Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

3. výzva pro bytové domy: Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Žádosti o podporu staveb bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností bude možné podávat od 9. ledna 2017. Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně po dobu realizace Podprogramu BD s tím, že bude ukončen v případě vyčerpání stanovené alokace.

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Tabulka 1: Požadované parametry v oblasti podpory B
Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.1
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 90
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného do venkovního prostředí kromě dveří UW
[W.m-2.K-1]
≤ Upas1)
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,70 x Uem,R
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max
[°C]
≤ θai,max,N 2,3)
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání obytných místností [-] Ano

Poznámka
1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8.
2) Bez použití strojního chlazení.
3) Za splněné se považuje v případě, že bude doložena výpočtem, nebo v případě, že budou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodno-ceného bytového domu.

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze uplatnit zvýhodnění ve výši 5 procent k výši podpory pro podoblast B.1.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti je dosažení těchto technických parametrů:

  • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být větší nebo rovna 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2 cm vrstvou substrátové směsi.
  • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy.
  • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů.
  • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy.
  • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy.
  • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách programu).

Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 procent. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (Inter-national Passive House Association).

Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

  • objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
  • teplota studené vody min. 8 °C;
  • teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
  • teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč.

Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Příloha

Závazné pokyny pro žadatele BD 3.výzva - listopad 2016

 
 
Reklama