Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Aktualizováno v březnu 2020

Třetí výzva pro rodinné domy byla spuštěna 22. 10. 2015 a je časově neomezená. Žádat o dotace bude možné až do konce současné podoby programu Nová zelená úsporám, tj. do roku 2021. Předpokládá se, že do konce programu bude možné využít až 27 miliard korun. V závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek budou finanční prostředky uvolňovány postupně. Žádosti, pro které nebude aktuálně dostatek finančních prostředků, budou zařazeny do tzv. zásobníku a budou vyřízeny, jakmile budou k dispozici další peníze.


Ministr životního prostředí Richard Brabec informuje o změnách programu Nová zelená úsporám v rozhovoru na stánku TZB-info první den veletrhu For Arch 2018.

Výše dotace - Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Maximální výše podpory v oblasti podpory A.0 až A.3

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)A.3 (kč/m2)
Obvodové stěny, průsvitné i neprůsvitné obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce500600800
Střechy500600800
Výplně stavebních otvorů dle definice v pokynech210027503800
Podlahy na terénu7009001200

Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé konstrukce

Popis Koeficient k
Budovy a konstrukce bez zvýhodnění 1,0
RD v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji 1,1
Památkově chráněná budova 1,3
Použití materiálu s vydaným environmentálním prohlášením typu III 1,05

Požadované parametry v oblasti podpory A

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]A.0A.1A.2A.3
Možnost 1: Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh.m-2. rok-1]bez požadavku≤ 90≤ 55≤ 35
Nebo možnost 2: Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1]bez požadavku≤ 0,95 Uem,R≤ 0,85 Uem,R≤ 0,75 Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovyU [W.m-2.K-1] U ≤ 0,9*Urec 1)dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%]≥ 20 %
≥ 10 % 2)
≥ 40 % ≥ 50 % ≥ 60 %
Povinný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla splňujícího podmínky pro podoblast podpory C.4 3)[–]neneneano 4)

1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 pokynů a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření požadavek ČSN 730540-2.
2) Viz kapitola 2.2.4 pokynů Zvláštní ustanovení pro památkově chráněné budovy.
3) Na realizaci tohoto opatření je možné čerpat současně podporu z podoblasti C.4.
4) Je požadováno doložení splnění podmínek platných pro podoblast podpory C.4 pro celý rodinný dům včetně požadavku na průvzdušnost obálky budovy n50 a to i v případech, kdy není opatření z podoblasti podpory C.4 předmětem podpory.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím
 • způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách rogramu).

Podpora na instalaci stínicí techniky

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci stavebních výrobků venkovní stínicí techniky určených ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši:

 • 500 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s ručním ovládáním;
 • 1000 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením dle definice uvedené v kapitole 11 pokynů pro žadatele.

V případě, že je u stejné výplně otvoru navrženo více podporovaných opatření stínicí techniky, výše podpory se nesčítá.

Podoblast podpory A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 25 000 Kč.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Výše dotace - Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Maximální výše podpory v oblasti podpory B.0, B.1 a B.2

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Podoblast podporyPopisVýše podpory (kč/dům)
B.0Dům s nízkou energetickou náročností150 000
B.1Dům s velmi nízkou energetickou náročností300 000
B.2Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie450 000

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč, a to za podmínek uvedených v pokynech.

Nákup rodinného domu

Nová zelená úsporám od 1. 3. 2020 také poskytuje podporu při koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Podpora má podobu jednorázové částky 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy). Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů.

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil).
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 (včetně).
 • Podporu na koupi domu lze poskytnout pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Podporu nelze poskytnout na domy, na jejichž výstavbu již byla podpora poskytnuta.
 • K převodu vlastnictví musí dojít do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s užíváním domu.

Požadované parametry v oblasti podpory B

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]B.0B.1B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA [kWh.m-2.rok-1]-≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN,A [kWh.m-2.rok-1]≤ 120≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici 1)U [W.m-2.K-1]≤ Urec≤ Upas≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem [W.m-2.K-1]≤ 0,7 * Uem,N≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50 [1.h-1]≤ 1,0≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 2)θai,max [°C]≤ 27 °C≤ 27 °C≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla[–]AnoAnoAno

1) Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
2) Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.0, B.1 nebo B.2 za stejných podmínek jako v oblastech A

Podoblast podpory B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru

 • Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.0, B.1 nebo B.2.

Výše dotace - Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast podpory C.1Podoblast podpory C.2Typ zdrojeVýše podpory (kč) C.1Výše podpory (kč) C.2
C.1.1C.2.1Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 00040 000
C.1.2C.2.2Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 00080 000
C.1.3C.2.3Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 000 40 000
C.1.4C.2.4Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 000 40 000
C.1.5C.2.5Tepelné čerpadlo voda - voda100 00080 000
C.1.6C.2.6Tepelné čerpadlo země - voda100 00080 000
C.1.7C.2.7Tepelné čerpadlo vzduch - voda75 00060 000
C.1.8C.2.8Plynový kondenzační kotel35 00025 000
C.1.9C.2.9Napojení na soustavu zásobování teplem40 00030 000

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory (kč)
C.3.1Solární termický systém pro přípravu teplé vody35 000
C.3.2Solární termický systém pro přípravu teplé vody a přitápění50 000
C.3.3Solární fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000
C.3.4Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-155 000
C.3.5Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-170 000
C.3.6Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1100 000
C.3.7Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1150 000
C.3.8FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem150 000
C.3.9FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-180 000

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory (kč)
C.4.1Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla100 000
C.4.2Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla75 000

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3, C.4 nebo C.7.

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku, zajištění odborného technického dozoru a na měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4 (včetně případného předběžného měření v průběhu přípravy projektu nebo v průběhu realizace).

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti podpory C.

Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3, C.4 nebo C.7.
 • Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely, jednotka řízeného větrání se zpětným získáváním tepla či zařízení na využití tepla z odpadní vody s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C. 6 nezvyšuje.

Podoblast podpory C.7 – Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A, B nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora na jedno napojené odběrné místo vybavené decentrálním systémem je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč, max. však 15 000 Kč. V případě centrálního systému je maximální výše fixní dotace 35 000 Kč.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

 • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
 • Teplota studené vody min. 8 °C;
 • Teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
 • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Příloha

1583912828_NZÚ_Závazné pokyny pro žadatele RD (1.4).pdf

 
 
Reklama