Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.

Konference se koná sice v netradičním termínu, ale na tradičním místě v Konferečním centru ALDIS v Hradci Králové a s tradičně bohatým programem.

Přednášky zařazené do programu se budou zabývat především těmito tématickými okruhy:

  • změny legislativy v posuzování stavebních výrobků a komponentů – implementace směrnic EU do legislativy ČR
  • dosažení nízkoenergetického standardu při výstavbě a rekonstrukcích veřejných a bytových staveb
  • financování a dotační tituly
  • novinky a vývoj v segmentu stavebních materiálů a systémů snižujících energetickou náročnost
  • rizika při zásahu do nosných konstrukcí
  • výstavba a regenerace budov z hlediska udržitelného stavění
  • zkušenosti s projektovou přípravou a realizací staveb
  • zkušenosti z užívání nízkoenergetických budov

Podrobný program Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Slovo Ing. Petra Kučery, CSc., odborného garanta konference:

"XI. ročník konference „Regenerace bytového fondu a veřejných budov“ bude reagovat na výrazné změny, před kterými stojí české stavebnictví, jak v oblasti legislativy, tak v požadavcích na jejich užitné vlastnosti. Veřejné budovy a jejich regenerace jsou aktuálním diskutovaným tématem, neboť právě na ně je určena nemalá finanční dotace při dosažení cílových energetických parametrů. Z hlediska objemu alokovaných finančních prostředků dojde k významnému zvýšení počtu realizací. Od 1.1. 2016 vstupuje v platnost první termín výstavby veřejných budov s téměř nulovou spotřebou energie a to pro budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Výstavba „nulových budov“ povede nejenom k navrhování obvodových plášťů na hodnoty „U“ uplatňované u pasivních domů, ale současně povede i ke zvýšenému využívání netradičních zdrojů energií při provozu budov.


Stranou zájmu nezůstanou ani klasické bytové domy, rodinné domy, historické a památkově chráněné budovy, jejichž regenerace a dosažení optimálních provozních nákladů jsou odměnou pro vlastníky a uživatele těchto budov za vynaložené úsilí při přípravě a vlastním průběhu prací. Zefektivnění těchto činností při současném zvýšeném tlaku na jejich kvalitu bude průběžným motem konference.

V prosinci 2015 by mělo dojít k vyhlášení výzvy IROP 2015 ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Cílem je snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Celková alokace této výzvy by měla činit 623 mil. EUR. Na konferenci se očekávají aktuální informace o podrobnostech této výzvy, která bude pro vlastníky bytových domů jistě zajímavá.

Součástí programu bude i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek. Tak jak je obvyklé, součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících materiály a technologie vhodné k danému účelu. Konference je letos připravována pod záštitou MPO ČR a MMR ČR, ve spolupráci s ČKAIT a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Státním fondem rozvoje bydlení, Státním fondem životního prostředí, Svazem zkušeben pro výstavbu, Cechu pro zateplování budov a dalšími významnými institucemi.

Tato akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR. Vstup na konferenci je podmíněn registrací, registrovaní návštěvníci neplatí vložné. Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovéhofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel. +420 776 103 540.

Spolu s přípravným výborem se těším na shledání již po jedenácté v Hradci Králové."

 
 
Reklama