Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Připravuje se nový nástroj podpory BD v programu IROP

V rámci Integrovaného regionálního programu se připravuje finanční nástroj v podobě nízkoúročených úvěrů na energetické úspory v bytových domech. Žádosti by se mohly podávat za rok. Ministryně Šlechtová ale vyzývá k rychlému čerpání v rámci existujících výzev. Informace zazněly na Výroční konferenci k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v ČR, která se konala 7. 10. v Národním domě na Vinohradech v Praze.

Hrozí zkrácení programu IROP


V úvodním slově vyzvala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová k urychlenému čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Nastínila totiž možnost časového zkrácení programu ze strany Evropské komise jako reakci na zamítnutí krácení přiznaných prostředků, které ministryně Šlechtová připravuje pro jednání na úrovni EK. Krácení finančních prostředků EK navrhuje z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků na zvýšené náklady řešení migrace. Ministryně předpokládá, že svým návrhem zamítnutí strhne ke stejnému postoji i další členské země a EK bude reagovat časovým zkrácením programu.

V Integrovaném regionálním operačním programu bylo doposud vyhlášeno celkem 54 výzev s celkovou podporou 35,3 mld. korun.

Zvýhodněné úvěry pro bytové domy mimo Prahu v rámci IROP

Rostislav Mazal, ředitel Řídicího orgánu IROP na MMR, hovořil o přípravě finančního nástroje v podobě nízkoúročených úvěrů jako další formy podpory energetických úspor v bytových domech. Podoba finančního nástroje bude vznikat na podzim 2016, do konce roku bude vyhlášeno výběrové řízení na banku, která bude úvěry zajišťovat. Do poloviny roku 2017 by měla být banka vybrána, na podzim 2017 se předpokládá start podávání žádostí o zvýhodněné úvěry.

Zvýhodněné úvěry mají mít sice nižší finanční přínos pro žadatele, měly by však mít nižší administrativní náročnost a z principu nebude nutné zajišťovat předfinancování, jako u dotací. Velkou výhodou by měla být možnost kombinace úvěru a dotace z programu IROP, na rozdíl od nepřípustné kombinace zvýhodněných úvěrů z programu Panel 2013+ a jiných programů (NZÚ, IROP). Dle informací Rostislava Mazala se při kombinaci žádostí zatím nepředpokládá jejich zjednodušení. Žádat bude nutné obvyklou formou zvlášť o úvěr i dotaci.

Podrobně k aktuální výzvě pro bytové domy mimo Prahu

V aktuální výzvě č. 37 pro bytové domy zjednodušené podmínky

V první výzvě pro energetické úspory v bytových domech, která měla číslo 16, bylo podáno 177 žádostí, přičemž pozitivně je dokončeno hodnocení 24 žádostí, 19 projektů je v realizaci, 75 žádostí bylo vyřazeno. Průměrná podpora jsou necelé 2 mil. korun. Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR uvedl, že v aktuální výzvě, která má číslo 37 a běží od července 2016, jsou podmínky nastaveny tak, že některé nedostatky v žádostech o dotaci jsou nyní napravitelné a žadatelé jsou k opravám vyzýváni. V předchozí výzvě se žádosti, které byly dvakrát podány s chybou, bez možnosti opravy zamítaly.

V aktuální výzvě je za první 3 měsíce podáno 187 žádostí, 177 jich je v administraci na CRR, 5 bylo pozitivně ukončeno, vyřazena byla 1 žádost.

Statistiky žádostí a nejčastější chyby

Jitka Zdvíhalová z ústeckého pracoviště CRR uvedla, že mezi nejčastější chyby v žádostech patří nesoulad žádosti o podporu s přílohami, nekompletní přílohy, případně chybně zpracované přílohy, opatření nejsou v souladu s podporovanými aktivitami, nesprávně zvolené indikátory, min. 85 % způsobilých výdajů není zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

O dotace na energetické úspory v bytových domech podle Miroslava Kroba, odborného garanta Řídicího orgánu IROP, MMR, nejvíce žádají SVJ (66 %), následují obce a stát (23 %), bytová družstva (4,5 %), soukromé fyzické osoby (3,4 %) a jiné právnické osoby (3,1 %). Ze všech podaných žádostí jde cca 80 % podpory na panelové domy, přičemž 94 % všech prostředků se čerpá na zateplování a výměnu otvorů. Průměrně je v žádostech 15 bytů na nepanelový bytový dům, bytů v panelových domech je průměrně 35. Nejčastěji jsou v žádostech zastoupeny panelové soustavy T06-B a OP1.11. Cílem programu je podpořit min. 75 338 bytových jednotek se zlepšenou klasifikací spotřeby energie a také min. 25 000 bytových jednotek se snížením spotřeby energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie do konce roku 2023. Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů do konce roku 2023 je 205 221 tun ekvivalentu CO2.

Plnění úspor z hlediska národního akčního plánu energetické účinnosti ČR (Miroslav Krob, MMR)
16. výzva37. výzva
Průměrné náklady na 1 bytovou jednotku251 00 Kč255 000 Kč
Průměrná úspora energie na 1 bytovou jednotku24 GJ30,6 GJ
Průměrná podpora na 1 bytovou jednotku55 000 Kč71 130 Kč
 
 
Reklama