými pásy nad okny s celoplošným zateplením s ETICS reakce na oheň A1 nebo A2. Při požární výšce nad 30 m se zateplovalo v celé ploše systémem s reakcí na oheň A1 nebo A2. U zateplení stávajících objektů se kombinovaly pásy nad okny s celoplošným zateplením s ETICS reakce na oheň A1 nebo A2 při požární výšce nad 22,5 m.

Podrobný článek na téma revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení,
účinné od 1. 8. 2016, čtěte zde

V nové úpravě jsou definována čtyři pásma požární výšky. V rámci každého pásma bude zateplení po celé výšce objektu stejné, a to bez ohledu na stáří budovy. Norma definuje tyto kategorie:

Požární výška h = 0 m (jednopodlažní objekty)

Pro vnější zateplení musí být výrobky nebo celé sestavy třídy reakce na oheň alespoň E. Obvodové stěny se posuzují jako zcela požárně otevřené dle ČSN 73 0802, resp. 73 0804.

Požární výška h ≤ 12 m

Zateplovací systém (ucelená sestava) musí být třídy reakce na oheň alespoň B (tj. s tepelnou izolací z EPS nebo fenolické pěny), tepelněizolační materiál alespoň E. Založení nad terénem se řeší pásem minerální izolace 900 mm nebo systémem se zkouškou dle ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru (30 minut, tepelný výkon 100 kW), index šíření plamene 0 mm/min.

Požární výška 12 < h ≤ 22,5 m

První možností je systém stejný jako v případě požární výšky h ≤ 12 m, ale jako celek a s detaily odzkoušený dle ČSN ISO 13785-1. Druhou možností je systém jako u h ≤ 12 m, ale s pásy z minerální vaty 900 mm průběžnými okolo celé budovy, a to v založení systému a mezi podlažími vždy bez ohledu na PÚ, a s lokální ochranou 250 mm rozvaděčů a VZT bez klapek. Samostatně jsou pak řešeny vnější schodiště, průchody, horizontální plochy apod.

Požární výška h > 22,5 m

V těchto případech musí být celý zateplovací systém třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy s tepelnou izolací z minerálních vláken.

Zateplení pod terénem a zateplení soklu

Norma stanovuje, že pod terénem lze ve všech případech zateplovat systémem s tepelnou izolací třídy reakce na oheň E a připouští vytažení takového systému na sokl až do výšky 1 až 1,5 m. To vyplývá jednak z technologie, kdy je např. okolo budovy svažitý terén, a jednak z požadavku na omezení nasákavosti tepelné izolace – z důvodu namáhání vodou se v této poloze minerální vata nepoužívá. Uvedené platí pro budovy všech běžných účelů, např. i zdravotnické stavby, ačkoliv jejich příslušné normy uvádějí celý ETICS ve třídě A1 nebo A2.

Zateplení již dříve zatepleného objektu

Jeden článek normy se věnuje zateplení již dříve zatepleného domu. Zde platí, že nové zateplení musí odpovídat citovaným požadavkům dle požární výšky s tím, že pásy třídy reakce na oheň A1 nebo A2 musí být provedeny v celé tloušťce systému, tedy i v původním zateplení (pokud je např. celé původní zateplení z EPS). Nový zateplovací systém musí být celý kotven do původní podkladní konstrukce. Variantně lze zateplení již zatepleného domu provést ze systému s velkorozměrovou požární zkouškou dle ISO 13785-2 (30 minut, tepelný výkon 3 MW).

Společné pro všechna zateplení je ustanovení, že zateplení provedené podle této normy (ČSN 73 0810) neovlivňuje zatřídění konstrukce DPx a neovlivňuje hořlavost konstrukčního systému. Pokud je zateplení v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, musí být celé ze systému třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Pokud je zateplení v požárně nebezpečném prostoru stejného objektu (např. kouty budovy apod.), nejsou na zateplení formulovány jiné požadavky. Navrhuje se tedy podle ostatních ustanovení normy.

Změna zatřídění objektu

Jedno z nových ustanovení normy se týká požadavku na zateplení systémem s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 plynoucí ze změny užívání stavby (změna zatřídění objektu). V takové případě se musí stávající zateplení demontovat a provést nové A1 nebo A2, případně lze provést nové zateplení A1 nebo A2 přes stávající, nové zateplení kotvené do původního podkladu. Třetí možností je realizovat zateplení s velkorozměrovou požární zkouškou dle ISO 13785-2 (30 minut, tepelný výkon 3 MW).

Žádné přechodné období

Nová ČSN 73 0810 nestanovuje žádná přechodná období. Platí, že stavba musí být kolaudována tak, jak byla povolena, tedy stavby povolené před účinností revidované normy se realizují podle dosavadních požadavků.

 
 
Reklama