Kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Datum: 21.10.2015  |  Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

21. listopadu 2016 byly vyhlášeny změny ve výzvě platné ke dni vyhlášení a účinné od 9. ledna 2017. Ve výzvě jsou podporovány energetické úspory v rodinných domech, výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností a výměna a pořízení ekologických zdrojů energie.


Aktualizováno 19. 9. 2017

Třetí výzva pro rodinné domy byla spuštěna 22. 10. 2015 a je časově neomezená. Žádat o dotace bude možné až do konce současné podoby programu Nová zelená úsporám, tj. do roku 2021. Předpokládá se, že do konce programu bude možné využít až 27 miliard korun. V závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenech budou finanční prostředky uvolňovány postupně. Žádosti, pro které nebude aktuálně dostatek finančních prostředků, budou zařazeny do tzv. zásobníku a budou vyřízeny, jakmile budou k dispozici další peníze.

9. června 2017 byly vyhlášeny změny ve výzvě platné ke dni vyhlášení a účinné od 4. září 2017.

Výše dotace - Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Maximální výše podpory v oblasti podpory A.0 až A.3

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Typ konstrukceA.0 a A.1 (kč/m2)A.2 (kč/m2)A.3 (kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem500600800
Střechy500600800
Výplně otvorů210027503800
Podlahy na terénu7009001200
Stropy a ostatní konstrukce330400550
Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé konstrukce
Popis Koeficient k
Budovy a konstrukce bez zvýhodnění 1,0
RD v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji 1,1
Památkově chráněná budova 1,3
Použití materiálu s vydaným environmentálním prohlášením typu III 1,05
Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím
 • způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách rogramu).
Podoblast podpory A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 25 000 Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3 včetně podpory na výstavbu zelené střechy.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Výše dotace - Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Maximální výše podpory v oblasti podpory B.1 a B.2

Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

Podoblast podporyPopisVýše podpory (kč/dům)
B.1Dům s velmi nízkou energetickou náročností300 000
B.2Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie450 000

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3).

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2. Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2. Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů shodných jako u podpory zelených střech v oblasti A

Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2. Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Maximálně však 15 000 Kč na jeden dům.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

 • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
 • Teplota studené vody min. 8 °C;
 • Teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
 • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena. Podpora je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podoblast podpory B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
 • Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Výše dotace - Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
Podoblast podpory C.1Podoblast podpory C.2Typ zdrojeVýše podpory (kč) C.1Výše podpory (kč) C.2
C.1.1C.2.1Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 00040 000
C.1.2C.2.2Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 00080 000
C.1.3C.2.3Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 000 40 000
C.1.4C.2.4Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 000 40 000
C.1.5C.2.5Tepelné čerpadlo voda - voda100 00080 000
C.1.6C.2.6Tepelné čerpadlo země - voda100 00080 000
C.1.7C.2.7Tepelné čerpadlo vzduch - voda75 00060 000
C.1.8C.2.8Plynový kondenzační kotel18 00015 000
C.1.9C.2.9Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE40 00030 000

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Nová zelená úsporám řeší výměnu těch zdrojů, jejichž výměna není podporována z kotlíkové dotace, tedy například výměnu kamen na tuhá s ručním přikládáním za automatický kotel na biomasu. Dále je z NZÚ podporována výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem. Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory (kč)
C.3.1Solární termický systém pro přípravu teplé vody35 000
C.3.2Solární termický systém pro přípravu teplé vody a přitápění50 000
C.3.3Solární fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000
C.3.4Solární fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-155 000
C.3.5Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-170 000
C.3.6Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1100 000
C.3.7Solární fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1150 000

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podoblast podporyTyp systémuVýše podpory (kč)
C.4.1Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla100 000
C.4.2Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla75 000
Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.
 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III
 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálními prohlášeními se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.

Přílohy

Závazné pokyny pro žadatele RD 3. výzva - červen 2017

 

Hodnotit:  

Datum: 21.10.2015
Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (12 příspěvků, poslední 03.11.2015 16:28)

Mohlo by vás také zajímat


Kam dál


 
 

Aktuální články na ESTAV.czKdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?Opuštěnou sklárnu u Teplic nahradí moderní průmyslový areálŽaluziový kastlík od Ytongu usnadní instalaci žaluziíUnikátní stroj na opravu silnic, frézuje a zároveň pokládá nový povrch