Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách

Impact Sound Insulation Between Rooms in Buildings

Celková stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku n in-situ je dána energetickým součtem hladiny kročejového zvuku Ln způsobené přímým přenosem a hladin kročejového zvuku Ln,ij způsobených bočním přenosem zvuku:

vzorec 58[dB].(58)

 

Význam indexů ij viz stavební neprůzvučnost. V případě horizontálního přenosu kročejového zvuku mezi místnostmi se vztah zredukuje pouze na boční přenos:

vzorec 59[dB].(59)

 

Obr. 20
Obr. 20 – Vybrané cesty přenosu kročejového zvuku mezi místnostmi

Obvykle se uvažují celkem 4 boční přenosové cesty pro vertikální přenos a 2 boční přenosové cesty pro horizontální přenos kročejového zvuku.

Podle ČSN EN 12354-2 se hladina kročejového zvuku způsobená bočním přenosem určí ze vztahu:

vzorec 60[dB](60)

 

kde Ri je neprůzvučnost buzeného (dělicího) prvku i, Rj je neprůzvučnost bočního prvku j, Dv,ij je rozdíl hladin rychlosti ve styku při přenosu z prvku i do prvku j, Si je plocha buzeného (dělicího) prvku a Sj je plocha bočního prvku j vyzařujícího zvuk do místnosti příjmu.

V běžných stavbách s těžkými stavebními prvky je podíl bočního přenosu kročejového zvuku na celkovém přenosu poměrně malý a zanedbává se. Podle ČSN 73 0532 lze váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku odhadnout ze vztahu:

n,w = Ln,w + k2[dB](61)

 

kde k2 je empirická korekce závislá na bočních cestách přenosu zvuku (obvykle se rovná 0 až 2 dB).

 
 
 
Reklama