Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Stavba / od 16.10.2023 do 19.2.2024


zpět na aktuální články

19.2.2024
doc. Ing. Jana Marková, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav

Recenzovaný Revize Eurokódů EN 1991 pro zatížení konstrukcí se nachází v závěrečné etapě své tvorby. Technická subkomise obdržela připomínky členských zemí, které budou následně zapracovávány. V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování revize zatížení v prEN 1991. Po formální stránce zde došlo k úpravě úvodních kapitol a také obrázků a vztahů, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Byly také provedeny úpravy názvů jednotlivých částí Eurokódů pro zatížení.

12.2.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha

Recenzovaný Při výpočtech denního osvětlení budov se vlastnosti stínících překážek vyjadřují buď pomocí činitele jasu nebo pomocí činitele odrazu světla. Článek informuje o vztahu mezi těmito dvěma činiteli a nabízí program JAFAS 2024 k výpočtu průměrného činitele jasu v jednoduché urbanistické situaci.

8.2.2024
Ing. Richard Milič, CSc.,

Recenzovaný Dřevo je zajímavý, z ekologického hlediska přírodní obnovitelný materiál, který má řadu předností, ale při jeho užití a ochraně nátěry musíme být velmi opatrní. Jak vybírat nátěrové hmoty na dřevo a jak se vyhnout problémům?

5.2.2024
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí

Recenzovaný V příspěvku je popsána metoda stanovení základních charakteristik zdiva v případě, že nelze provést zkoušky podle příslušných zkušebních norem, což je způsobeno v popisovaném případě zejména velikostí zdicích prvků. Byl proveden průzkum konstrukce, odběr vzorků (které nebylo možno odebrat ve velikosti předepsané např. ČSN EN 1052) a byla provedena velkoplošná zatěžovací zkouška v laboratoři postavené stěny. Následně byly charakteristiky zdiva verifikovány jak výsledky velkoplošné zatěžovací zkoušky, tak i numerickou simulací.

Zjednodušený princip přenosu zvuku přes dělící trámovou konstrukci
29.1.2024
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebně fyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.

Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách
22.1.2024
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebněfyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.

Princip práce s W-diagramem
15.1.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.

Fotometrie činitele denní osvětlenosti, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
8.1.2024
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Recenzovaný Článek se zabývá popisem vybraných graficko-početních metod sloužících ke stanovení množství denního světla. Je vysvětlen princip odvození těchto metod a popsán princip práce s příslušnými diagramy. V současné době se zřídka setkáváme s používáním diagramů v praxi, ale některé odborné softwary je využívají buď přímo, nebo alespoň ve svých grafických výstupech.

25.12.2023
Ing. Pavel Dostal, Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., GreenVille service s.r.o.

Recenzovaný Tento odborný článek se zaměřuje na problematiku zelených střech a jejich vztah ke statice staveb. Analyzuje různé typy zelených střech a jejich vliv na výšku vegetačního souvrství a celkové zatížení. Dále zmiňuje vliv zatížení větrem na zelené střechy zahrnující jak lehké skladby souvrství, tak i problematiku biosolárních střech – systémových řešení zelených střech s fotovoltaikou, kdy jsou nosiče FV přitíženy skladbou zelené střechy. Článek diskutuje o výzvách spojených s navrhováním a inženýrským řešením zelených střech s ohledem na jejich stabilitu a bezpečnost a dává doporučení pro spolupráci střešního zahradníka a statika z pohledu dlouholetého realizátora zelených střech.

18.12.2023
Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Pavla Novotná

Recenzovaný V rámci řešení projektu „Prefabrikovaný recyklovatelný rámový stavební systém na bázi dřeva“ je vyvíjen nový stavební systém, jehož hlavní nosné prvky tvoří tuhé rámy z materiálu na bázi dřeva. Hlavním řešitelem uvedeného projektu je společnost ecokit s.r.o. a spoluřešitelem UCEEB ČVUT. Tento článek představuje vývoj nosné konstrukce rámového systému.

16.12.2023
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Recenzovaný Výskyt společenstev fotoautotrofních mikroorganismů, jako jsou sinice a řasy, může představovat závažný problém jak pro přírodní, tak pro umělé stavební materiály. Hrozí postupná degradace mnohdy až k úplnému rozpadu těchto materiálů. Snahou autorů článku je nalézt vhodnou metodu včasného varování a předejít stavu, kdy na základě odborného posouzení můžeme konstatovat již běžící, nebo dokonce dokonaný proces destrukce.

11.12.2023
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha

Recenzovaný Příspěvek se zabývá rovnoměrností denního osvětlení v obytných místnostech. Zkoumá vliv způsobu stanovení velikosti a umístění obytného prostoru v obytné místnosti na rovnoměrnost.

5.12.2023
Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Paed. IGIP, Ing. Jan Seifert

Recenzovaný Fotovoltaické elektrárny (FVE) se v masivním měřítku umísťují na nové, ale i na existující objekty, jejichž nosnou část střešního pláště často tvoří trapézové plechy. Pokud není návrh podpěrné konstrukce FV panelů proveden s ohledem na specifika trapézového plechu (zvláště v kombinaci s jinými častými vadami těchto konstrukcí), může to znamenat vážný statický problém. V současné praxi je problematika lokálních účinků FVE na trapézový plech velmi často podceňována a dodavatelé FVE se ji mnohdy zdráhají řešit.

© Fotolia.com
13.11.2023
Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Recenzovaný Článek se zabývá posuzováním denního osvětlení uvnitř obytných místností podle dnes platné normy ČSN 73 0580-2 a podle návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu. V případové studii je vyhodnocena dostupnost denního osvětlení v místnostech, které splňují požadavky návrhu vyhlášky.

6.11.2023
Mgr. Vitalii Komlev, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.

Recenzovaný V článku je uveden návrh předpjatých lanových sítí pro skleněné fasády v programu ANSYS. Po validaci navrženého modelu na publikovaných experimentech a verifikaci podle modelu v jiném publikovaném softwaru je použit pro parametrickou studii fasád s bodovými držáky („pavouky“). Studie zahrnuje dva rozměry sítě, spektrum jednopramenných nerezových lan Macalloy a laminované skleněné tabule různých tlouštěk. Předpětí lan bylo voleno jako 30 % jejich návrhové únosnosti podle publikovaných doporučení. Návrh respektuje platné evropské normy pro sklo a zatížení v mezních stavech použitelnosti i únosnosti. Výsledkem jsou tabulky uvádějící průhyby, napětí ve skle a síly v lanech sítě.

30.10.2023
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Recenzovaný Článek uvádí úvodní informace k návrhu předpjatých lanových sítí podpírajících rozměrné skleněné fasády. Popsány jsou jednotlivé fasádní prvky a příklady významných realizovaných fasád. V přehledu primárních publikací je ukázán vývoj experimentálních a teoretických přístupů k řešení problémů spojených s návrhem těchto konstrukcí (zajištění potřebné tuhosti a únosnosti, rizika spojená se selháním spojení skleněných tabulí s lanovou sítí, kolapsem kotev či ztrátou předpětí lan, dynamické chování při poruchách, výbuších a zemětřesení, vlivy teploty). Podrobněji jsou popsány práce použité v navazující části [31] pro validaci a verifikaci vlastního numerického řešení a parametrické studie těchto fasád.

23.10.2023
Ing. et Ing. Eva Šoulová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství

Recenzovaný Textilní a kožené tapety jsou nedílnou součástí interiéru historických budov. Tyto druhy tapet jsou specifické svojí konstrukcí, kdy jsou napnuté na dřevěné rámy a tvoří před stěnou membránu. Ověření difuzních vlastností je jedním z kroků k objasnění tepelně vlhkostního chování těchto historických konstrukcí. Znalost difuzních vlastností je důležitá pro stavebně historické průzkumy a pro rekonstrukce historických staveb. Na základě těchto znalostí můžeme posuzovat další vlastnosti konstrukce tapet jako např. vlhkostní a mikrobiální klima.

22.10.2023
Ing. Jaroslav Baran, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Recenzovaný Pripravovaný experimentálny program zameraný na šmykovú odolnost predpätých nosníkov so súdržnými lanami vyžadoval vypracovanie parametrickej štúdie zameranej na šmykovú odolnosť navrhnutých nosníkov. V príspevku je spracovaná parametrická štúdia nosníka I prierezu typu DPS VP I/10 s celkovou dĺžkou 7,0 m a výškou 0,6 m s rôznymi úrovňami predpätia a rôznymi stupňami vystuženia prierezu šmykovou výstužou. Štandardizované vystuženie prierezu nosníka používaného v praxi je doplnené pozdĺžnou výstužou. Na stanovenie šmykovej odolnosti nosníka boli použité rôzne návrhové postupy.

© Fotolia.com
16.10.2023
RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Ing. Pavel Sedláček, Ing. Milena Forejtníková

Recenzovaný Článek seznamuje s projektem, který podrobně zpracovával návrh metodiky hodnocení bioohrožení památek, včetně poškození jednotlivých prvků, a hodnotil míru potenciálního ohrožení vybraných kategorií památek a chráněných území jednotným postupem pro celé území ČR.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama