Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalitní beton vhodný pro podsklepené rodinné domy

V dnešní době, kdy často bojujeme o každý centimetr obytné plochy navíc, má smysl při plánování stavby uvažovat o sklepě či suterénu. Copak by se vám nelíbilo mít vlastní domácí wellness, vinárničku, prádelnu nebo dílnu? Problémem sklepů však často bývá podzemní voda a zemní vlhkost. Možnému zatékání lze předejít realizací podzemních částí konstrukce z kvalitních vodonepropustných betonů (bílá vana).

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonové konstrukce přejímá vedle nosné konstrukce i funkci hydroizolační (proti prosakující vodě).  Je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. Předpokladem vodonepropustnosti konstrukce je vhodně navržený beton a dále správné navržení a provedení konstrukce, spár a prostupů. Beton pro vodonepropustné konstrukce vyrábí skupina Českomoravský beton pod názvem PERMACRETE®. PERMACRETE splňuje přísné požadavky na průsak hmotou, tzn. v ploše, ale navíc svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Ve srovnání s klasicky izolovanou konstrukcí je výhodou bílé vany především úspora nákladů za izolace a jednodušší řešení případných závad.

Následující fotoreportáž zobrazuje realizaci vodonepropustné betonové konstrukce u podsklepeného rodinného domu od návrhu konstrukce po správný technologický proces provádění bílé vany.

1) Návrh konstrukce bílé vany


Dle TP ČBS 02 (rakouská OVVB směrnice) by měla tloušťka betonové konstrukce činit min. 300 mm. Konstrukci je nutné z hlediska vzniku trhlin vyztužit, a to s ohledem na vynucená namáhání (hydratační teplo, smrštění) i na vnější zatížení (vlastní tíha, užitné zatížení). Výztuž se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce. Pokud jsou nezbytné, je vhodné přidat kompresní vrstvu, ošetřit vodorovné pracovní spáry a provést náběhy.

2) Příprava podkladu pod bílou vanu


Po zhutnění podloží následuje realizace tzv. podkladních betonů. Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky. Další funkcí je zamezení znečištění betonu a výztuže zeminou. Pro realizaci podkladních betonů se běžně používá beton pevnostní třídy C12/15 nebo nižší. U základových desek velkých rozměrů doporučuje TP ČBS 02 provedení separační vrstvy mezi podkladní beton a základovou desku. Tato vrstva omezuje tření mezi podkladním betonem a základovou deskou a omezuje tak vznik tahových sil v základové desce.

3) Vyztužení základové desky


Množství a typ výztuže uvádí projekt a vychází z typu a účelu konstrukce. Oproti běžným konstrukcím se vyztužení nenavrhuje pouze na vnější zatížení, ale hlavně i na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je zejména na počátku specifikovat maximální přípustnou trhlinu a na tuto šířku potom vyztužení navrhnout. V případě základových desek bílých van je ve většině případů nutné vyztužit konstrukci prutovou výztuží, popřípadě prutovou výztuží v kombinaci s rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky).

4) Těsnění pracovních spár


Spáry je nutné opatřit vhodnými těsnicími profily. Doporučuje se před realizací zpracovat a odsouhlasit mezi účastníky výstavby detaily provedení všech spár. Jako těsnící prvky mohou posloužit různé PVC nebo FPO pásy, nebo těsnící plechy. Těsnicí prvky pracovních nebo dilatačních je vždy nutno správně osadit a zabetonovat. Vždy je třeba postupovat dle technických listů dodavatele těsnicího prvku.

5) Specifikace a výroba betonu


Dle normy ČSN EN 206 nelze specifikovat parametry, které by měl beton pro bílé vany splňovat. Proto byl ve skupině Českomoravský beton vyvinut beton PERMACRETE®.

PERMACRETE je značkový transportbeton vyráběný na betonárnách dle ČSN EN 206. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Vzhledem k výraznému omezení vývoje hydratačního tepla a tím i teplotního gradientu je PERMACRETE vhodný i pro masivní konstrukce.

6) Doprava betonu na staveniště


Doprava betonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Směs není možné vyrábět v suchém stavu, nebo v konzistenci pro převoz sklápěčkami. Beton je čerpatelný běžnými čerpadly na beton. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou např. bádie. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality betonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

7) Čerpání betonu


Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem. V případě použití potrubí je možné beton čerpat až na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm.

8) Betonáž desky


Beton PERMACRETE se hutní běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit.

9) Ošetřování desky


Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na klimatických podmínkách, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku. Všeobecně platí, že čím déle je beton ošetřován, tím lépe, nejméně však 7 dní.

Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži, nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií (po dosažení pochozích pevností betonu). V zimním období je nutná ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií.

10) Vyztužení stěn bílé vany


Stejně jako u desek je nutné výztuž stěn navrhnout na maximální šířku trhliny při namáhání vnějším zatížením a vynuceným namáháním. U větších objektů jsou stěnové konstrukce vyztuženy klasickou prutovou výztuží. V některých případech je ekonomicky a technicky výhodné je nahradit prutovou výztuž rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky), typicky například u stěn bílých van menších objektů.

11) Těsnicí prvky a řízené trhliny ve stěnách


Stejně jako u spár v deskách, je nutné použít těsnicí profily i ve spárách stěn. Aby se minimalizovalo riziko vzniku neřízených trhlin, je vhodné ve stěnách bílé vany vytvořit řízenou trhlinu s těsnicím profilem (např. křížový plech) ve vzdálenosti maximálně 2x výška konstrukce.

12) Betonáž stěn


Při betonáži stěn je nutné (stejně jako u běžných konstrukcí) zabránit padání betonu z velké výšky. Se zvyšující se výškou padání betonu roste riziko rozdělení betonu a tvorba hnízd. Vibrace se provádí běžnými ponornými vibrátory a intenzita musí být přizpůsobena konzistenci betonu.

13) Ošetřování stěn


Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je dle TP ČBS 02 minimálně 36 hodin. Při kratších odbedňovacích lhůtách je nutné započít maximálně do 1 hodiny po odbednění s účinným ošetřováním. Ošetřování by mělo být přizpůsobeno klimatickým podmínkám a mělo by trvat minimálně 7 dní. Za vhodné ošetřování se považuje ponechání v bednění, nanesení postřiku proti odparu v dostatečném množství, nebo zaplachtování.

14) Hotová bílá vana


Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů. Podrobné informace o produktu jsou dostupné na www.permacrete.cz .

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu. Před betonážemi nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Více na www.transportbeton.cz.


Českomoravský beton, a.s.
logo Českomoravský beton, a.s.

Společnost Českomoravský beton, a.s. člen HeidelbergCement Group je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky.