Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Hodnocení kročejové neprůzvučnosti v budovách

Evaluation of Impact Sound Insulation in Buildings

V souladu s ČSN 73 0532 se kročejová neprůzvučnost v budovách hodnotí pomocí veličiny vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku n,w. Pouze v případech, kdy buzená konstrukce není společnou dělicí stavební konstrukcí (například pro horizontální přenos kročejového zvuku), se používá vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku nT,w. Ta se určí podle ČSN EN ISO 717-2 obdobným způsobem, avšak s použitím souboru šestnácti hodnot hladin nT, pro které platí:

nT = L2 − 10 ‧ lgT2T0[dB](62)

 

kde T2 je doba dozvuku místnosti příjmu a T0 je referenční doba dozvuku (pro byty daná hodnotou 0,5 s). Doba dozvuku místnosti příjmu má vliv na změřené hodnoty hladiny L2. V průběhu měření, kdy jsou místnosti často ještě nezařízené, může být doba dozvuku výrazně delší (a hladina L2 vyšší) než ve stavu, který odpovídá budoucímu běžnému užívání místnosti. Normování má za cíl tento vliv z hodnocení vyloučit.

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku jakožto jednočíselná veličina nemusí v některých případech poskytovat dostatečnou informaci o zvukové izolaci mezi místnostmi. To se týká zejména stavebních prvků, které vykazují výrazné výchylky hladiny kročejového zvuku v některém z kmitočtových pásem (typicky lehké trámové stropy v oblasti nízkých kmitočtů). Kromě toho bylo prokázáno, že nevážená hladina akustického tlaku způsobená normalizovaným zdrojem kročejového zvuku více odpovídá vážené hladině akustického tlaku A vznikající chůzí po všech typech stropů. Z těchto důvodů byl do hodnocení zvukové izolace zaveden faktor přizpůsobení spektru CI. Faktor se uvádí samostatně vedle hodnoty vážené hladiny kročejového zvuku. Při používání faktoru přizpůsobení spektru se s požadavky porovnává součet jednočíselné veličiny zvukové izolace a faktoru přizpůsobení spektru, tj. n,w+CI.

 
 
 
Reklama