Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dotace na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy III

Od 2. února je možné podávat žádosti o dotace na zateplování, výměnu neekologických zdrojů tepla a pořízení nových zdrojů energie pro bytové domy mimo území hlavního města v rámci nové výzvy programu IROP. Vyhlášena byla výzva č. 78 s označením Energetické úspory v bytových domech III. Ukončena bude 29. 11. 2020.

Příjem žádostí v předchozí výzvě byl ukončen 16. listopadu 2017. Možnost získání dotace se týká domů s minimálně čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami a stojících mimo území hlavního města Prahy. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba. Oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě. Rozšířeny byly způsobilé výdaje pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti. Společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“);
 • bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 000 000 Kč. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2021. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené ne dříve než 1. ledna 2014. Žádosti se podávají výhradně elektronicky v informačním systému MS2014+ na stránkách mseu.mssf.cz. K podání žádosti je třeba mít zřízený elektronický podpis.

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.
Podrobnosti k předcházející výzvě naleznete v tomto článku,

Úspory v bytových domech v Praze jsou podporovány v rámci
kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám.

Výše dotací u jednotlivých skupin opatření

Zateplení domu, výměna oken domů bez památkové ochrany, mimo památkové zóny
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizaceObce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 40 % a další kritéria, včetně případné instalace technologických systémů (výměna zdroje tepla, pořízení zdroje energie)Příspěvek EFRR40 %40 %40 %
Příspěvek státního rozpočtu60 %2 %0 %
Příspěvek příjemce dotace58 %60 %
Zateplení, výměna oken s úsporou energie min. 30 a 20 % a další kritéria k oběma hladinám úsporyPříspěvek EFRR30 %30 %30 %
Příspěvek státního rozpočtu70 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace68,5 %70 %
Zateplení domu, výměna oken kulturních památek nebo domů v památkových zónách, instalace technologických systémů (výměna zdroje tepla, pořízení zdroje energie) bez zateplení
Organizační složky státu
a jejich příspěvkové organizace
Obce, kraje a jimi zřizované organizaceOstatní žadatelé
Příspěvek EFRR30 %30 %30 %
Příspěvek státního rozpočtu70 %1,5 %0 %
Příspěvek příjemce dotace68,5 %70 %

Bytové domy nevlastněné státem ani obcemi mohou tedy získat dotaci 30 % ze způsobilých výdajů. Pouze při splnění dosažené úspory energie 40 % a dalších kritérií zateplením nebo výměnou oken a mimo památkovou ochranu mohou získat dotaci 40 %.

Vybraná kritéria přiznání dotace

Zateplení a výměna oken
Úspora celkové dodané energieSoučinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcíNákladově optimální úroveňKlasifikační třída celkové dodané energie
20 %0,95násobek doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011
30 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.C
40 %podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.B
Zateplení a výměna oken kulturních památek nebo domů v památkové rezervaci nebo památkové zóně
Úspora celkové dodané energieSoučinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcíNákladově optimální úroveňKlasifikační třída celkové dodané energie
požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 dle ČSN 73 0540-2:2011

Instalace technologií

V případě nových spalovacích zdrojů na biomasu o tepelném výkonu do 500 kW je nutné splnit požadavky dané Nařízením Komise (EU) 2015/1189:

 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem 20 kW nebo menším nesmí být menší než 75 %,
 • sezónní energetická účinnost kotlů se jmenovitým tepelným výkonem větším než 20 kW nesmí být menší než 77 %,
 • sezónní emise částice z vytápění vnitřních prostorů nesmí být vyšší než 40 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 60 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise organických plynných sloučenin z vytápění vnitřních prostorů nesmí být vyšší než 20 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 30 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise oxidu uhelnatého z vytápění vnitřních prostorů nesmí být vyšší než 500 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 700 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise oxidů dusíku z vytápění vnitřních prostorů vyjádřené ekvivalentem oxidu dusičitého nesmí být vyšší než 200 mg/m3 u kotlů na biomasu.

V případě nových spalovacích zdrojů na biomasu o tepelném příkonu 0,3–1 MW je nutné splnit následující emisní limity podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší:

 • emise oxidů dusíku nesmí být vyšší než 600 mg/m3,
 • emise tuhých znečišťujících látek nesmí být vyšší než 100 mg/m3,
 • emise oxidu uhelnatého nesmí být vyšší než 400 mg/m3.

V případě elektrických tepelných čerpadel je nutné splnit parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013:

 • sezónní energetická účinnost vytápění ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel nesmí být nižší než 110 %,
 • sezónní energetická účinnost vytápění nízkoteplotními tepelnými čerpadly nesmí být nižší než 125 %.

V případě plynových tepelných čerpadel je nutné splnit parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013:

 • ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem vybavené vnějším spalováním využívající plynná paliva: 70 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla,
 • ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem vybavené motorem s vnitřním spalováním využívající plynná paliva: 240 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla.

V případě plynových kondenzačních kotlů je nutné splnit parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013:

 • emise oxidů dusíku nesmí překračovat hodnotu 56 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla.
 • V případě jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla je nutné splnit následující hodnoty emisí vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 813/2013:
 • emise oxidů dusíku kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů vybavených vnějším spalováním, které využívají plynná paliva, nesmí překračovat 70 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla,
 • emise oxidů dusíku kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů vybavených motorem s vnitřním spalováním, které využívají plynná paliva, nesmí překračovat 240 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla.

Podrobnosti k dotacím naleznete na stránkách programu IROP

V předcházející výzvě č. 37 bylo celkem předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 707 mil. Kč z EFRR. V těchto projektech je zahrnuto 33 tis. bytů. K 12. lednu bylo také proplaceno 113 žádostí o podporu v celkové výši 130 mil. Kč. Možnost podpory na energetické úspory v bytových domech využili žadatelé v 410 obcích České republiky, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Podle informací IROP z předložených projektů vyplývá, že podpora je zajímavá jak pro velké domy, tak i pro nejmenší 4bytové domy.

 
 
Reklama