Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám navýšila podporu u zateplení a zdrojů BD, v oblasti B může žádat kupující

Od 1. března 2020 byla navýšena podpora programu Nová zelená úsporám pro stávající bytové domy v Praze. V oblasti zateplení bytových domů A.2 např. stoupla podpora pro obvodové stěny z 510 na 680 kč/m2. Při koupi pasivního rodinného domu nebo bytu v pasivním bytovém domě může žádat první kupující. Nově se také podporuje instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. Vyplývá to ze závazných pokynů všech třech výzev programu platných od 31. ledna a zveřejněných na stránkách programu.

Změny v programu Nová zelená úsporám se týkají všech výzev, tedy snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a efektivní využití zdrojů energie těchto RD v celé ČR, výstavba a nově také koupě rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností v celé ČR, výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a nově také koupě bytu v nich, a to v celé ČR, a snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a efektivní využití zdrojů energie těchto BD v Praze. Příjem žádostí byl zahájen dne 1. března 2020.

A.0, A.1, A.2 – Podpora zateplení a výměna výplní otvorů bytových domů v Praze

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy
Typ konstrukceA.0 a A.1 [Kč/m2]A.2 [Kč/m2]
Obvodová stěna430 510510 680
Střešní konstrukce380 450450 600
Výplně otvorů1 250 1 5001 500 2 000
Podlaha na terénu500 600600 800
Ostatní konstrukce, stropy200 240240 320
Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé konstrukce
PopisKoeficient k
Budovy a konstrukce bez zvýhodnění1,0
Památkově chráněná budova1,3
Použití materialů s vydaným environmentálním prohlášením typu III1,05

(Koeficienty zůstaly beze změny.)

Čtěte také komentář Ing. Miloše Hutníka, produktového manažera společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber: Jsem rád za možnost využití příznivějšího ohodnocení provedených prací

C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla bytových domů v Praze

Výše podpory
Podoblast podporyTyp zdrojeVýše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.1Výše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.2
C.1.1/C.2.1Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 000 24 00017 000 20 000
C.1.2/C.2.2Tepelné čerpadlo voda-voda25 000 30 00021 000 25 000
C.1.3/C.2.3Tepelné čerpadlo země-voda25 000 30 00021 000 25 000
C.1.4/C.2.4Tepelné čerpadlo vzduch-voda15 000 18 00013 000 15 000
C.1.5/C.2.5Plynový kondenzační kotel10 000 12 0008 000 10 000
C.1.6/C.2.6Napojení na soustavu zásobování teplem7 000 8 5006 000 7 000
C.1.7/C.2.7Plynové tepelné čerpadlo20 000 24 00017 000 20 000
C.1.8/C.2.8Kombinovaná výroba elektřiny a tepla25 000 30 00021 000 25 000

C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do bytových domů v Praze

Výše podpory
Typ systému
Solární termické systémy7 500 9 000 [Kč/b.j.]
Solární fotovoltaické systémy12 500 15 500 [Kč/kWp]

C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) do bytových domů v Praze

Výše podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se ZZT25 000 30 000
Decentrální systémy větrání se ZZT20 000 24 000

C.7 – Podpora dobíjecích stanic pro vozidla kategorie M1 ve stávajících bytových domech v Praze

Nově je poskytována podpora dobíjecích stanic ve stávajících bytových domech pro vozidla kategorie M1. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic a dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A, C.3.2, nebo samostatně. Podpora se poskytuje pouze na dobíjecí stanice instalované po 30. 7. 2019. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení odběru elektřiny z elektrorozvodné sítě dle situace v síti, řízení dobíjení dle aktuální spotřeby elektřiny v daném bytovém domě a koordinace dobíjení s dalšími dobíjecími místy v daném BD.

Výše podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Instalace dobíjecí stanice v BD45 000
Instalace dobíjecí stanice v BD s fotovoltaickým systémem s akumulací elektrické energie55 000

Nákup rodinného domu nebo bytu (součásti podpory v oblastech B rodinných i bytových domů)

Nová zelená úsporám nově také poskytuje podporu při koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností a koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Rodinné domy – nákup

Podpora má podobu jednorázové částky 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy). Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů.

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 (včetně).
 • Podporu na koupi domu lze poskytnout pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Podporu nelze poskytnout na domy, na jejichž výstavbu již byla podpora poskytnuta.
 • K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu.

Bytové domy – nákup bytu

Podpora má podobu fixní částky 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy kupovaného bytu, nejvýše 200 000 Kč.

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba – první nabyvatel (osoba kupující bytovou jednotku v domě od stavebníka, který dům řádně dokončil).
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Vztahuje se pouze na byty v bytových domech, které splňují parametry pro podoblast B.1 dle Závazných pokynů pro žadatele.
 • Podpora se poskytuje pouze na byt v bytovém domě, u něhož byla stavba povolena po 30. 7. 2019 (včetně).
 • K převodu vlastnictví (dle data uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí) musí dojít v době do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním.
 • Podporu může získat stejný žadatel pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Dotace nemůže být poskytnuta, pokud již byla čerpána dotace na výstavbu předmětného bytového domu.

Fotovoltaika bez akumulace a využití tepla z odpadních vod u RD

Také oblast rodinných domů nezůstala beze změny. U fotovoltaických systémů došlo ke zjednodušení podmínek a rozšíření podpory o výkonný FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1 s dotací 80 000 korun (podoblast podpory C.3.9). Navýšila se podpora také u centrálních systémů pro využití tepla z odpadních vod, a to až na 35 000 korun (podoblast podpory C.7).

Závazné pokyny pro žadatele platné od 31. ledna 2020

BYTOVÉ DOMY - Zateplení a zdroje energie - v rámci 2. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY - Zateplení, výstavba a zdroje energie - v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

BYTOVÉ DOMY - Výstavba - v rámci 3. výzvy k podávání žádostí