Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Akustika staveb

Stavební akustika - Základy a terminologie

Building Acoustics - Fundamentals and Terminology

Stavební akustika je oborem akustiky budov, který se zabývá především zvukovou izolací v budovách.

Zvuková izolace je vzájemné akustické oddělení dvou prostorů (nejčastěji místností), projevující se potlačováním zvuku při jeho šíření z jedné místnosti do druhé. Hlučný prostor se nazývá místnost zdroje (1 – source room) a chráněný prostor místnost příjmu (2 – receiver room). Hlučným prostorem však může být také venkovní prostor před fasádou objektu. Termínem zvuková izolace se často nesprávně označují stavební výrobky z vláknitých materiálů. Patrně jde o důsledek přenesení termínu „izolace“ z jiných oblastí stavební praxe (např. hydroizolace staveb či tepelné ochrany budov) a záměnu s pojmy zvuková pohltivost a neprůzvučnost (viz činitel průzvučnosti).

Obr. 1
Obr. 1 – Základní druhy přenosu zvuku mezi dvěma místnostmi (pro přehlednost znázorněn pouze přímý přenos a jedna boční přenosová cesta)

Přenos zvuku mezi místnostmi je ovlivněn charakterem zdroje zvuku a akustickými vlastnostmi stavebních prvků, které se na přenosu podílejí. Ve stavební akustice se běžné zdroje zvuku rozdělují obecně do dvou skupin. První skupinu tvoří zdroje zvuku, které vyzařují zvuk do okolního prostředí, tedy do vzduchu (jedná se například o hlasové projevy osob či zvířat, reprodukovanou hudbu apod.). Vyzařovaný zvuk pak dopadá na stavební prvky v místnosti zdroje ze vzduchu, dále se šíří stavebními konstrukcemi chvěním a následně je vyzářen zpět do vzduchu v místnosti příjmu. Do druhé skupiny spadají zdroje zvuku, které jsou v přímém kontaktu se stavebními prvky, do nichž vnášejí mechanické impulzy. Sem patří například chůze osob po podlaze, pády těles na podlahu apod. Ačkoliv je zvuk také v tomto případě přenášen chvěním stavebních konstrukcí a vyzařován v místnosti příjmu do vzduchu, obecně se označuje jako zvuk přenášený konstrukcí (structure-borne sound), zatímco zvuk produkovaný zdroji první skupiny se nazývá zvuk přenášený vzduchem (airborne sound). V obou případech je však do přenosu zahrnut jak přenos vzduchem, tak konstrukcemi. Pro zvuk způsobený chůzí osob po podlaze, posouváním nábytku, pádem předmětů na podlahu atp., který je ve stavební akustice obzvlášť důležitý, se též používá označení kročejový zvuk (impact sound). Výše uvedené rozdělení zdrojů zvuku neplatí bez výjimky. V budovách jsou časté i takové zdroje zvuku, které zároveň vyzařují zvuk do okolí i vnášejí mechanické impulzy do konstrukcí. Typickým příkladem jsou technická zařízení budov.

 
 
 
Reklama