Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odborné recenzované články

Hrubá stavba / od 12.5.2014 do 9.2.2015


zpět na aktuální články

9.2.2015
Ing. Martin Hataj, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Předmětem tohoto článku je analytická, numerická a experimentální analýza šikmého středního čepovaní s krátkým zhlavím a konfrontace zjištěných napětí s charakteristickými pevnostmi, používanými při posuzování napjatosti tesařských spojů podle Eurokódu 5.

2.2.2015
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., FAST VUT Brno

U betonů vzhledem k možnému vzniku vad v daném provozním zatížení a klimatických podmínkách je nutné navrhovat, testovat a během užívání sledovat rozsáhlý soubor fyzikálních, mechanických či deformačních vlastnosti. Mimo základní pevnostní charakteristiky jsou to také vodotěsnost, vzlínavost, nasákavost, mrazuvzdornost, objemové změny teplotní roztažnost atd.

8.12.2014
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pražské stavební předpisy aktuálně představují diskutované a kontroverzní téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Jedná se o nové pojetí právního předpisu, do kterého jsou významnou měrou implementovány základní poznatky urbanistické teorie i praxe. V článku jsou shrnuty základní principy nového předpisu v oblasti požadavků na stavby. Doplněn je stručný komentář k některým ustanovením.

1.12.2014
Ing. Lenka Sirochmanová, Stavebná fakulta TUKE košice, Bc. Marianna Tomková

Stavebný odpad je vedľajší produkt každej stavebnej činnosti. Tento treba niekde uskladniť, nejakým spôsobom zhodnotiť, resp. ďalšou stavebnou technológiou recyklovať. Stavebníctvo je hnacím motorom hospodárstva každej krajiny. Uspokojuje dopyt po základných ľudských potrebách, prispôsobuje výrobu ekologickým, ekonomickým, technickým a dizajnovým podmienkam dopytu.

3.11.2014
Ing. Róbert Sonnenschein, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., SvF STU Bratislava

Podzemné priestory budov sa v súčasnosti často navrhujú a zhotovujú ako vodonepriepustné betónové konštrukcie. V príspevku sa uvádzajú vybrané požiadavky a koncepcie navrhovania a zhotovovania „bielej vane“.

27.10.2014
Ing. Radovan Nečes, RNDr. Theodor Staněk, Ph.D., Mgr. Miroslav Hroza, VUSTAH Brno

Při těžbě a zpracování hornin vznikají průmyslové druhotné suroviny, pro které dosud nebylo nalezeno vhodné využití. Proto se tyto materiály skladují v odkališti. Předmětem práce byl vývoj hydraulických nízkoenergetických pojivových materiálů, při jejichž přípravě byly tyto odpadní materiály využity jako surovinová složka.

6.10.2014
Ing. Bohumil Koželouh, CSc.,

Stropem rozumíme celý konstrukční systém. Přitom rozlišujeme tři funkční vrstvy: skladbu podlahy, nosnou strukturu a stropní podhled. Protože zvolená nosná struktura je dominantní vrstva, označují se stropní systémy podle této nosné vrstvy. Je to trámový strop, panelový strop s dřevěnými žebry, masivní dřevěný strop a spřažený strop ze dřeva a betonu.

29.9.2014
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Mgr. Zdeněk Jiroušek, Ing. Jindřich Sobotka, Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., VUT FAST Brno

Příspěvek pojednává o možnostech sanace napadených dřevěných prvků prostřednictvím mikrovlnného záření. Budou zde popsány přístroje pro mikrovlnnou sterilizaci dřevěných prvků. Dále pak princip mikrovlnné sterilizace. Následuje popis prováděné experimentální činnosti na jednotlivých druzích škůdců. Z prováděné experimentální činnosti byly stanoveny potřebné intenzity mikrovlnného záření pro likvidaci jednotlivých škůdců. V závěru bude doporučena potřebná doba mikrovlnné radiace s ohledem na výkon mikrovlnného zářiče nezbytného pro úspěšnost samotné sterilizace. Budou také doporučena související opatření s ohledem na co nejvyšší úspěšnost a efektivitu zásahu.

28.9.2014
Ing. Martin Štěrba, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Fakulta stavební, VUT Brno

Článek se zabývá problematikou bezpečnosti práce s ohledem na práci zdvihacích mechanismů ve výstavbě. Autor poukazuje na základní legislativu týkající se této problematiky, a základní rizika spojená s používáním zdvihací techniky na stavbách.

8.9.2014
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Pod pojmem ochrana dřeva rozumíme souhrn veškerých opatření, která se provádějí za účelem preventivní ochrany dřeva proti vzniku jeho poruch od biologických a nebiologických vlivů. Nabízíme komentované rozdělení s názornými příklady.

4.8.2014
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Miloš Slivanský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií,, Ing. Kristián Sógel, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Slovensko

V príspevku sú predstavené výsledky jedinečného experimentu, ktorý sa zameriava na dlhodobé namáhanie drevených priehradových nosníkov s oceľovými doskami s prelisovanými tŕňmi.

14.7.2014
Ing. Martina Drdlová, prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc., Ing. Josef Krátký, Ph.D., BOGGES, spol. s.r.o., Ing. Radek Řídký, SVS FEM, s.r.o., Ing. Michal Frank, VUSTAH Brno

V rámci experimentálních prací byl sledován vliv různých variant disperzní vláknové výztuže (skelná, čedičová, polymerní a ocelová vlákna v délce od 12 do 55 mm a jejich kombinace) na fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitu a jeho odolnost vůči výbuchu. Z vyvinutého materiálu byl navržen bezpečnostní odpadkový koš, jehož konečné rozměry, geometrie a skladebné řešení bylo definováno pomocí numerických simulací v programu LS-Dyna.

7.7.2014
Ing. Martin Múčka, Ph.D., Znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování

Článek navazuje na podrobný popis schodiště a představuje znalecký posudek na kvalitativní stav interiérového čepového schodiště kombinace nerez – dřevo – sklo, kde bylo znaleckým úkolem řešit kvalitativní stav dřevěných stupnic. Schodiště bylo samonosné dvouramenné s mezipodestou bez podstupnic a ve 2 NP byla galerie, jejíž zábradlí bylo konstrukčně spojeno se zábradlím schodišťovým, a tudíž lze konstatovat, že galerie byla součástí schodiště.

30.6.2014
Ing. Martin Múčka, Ph.D., znalec pro obor Ekonomika a Dřevozpracování

Článek popisuje schodiště z pohledu konstrukčního, designového, architektonického a v neposlední řadě i vnímání schodiště jako podstatného konstrukčního celku u vícepodlažních stavebních celků z pohledu uživatelů jednotlivých bytů, rodinných domů návštěvníků nákupních center.

23.6.2014
Ing. Miroslav Štíhel

Hlavní potřeba vrtání dřeva ve stavebnictví je u prací tesařských, betonářských – na bednění, kolejářských – na pražce apod. Na trhu je větší množství druhů vrtáků do dřeva a k orientaci ve výběru jejich správného typu je vhodné znát některé jejich vlastnosti. Zopakujeme si je a zamysleme se nad tím, proč se vrtáky do pražců nevyrábí sériově.

16.6.2014
Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec

Jedním z klíčových problémů efektivního používání dřeva jako konstrukčního materiálu je garance jeho technických parametrů. Na rozdíl od umělých konstrukčních materiálů (oceli, betonu, plastů), jejichž jakost lze při výrobě ovlivnit podle účelu použití, lze u dřeva zabezpečit požadovanou jakost pouze tříděním. Přitom se rozlišuje třídění konstrukčního řeziva (v praxi dřevěných konstrukcí je převládající) a třídění výřezů/kulatiny pro nosné účely.

2.6.2014
Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA

Zajištění dokonalé bezpečnosti práce by mělo být zásadním požadavkem, respektovaným ze strany všech účastníků stavebního procesu. To platí především z důvodu rozmanitosti vykonávaných prací a obtížnosti pracovních podmínek ve stavebnictví, stejně jako s ohledem na jednotlivá rizika ohrožení života a zdraví pracovníků během přípravy i realizace stavebních prací.

19.5.2014
Ing. Bohumil Koželouh, CSc., soudní znalec

U dřevěných nosníků se někdy používají zářezy v místech uložení – zpravidla na dolní straně nosníku pro zmenšení celkové výšky konstrukce stropu, popř. střechy nebo pro vyrovnání úrovně horního okraje nosníku s přilehlými konstrukčními prvky, méně často na horní straně nosníku, například pro osazení střešního okapu. Podíváme se na pravidla pro dřevěné nosníky se zářezem v podpoře.

12.5.2014
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Je třeba rozšířit zkoušky drátkobetonu do oblasti tahových pevností. Diagram odolnosti, který je v článku uveden, je výchozím materiálem pro určení tahových pevností drátkobetonu. V článku jsou uvedeny vzorce pro výpočet napětí, podle kterých může výrobce drátkobetonu vystavit doklad o jeho pevnostní třídě při vzniku makrotrhliny a při dohodnutém průhybu δt,1 = 3,5 mm.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama