Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy

Od prosince 2015 je možné podávat žádosti o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města. Aktuální výzva č. 16 je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ukončena bude 30. listopadu 2016.

Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a stojících mimo území hlavního města Prahy. O dotace na energetické úspory v bytových domech programu IROP mohou žádat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, tedy vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek. O dotaci nemohou žádat akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

POZOR - Od července 2016 běží nová výzva s lepšími podmínkami a vyšší dotací. Výzva, které se týká tento článek, je ukončena k 25. 7. 2016.
Informace k aktuální výzvě, která poběží do listopadu 2017, naleznete v tomto článku.

Realizace projektu musí probíhat nejdříve od 1. 1. 2014 a ukončena musí být nejpozději 30. 9. 2018, přičemž minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 tis. korun, maximální výše je 90 milionů korun. Žádosti se podávají výhradně elektronicky v informačním systému MS2014+ na stránkách mseu.mssf.cz. K podání žádosti je třeba mít zřízený elektronický podpis.

Podporovaná opatření energetických úspor v bytových domech programu IROP

 • zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Výše dotací u jednotlivých skupin opatření

Zateplení domu, výměna oken domů bez památkové ochrany, mimo památkové zóny
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizaceObce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 40 % a další kritériaPříspěvek EFRR32,3 %32,3 %32,3 %
Příspěvek státního rozpočtu67,7 %1,9 %0 %
Příspěvek příjemce dotace65,8 %67,7 %
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 30 a 20 % a další kritéria k oběma hladinám úsporyPříspěvek EFRR25,5 %25,5 %25,5 %
Příspěvek státního rozpočtu74,5 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace73 %74,5 %
Zateplení domu, výměna oken kulturních památek nebo domů v památkových zónách, instalace technologických systémů (výměna zdroje tepla, pořízení zdroje energie), kombinace zateplení a instalace technologických systémů
Organizační složky státu
a jejich příspěvkové organizace
Obce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Příspěvek EFRR25,5 %25,5 %25,5 %
Příspěvek státního rozpočtu74,5 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace73 %74,5 %

Bytové domy nevlastněné státem ani obcemi mohou tedy získat dotaci 25,5 % ze způsobilých výdajů. Pouze při splnění dosažené úspory energie 40 % a dalších kritérií zateplením nebo výměnou oken a mimo památkovou ochranu mohou získat dotaci 32,3 %.

Způsobilé výdaje

Alespoň 85 % způsobilých výdajů musí být vynaloženo na tzv. hlavní aktivity projektu, což jsou samotné výdaje na provedení zateplení, instalace technologických systémů, opatření na ochranu hnízdišť rorýse a netopýra a DPH, pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu.

Způsobilých vedlejších výdajů může být maximálně 15 %. Patří mezi ně sanace statických poruch, renovace balkonů a lodžií, výstavba centrálního vytápění, tam, kde se nahrazují lokální zdroje v bytech, technický dozor, projektová dokumentace a podklady pro hodnocení, výměna předávací stanice, modernizace a regulace otopné soustavy a rozvodů teplé vody, hydraulické zkoušky, energetické hodnocení, zadávací a výběrová řízení.

Způsobilými výdaji nejsou např. náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti (hromosvody, sušáky, antény, apod.), výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, výdaje na řízení projektu, uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, výdaje na pojištění, úroky, výdaje na zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu a také výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých výdajů.

Vybraná kritéria přiznání dotace

Zateplení a výměna oken
Úspora celkové dodané energieSoučinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcíNákladově optimální úroveňKlasifikační třída celkové dodané energie
20 %0,95násobek doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011
30 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.C
40 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.B

Výměna zdrojů tepla a další technologická zařízení

Nový zdroj na biomasu dosahuje účinnosti výroby energie minimálně 80 %. V případě projektů zaměřených na výměnu zdroje tepla, kdy zároveň dochází také ke změně paliva, je nutné prokázat úporu emisí CO2 ve výši minimálně 30 % oproti původnímu stavu. Pokud je podpora požadována na instalaci kotle s ručním podáváním paliva, zdroj musí být napojen na akumulační nádrž o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného tepelného výkonu. V případě instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je třeba dosáhnout minimální účinnosti zpětného získávání tepla ve výši 65 %.

V případě nových spalovacích zdrojů na biomasu o tepelném výkonu do 500 kW je nutné splnit požadavky dané Nařízením Komise (EU) 2015/1189, mimo jiné zejména kritéria účinnosti:

 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem 20 kW nebo menším nesmí být menší než 75 %,
 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem větším než 20 kW nesmí být menší než 77 %.

V případě tepelných čerpadel je nutné splnit parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013:

 • sezónní energetická účinnost vytápění ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel nesmí být nižší než 110 %,
 • sezónní energetická účinnost vytápění nízkoteplotními tepelnými čerpadly nesmí být nižší než 125 %.

V případě instalace tepelných čerpadel je nutné zároveň splnit následující minimální hodnoty topných faktorů:

 • pro typ tepelného čerpadla země-vzduch min. hodnotu topného faktoru 4,3
 • pro typ tepelného čerpadla vzduch-vody min. hodnotu topného faktoru 3,1
 • pro typ tepelného čerpadla voda-voda min. hodnotu topného faktoru 5,1

Při instalaci fotovoltaických systémů musí být vyrobená elektrická energie využita zejména pro potřeby bytového domu, který je předmětem podpory a nesmí být prodávána do sítě. Instalace může být pouze součástí komplexních opatření.

V případě solárních termických soustav jsou podporovány soustavy dosahující celkového využitelného solárního zisku min. 600 kWh ‧ rok−1 ‧ bytová jednotka−1. Podporovány jsou systémy napojené na akumulační zásobník tepla o minimálním objemu 45 l na 1 m2 apertury kolektoru.

Při instalaci jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí být vyrobená elektrická energie využita zejména pro potřeby bytového domu, který je předmětem podpory a nesmí být prodávána do sítě. Jednotka musí využívat jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie a dosáhnout úspory celkové primární energie ve výši minimálně 10 % oproti samostatné výrobě elektřiny a tepla. Budova, ve které bude jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla instalována, musí splňovat hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla je podporována, pokud budova doposud nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu a jsou osazena těsná okna s celoobvodovým kováním. Podmínkou podpory je splnění průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Pokud budova tuto hodnotu nesplňuje, pak je nutné provést zateplení obvodových konstrukcí.

Finanční prostředky a termíny výzvy

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 3,150 mld. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen od 18. prosince 2015 a bude ukončen 30. listopadu 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

Všechny podrobnosti naleznete na stránkách Integrovaného regionálního operačního programu.

 
 
Reklama