Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Kročejová neprůzvučnost

Impact Sound Insulation

Kročejová neprůzvučnost vyjadřuje schopnost stavebních prvků nebo částí budov omezovat přenos kročejového zvuku mezi místnostmi. Kročejový zvuk vzniká přímo v pochozích stavebních konstrukcích chůzí nebo skákáním osob, pádem předmětů na podlahu atp. Protože skutečný zdroj kročejového zvuku má náhodný charakter, nahrazuje se (ve výpočtech i při měřeních) normalizovaným zdrojem kročejového zvuku. To umožňuje opakovaně porovnávat získané výsledky s požadavky i vzájemně je srovnávat mezi sebou.

Nejběžněji používanou veličinou kročejové neprůzvučnosti je normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku Ln, která je definovaná vztahem:

Ln = L2 + 10‧lgA2A0[dB](46)

 

kde L2 je hladina akustického tlaku v místnosti příjmu způsobená provozem normalizovaného kročejového zvuku na zkoušené konstrukci, A2 je celková ekvivalentní plocha pohlcování místnosti příjmu a A0 je referenční ekvivalentní pohltivá plocha (pro byty daná hodnotou 10 m2). Místnost příjmu se nejčastěji nachází pod místností zdroje (například při měření zvukové izolace mezi byty), obvyklý je však také horizontální přenos kročejového zvuku (například z chodby do bytu).

Obr. 16
Obr. 16 – K definici hladiny kročejového zvuku podle vztahu (46)

Na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti, pro jejíž popis se používají veličiny založené na rozdílu hladin akustického tlaku mezi místností zdroje a místností příjmu, veličiny kročejové neprůzvučnosti jsou vyjádřeny přímo hladinou akustického tlaku v místnosti příjmu.

Kročejová neprůzvučnost samotných nosných stropních konstrukcí bývá nedostatečná. Pro efektivní útlum kročejového zvuku se proto navrhují plovoucí podlahy nebo pružné povlakové podlahoviny, jimiž lze dosáhnout snížení hladiny Ln pod požadovanou úroveň. Plovoucí podlahy sestávají nejméně ze dvou vrstev: roznášecí a pružné. Podle plošné hmotnosti roznášecí vrstvy se plovoucí podlahy dělí na těžké (monolitické vrstvy) a lehké (stavební desky). Přenos kročejového zvuku těžkými a lehkými plovoucími podlahami je odlišný – těžké plovoucí podlahy roznášejí budicí sílu ze zdroje celou plochou roznášecí vrstvy, zatímco u lehkých podlah dochází k přenosu jen v blízkosti zdroje (kladívka normalizovaného zdroje kročejového zvuku).

 
 
 
Reklama