Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy II

Od 15. července je možné podávat žádosti o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města v rámci nové výzvy programu IROP. Vyhlášena byla výzva s označením Energetické úspory v bytových domech II. Ukončena bude 30. 11. 2017. Zvyšuje se míra dotace a mění se některé podmínky.

Nová výzva má označení "Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II". V pondělí 25. 7. 2016 ve 14,00 hodin bude uzavřen příjem žádostí do předcházející 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“. Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a stojících mimo území hlavního města Prahy. O dotace na energetické úspory v bytových domech programu IROP mohou žádat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, tedy vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek. O dotaci nemohou žádat akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Aktualizováno: Výzva č. 37 byla ukončena, informace o následující výzvě č. 78 naleznete v článku
Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy III

Žádat o dotace je možné na projekty zahájené ne dříve než 1. ledna 2014. Výčet činností, které je možné zahájit před podáním žádosti, je však velmi omezen. V případě projektů do 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů musí být realizace projektu ukončena nejpozději do 30. 9. 2019. V případě projektů s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč musí být realizace projektu ukončena nejpozdějí do 30. 9. 2020. Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 tis. korun, maximální výše je 90 milionů korun. Žádosti se podávají výhradně elektronicky v informačním systému MS2014+ na stránkách mseu.mssf.cz. K podání žádosti je třeba mít zřízený elektronický podpis.

Podporovaná opatření energetických úspor v bytových domech programu IROP

 • zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.
Podrobnosti k předcházející výzvě naleznete v tomto článku,
změny oproti předcházející výzvě naleznete zde

Úspory v bytových domech v Praze jsou podporovány v rámci
kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám.

Výše dotací u jednotlivých skupin opatření

Zateplení domu, výměna oken domů bez památkové ochrany, mimo památkové zóny
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizaceObce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 40 % a další kritéria, včetně případné instalace technologických systémů (výměna zdroje tepla, pořízení zdroje energie)Příspěvek EFRR40 %40 %40 %
Příspěvek státního rozpočtu60 %2 %0 %
Příspěvek příjemce dotace58 %60 %
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 30 a 20 % a další kritéria k oběma hladinám úsporyPříspěvek EFRR30 %30 %30 %
Příspěvek státního rozpočtu70 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace68,5 %70 %
Zateplení domu, výměna oken kulturních památek nebo domů v památkových zónách, instalace technologických systémů (výměna zdroje tepla, pořízení zdroje energie) bez zateplení
Organizační složky státu
a jejich příspěvkové organizace
Obce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Příspěvek EFRR30 %30 %30 %
Příspěvek státního rozpočtu70 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace68,5 %70 %

Bytové domy nevlastněné státem ani obcemi mohou tedy získat dotaci 30 % ze způsobilých výdajů. Pouze při splnění dosažené úspory energie 40 % a dalších kritérií zateplením nebo výměnou oken a mimo památkovou ochranu mohou získat dotaci 40 %.

Způsobilé výdaje

Alespoň 85 % způsobilých výdajů musí být vynaloženo na tzv. hlavní aktivity projektu, což jsou samotné výdaje na provedení zateplení, instalace technologických systémů.

Způsobilých vedlejších výdajů může být maximálně 15 %. Patří mezi ně technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracování projektové dokumentace, zpracování dokumentaci pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu budovy, výměna předávací stanice, hydraulické zkoušky a vyregulování otopné soustavy a rozvodů teplé vody, zpracování energetického hodnocení, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, DPH - pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu (DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.), tzv. povinná publicita.

Způsobilými výdaji nejsou např. náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti (hromosvody, sušáky, antény, apod.), výdaje na přípravu a zpracování žádosti o podporu, výdaje na řízení projektu, uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, výdaje na pojištění, plynová tepelná čerpadla, vnitřní parapety, úroky, výdaje na zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu a další. Způsobilými výdaji nejsou také výdaje na vedlejší aktivity projektu, které přesahují 15 % ze způsobilých výdajů.

Vybraná kritéria přiznání dotace

Zateplení a výměna oken
Úspora celkové dodané energieSoučinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcíNákladově optimální úroveňKlasifikační třída celkové dodané energie
20 %0,95násobek doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011
30 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.C
40 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.B
Zateplení a výměna oken kulturních památek nebo domů v památkové rezervaci nebo památkové zóně
Úspora celkové dodané energieSoučinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcíNákladově optimální úroveňKlasifikační třída celkové dodané energie
požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 dle ČSN 73 0540-2:2011

Výměna zdrojů tepla a další technologická zařízení

Nový zdroj na biomasu dosahuje účinnosti výroby energie minimálně 80 %. V případě projektů zaměřených na výměnu zdroje tepla, kdy zároveň dochází také ke změně paliva, je nutné prokázat úporu emisí CO2 ve výši minimálně 30 % oproti původnímu stavu. Pokud je podpora požadována na instalaci kotle s ručním podáváním paliva, zdroj musí být napojen na akumulační nádrž o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného tepelného výkonu. V případě instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je třeba dosáhnout minimální účinnosti zpětného získávání tepla ve výši 65 %.

V případě nových spalovacích zdrojů na biomasu o tepelném výkonu do 500 kW je nutné splnit požadavky dané Nařízením Komise (EU) 2015/1189, mimo jiné zejména kritéria účinnosti:

 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem 20 kW nebo menším nesmí být menší než 75 %,
 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem větším než 20 kW nesmí být menší než 77 %.

V případě tepelných čerpadel je nutné splnit parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013:

 • sezónní energetická účinnost vytápění ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel nesmí být nižší než 110 %,
 • sezónní energetická účinnost vytápění nízkoteplotními tepelnými čerpadly nesmí být nižší než 125 %.

V případě instalace tepelných čerpadel je nutné zároveň splnit následující minimální hodnoty topných faktorů:

 • pro typ tepelného čerpadla země-vzduch min. hodnotu topného faktoru 4,3
 • pro typ tepelného čerpadla vzduch-vody min. hodnotu topného faktoru 3,1
 • pro typ tepelného čerpadla voda-voda min. hodnotu topného faktoru 5,1

Při instalaci fotovoltaických systémů musí být vyrobená elektrická energie využita zejména pro potřeby bytového domu, který je předmětem podpory a nesmí být prodávána do sítě. Instalace může být pouze součástí komplexních opatření.

V případě solárních termických soustav jsou podporovány soustavy dosahující celkového využitelného solárního zisku min. 600 kWh ‧ rok−1 ‧ bytová jednotka−1. Podporovány jsou systémy napojené na akumulační zásobník tepla o minimálním objemu 45 l na 1 m2 apertury kolektoru.

Při instalaci jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla musí být vyrobená elektrická energie využita zejména pro potřeby bytového domu, který je předmětem podpory a nesmí být prodávána do sítě. Jednotka musí využívat jako palivo zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie a dosáhnout úspory celkové primární energie ve výši minimálně 10 % oproti samostatné výrobě elektřiny a tepla. Budova, ve které bude jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla instalována, musí splňovat hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla je podporována, pokud budova doposud nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu a jsou osazena těsná okna s celoobvodovým kováním. Podmínkou podpory je splnění maximální referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Pokud budova tuto hodnotu nesplňuje, pak je nutné provést zateplení obvodových konstrukcí.

Finanční prostředky a termíny výzvy

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3,5 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 5,25 mld. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen od 15. července 2016 a bude ukončen 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Všechny podrobnosti naleznete na stránkách Integrovaného regionálního operačního programu.

 
 
Reklama