Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zateplení fasád bytových staveb novými technologiemi

1. Nové technologie jsou již o krok napřed před normami

Požární požadavky na fasády jsou specifikovány v ČSN 73 08101, nicméně textová forma této normy často vede k různým výkladům, které nemusí být vždy jednoznačné. Projektant při zateplení pěnovým polystyrenem může použít jak normové řešení zajištění zvýšené požární bezpečnosti ve formě tzv. zateplovacích pruhů z minerální izolace, nebo jiné řešení, které je však nutno ověřit dle zkoušky dle ČSN ISO 13 785-12.

V současné době se předpokládá, že bude provedena revize ČSN 73 0810 s tím, že by se v ní měly promítnout jak zkušenosti z okolních států, tak nejnovější výsledky z požárních měření. Navíc by tato norma měla určitým způsobem řešit i nové typy výrobků v oblasti zateplení fasád, jako je například výrobek Isover Twinner, který kombinuje výhody šedého polystyrenu a minerální izolace. Zatím tomu ale tak není.

Bohužel i přes celou řadu požárních zkoušek v PAVUSu dle ČSN ISO 13785-1 i ISO 13785-2 nejsou dodnes názory některých odborníků z řad požárních specialistů či zaměstnanců hašičských záchranných sborů na tento výrobek a jeho oblast použití jednotné. S tím bohužel souvisí i posouzení odstupových vzdáleností u fasád s tímto výrobkem. Dodnes se vedou spory, zda lze posuzovat fasádu provedenou tímto výrobkem za požárně uzavřenou plochu, což je aktuálně většinový názor, či nikoliv.

Obr. č. 1 Princip výrobku Isover Twinner
Obr. č. 1 Princip výrobku Isover Twinner

Jak pak má investor, realizační firma či projektant volit správné řešení, když ani odborníci nejsou za jedno. Ani zařazení tohoto výrobku není jednoznačné, jelikož se zde nejedná o čistou minerální izolaci ani o polystyren. Aktuální normy totiž s kombinacemi materiálu nepočítají.

Bohužel vývoj nových výrobků a technologií je dnes výrazně rychlejší než administrativa a s tím související aktualizace norem, zákonů či vyhlášek. Kvůli těmto nepříjemným zdržením je často velmi složité uvedení inovativních výrobků na trh.

2. Firmy si musí poradit sami navzdory legislativě

Z důvodů rychlosti inovací a čím dál tím většího zpoždění legislativy řeší, mimo jiné, tento problém firmy tak, že vydávají ve svých podkladech různé pomůcky a návody, aby pomohly zpřesnit a zpřehlednit aktuální stav i pro své inovativní výrobky.

Obr. č. 2 Oblast použití výrobku Isover Twinner
Obr. č. 2 Oblast použití výrobku Isover Twinner

Tyto návody jsou vítané a díky tomu také vedou k diskusím v řadách odborníků, kteří je mohou vzít jako pomůcku do budoucího doplnění i do legislativy.

3. Isover Twinner – konkrétní výrobek, co předběhl legislativu

Logickým předpokladem pro každou inovaci je, aby výrobek byl něčím přínosný. U výrobku Isover Twinner je výčet výhod obsáhlý.

  • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0.
  • Výborné izolační vlastnosti (λD = 0,033-0,034 W‧m−1‧K−1).
  • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 (bez zateplovacích pruhů MW).
  • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost).
  • Výborné mechanické vlastnosti.
  • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy).
  • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS).

4. Závěr

Obr. č. 3 Isover Twinner – nové typy výrobků s vysokou požární odolností
Obr. č. 3 Isover Twinner – nové typy výrobků s vysokou požární odolností

Nové výrobky legislativa nezastaví, díky svým výhodám se začnou na trhu prosazovat samy. Bohužel to stojí více úsilí, času i prostředků než by bylo nutné. Aktuálně jsou již izolační desky Isover TWINNER v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT a WEBER. Další systémy na zařazení pracují.

Dosavadní zkušenosti potvrdily, že zateplení s kombinovaným izolantem řeší jednoduchým způsobem problematické zateplovací pásy (tj. střídání EPS a MW v ploše) při dosažení vysoké úrovně a spolehlivosti zateplení.

Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER a technických detailech naleznete na www.isover.cz.


Poznámky

1 ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. ... Zpět

2 ČSN ISO 13785-1. Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. ... Zpět


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.