Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jessica

Skončí program JESSICA, nyní eviduje 147 smluv za 582 milionů Kč
Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), který poskytuje zvýhodněné úvěry na modernizace bytů, vyčerpal všechny peníze přidělené na programové období 2013-2015 a na konci letošního roku proto skončí. celá zpráva

Program Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) nabízí nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci deprivovaných zón měst s IPRM na rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů a na zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení, a to v těchto městech a ulicích.

Do konce roku 2015 je k dispozici připraveno 550 milionů korun a využít je mohou všichni vlastníci bytových domů, ať už se jedná o bytová družstva, obchodní společnosti, fyzické i právnické osoby vlastnící bytový dům či společenství vlastníků bytových jednotek nebo města.
Z celkové částky 550 milionů korun je možné žádat o 50 milionů Kč přímo pro města a neziskové organizace pro vznik sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor nebo modernizací bytových domů.
Úvěry z Programu JESSICA včetně kompletní administrace zajišťuje Správce Fondu rozvoje měst (FRM), kterým se na základě veřejné zakázky stala v roce 2013 Komerční banka, a.s. S konkrétními dotazy na možnosti financování a výše úvěrů se můžete obrátit na nejbližší pobočku Komerční banky, a.s.

 • Pro koho je určen

  • Program JESSICA je určen všem vlastníkům bytových domů, bez rozdílu právní subjektivity:

   • obcím (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), které při výběru poskytovatele úvěru nemusí postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
   • bytovým družstvům či obchodním společnostem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
   • dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnící bytový dům
   • Společenstvím vlastníků bytových jednotek (právnická osoba dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů)
   • Obcím a neziskovým organizacím pro oblast sociálního bydlení
 • Výše úvěru


  • Program JESSICA umožní získat úvěr maximálně do 90% způsobilých výdajů na modernizaci či rekonstrukci bytového domu. Náklady spojené s projektem, včetně neuznatelných nákladů, může žadatel hradit z vlastních zdrojů či jiných finančních prostředků, které nejsou z jiné veřejné podpory. Výše poskytnutých úvěrů jednomu příjemci nesmí v součtu přesáhnout hranici 120 milionů Kč, minimální výše úvěru je 1 milion Kč.
 • Podporovaná opatření

  • Způsobilé výdaje, na které lze získat úvěr, jsou:

   • Zateplení domu - zateplení obvodových stěn/pláště domu, výměna oken a vnějších dveří, zateplení střechy, spodního obytného podlaží či vstupních prostor, zateplení vnitřních konstrukcí budovy
   • Rekonstrukce či modernizace jednotlivých konstrukčních částí - atiky, lodžie, výměna balkonů, zábradlí, rekonstrukce či modernizace společných prostor - chodby, schodiště, střecha
   • Odstranění statických poruch - nosné zdi, základové zdi, stropní konstrukce
   • Pořízení, rekonstrukce či modernizace technického vybavení domu - nové rozvody televizního signálu, internetu, modernizace otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, výměna rozvodů tepla, plynu nebo vody, modernizace vzduchotechniky, vybudování či modernizace výtahů, modernizace vstupních dveřních systémů, montáž elektronického zabezpečení vchodů, výměna elektrických kabelů ve společných částech domu a přívod k jednotlivým elektroměrům (společná část - například splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu - začíná od paty domu)
   • Sanace základů a hydroizolace spodní stavby
   • DPH u neplátců, u plátců pouze v případě, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu
   • Výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření pokud jsou zaúčtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku

   Nezpůsobilé výdaje, které nelze financovat z úvěru Programu JESSICA, jsou:

   • výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje před podepsáním úvěrové smlouvy
   • výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
   • pořízení staveb a použitého zařízení
   • služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, projektová dokumentace
   • neinvestiční výdaje, náklady na výběrová a zadávací řízení
   • DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu.
   • Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není
   • splátky půjček a úvěrů, úroky z úvěrů, sankce a penále, výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
   • výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce, který se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tento zákonný postup nedodržel.
 • Získání úvěru a hlavní výhody

  • Získání úvěru na rekonstrukci či modernizaci bytového domu není podmíněno komplexností prací. Vlastník domu tedy může nízkoúročený dlouhodobý úvěr využít podle aktuálních potřeb domu či finančních možností v rozsahu od 1 milionu korun až do 120 milionů korun za jeden projekt. Zahájit realizaci projektu a podepsat smlouvu s dodavatelem je však možné až po schválení žádosti o úvěr a následném podpisu úvěrové smlouvy.

   Hlavní výhody úvěrů z Programu JESSICA:

   • fixace úroků po celou dobu splácení s možností bezplatného splacení části nebo celého úvěru
   • délka splatnosti úvěru až 30 let
   • možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku)
   • výše úvěru - až 90% způsobilých výdajů realizace
   • spolufinancování, tj, kofinancování minimálně 10% nebo minimálně 25 % výdajů investičního záměru podle toho, jestli žadatel čerpal v posledních 3 letech nějakou formu dotace či zvýhodněného úvěru
   • výše úvěru - od 1 milionu korun do 120 milionů korun
   • vázanost užívaní - žadatel úvěru nesmí změnit způsob užívání bytového domu po dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy

Mohlo by vás zajímat


Ing. Petr Gross
7.7.2017Vlastimil Růžička, redakce
Výhody komplexní správy finančních prostředků a financování, kde se propojují možnosti nabízené například zdroji ze strukturálních fondů Evropské unie s klasickými finančními produkty Komerční banky, v rozhovoru představuje Ing. Petr Gross. Na příkladech z praxe ukazuje, že tento způsob podpory má mnohem větší dopad na zvýhodněné úrokové sazby, než klasické úvěry a dotační tituly.
Ilustrační obrázek, foto Regenerace bytového fondu a veřejných budov
14.11.2015Centrum stavebního inženýrství a. s.
Tradiční konference v Hradci Králové se letos uskuteční v novém termínu 1. až 3. prosince. Novinkou v programu je i exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, kterou připravil místní odborník, Ing. Bohumil Rusek.
13.4.2015
Tepelné ztráty jsou slabinou bydlení, kterou dlouho tolerujeme, přitom stačí jen zjistit možnosti efektivního hospodaření s energií a vybrat si tu nejvhodnější. Optimální řešení pro vaši domácnost vám nabízí firma Revolt, s. r. o. Má za sebou už celou řadu úspěšných projektů.
26.3.2015
Čím je váš dům starší, tím náklady na jeho údržbu a vytápění rostou. Opravy přibývají a zároveň také klesá jeho celková hodnota. Jak tomu zabránit? Problém omezené životnosti rodinného nebo panelového domu se dá vyřešit investicí do revitalizace. Existují způsoby, jak výrazně snížit náklady na zateplení, získat státní dotace nebo se dohodnout na výhodném financování od firmy Revolt.
26.2.2015Baumit, spol. s r.o., Ing. Petr Lorenc
Trendem poslední doby se stala výrazná individualizace fasád. Současně je třeba zajistit poměrně vysoké tepelně-izolační vlastnosti obvodových stěn. Technicky i ekonomicky nejvhodnějším řešením bývá použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Zde se však můžeme dostat do úzkých, neboť ne každý výrazný či sytý barevný odstín bývá pro použití na zateplovacích systémech vhodný.
19.2.2015KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Pátý ročník Akademie proběhl v Ostravě, Brně a ve dvou termínech v Praze. Programem tradičně provázel doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z ČVUT, který také Akademii zahájil vlastní přednáškou o nových legislativních požadavcích.
16.2.2015Ing. Jaroslav Pánik
Příspěvek se zabývá dodatečnou izolací stavebních konstrukcí na styku se zeminou. Je prezentován postup sanačních prací, kde nám významným pomocníkem jsou směrnice WTA tuto problematikou popisující a řešící. Jsou zde komentovány jednak injektáže, tlakové i beztlakové, stejně jako dodatečné vodorovné izolace. Významnou roli sehrává vhodný materiál a dodržování předepsané technologie. Zapomínat se nesmí ani na odstřikující vodu a kondenzační vlhkost. Na vysoce odborném provedení detailů je závislá úspěšnost sanace. Řada konkrétních řešení je ilustrována v přiložených obrázcích.
29.1.2015Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER, Ing. Karel Sedláček, Ph.D.
Požární požadavky na fasády jsou specifikovány v ČSN 73 0810, nicméně textová forma této normy často vede k různým výkladům, které nemusí být vždy jednoznačné. Projektant při zateplení pěnovým polystyrenem může použít jak normové řešení zajištění zvýšené požární bezpečnosti ve formě tzv. zateplovacích pruhů z minerální izolace, nebo jiné řešení, které je však nutno ověřit dle zkoušky dle ČSN ISO 13 785-1
6.1.2015UPONOR, s.r.o.
Již déle než 15 let probíhají revitalizace panelových bytových domů. Stále častěji se jedná nikoli o dílčí kroky, ale o komplexní opatření vedoucí ke skutečnému zhodnocení objektu. Na změněnou tepelnou bilanci objektu přirozeně navazuje i možnost změny otopné soustavy na nízkoteplotní s vyloučením rozvodných potrubí a často překážejících radiátorů.
5.1.2015Ing. Jan Blažíček, redakce
Při rekonstrukci bytových domů se zpravidla majitelé řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.
5.1.2015Ing. Jan Tripes, TZÚS Praha, s.p.
V současné době existují dvě cesty, jak umístit ETICS na trh ČR – národní a evropská certifikace. Oproti evropské certifikaci platné po celé Evropské unii, národní opravňuje výrobce k prodeji výrobku pouze na území České republiky. Tento příspěvek dále uvádí základní specifika každého z těchto certifikačních procesů.
18.12.2014Energy Centre České Budějovice, Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB
Důležité je především vymezení rozsahu díla (bez projektové dokumentace nelze), řešení méně a více prací, postup předání díla, odstraňování vad a nedodělků, sankce z prodlení apod. Součástí smlouvy musí být technologický a realizační předpis dodavatele a kontrolní a zkušební plán.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Regenerace domů


Reklama

VIDEA 
 
Reklama