Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teorie

29.1.2013Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting
Při navrhování pasivních domů se snažíme o využívání solárních tepelných zisků okny a používání materiálů s nízkými součiniteli prostupu tepla. Často se však věnuje malá pozornost tepelným ziskům neprůsvitnou konstrukcí. Její význam však může být překvapující. Proč může prozradit následující článek.
2.8.2010Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS, a.s.
Recenzovaný Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Text je zpracován odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určen projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb.
19.7.2010Michal Kloiber, Jiří Frankl, Miloš Drdácký, Jan Tippner, Irena Kučerová, Jan Bryscejn, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum excelence Telč
Recenzovaný Jednoduché, přírodní nátěry k ochraně konstrukčního dřeva před ohněm a požáry byly užívány již ve starověku. Jejich stopy nacházíme na povrchu některých historických konstrukcí (Drdácký et al. 2005). Rozvoj chemického průmyslu v 19. a 20. století umožnil vývoj a pozdější intenzivní aplikaci nových retardérů hoření na dřevěné prvky běžných stavebních konstrukcí.
13.7.2010JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
V rámci odborných stavebních seminářů jsme navštívili akci s názvem Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - příklady z praxe, novely a připravované změny a s laskavýmn svolením JUDr. Václavy Koukalové, členky představenstva České společnosti pro stavební právo. Text je souhrnenem důležitých prováděcích vyhlášek a vysvětlením frekventovaných pojmů v oblasti stavebního práva.
7.7.2010Baumit, spol. s r.o.
Jedním ze stereotypů, který se tradoval o zemích bývalého východního bloku v mnohých koutech západní Evropy až do pozdních devadesátých let, byla všeobjímající ponurost a šeď. Do začátku 90. let byl tento stereotyp faktem, který platil o českých městech téměř bezvýhradně. Fasády paneláků byly výhradně šedé a rodinné domky a činžáky variovaly typický okrový a šedý odstín.
5.7.2010doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., člen TNK 76 Osvětlení, ČKAIT Praha
Recenzovaný Útlumu zvuku ohybem vlnění se využívá při návrhu protihlukových stěn, clon, bariér a valů podél komunikací s intenzivní pozemní dopravou (silniční, tramvajovou i železniční). Do míst za překážkou v cestě šíření zvuku se zvukové vlny šíří ohybem. Při ohybu dochází ke snížení intenzity zvuku oproti stavu, kdy by v cestě šíření překážka nebyla.
7.6.2010doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB TU Ostrava
Recenzovaný Příspěvek pojednává o problematice nežádoucí kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. V příspěvku jsou analyzovány stavebně fyzikální příčiny povrchové kondenzace vodní páry. Dále je zde pojednáno o možnostech technických opatření vedoucích k eliminaci uvedeného negativního jevu.
27.5.2010Jan Blažíček, redakce
V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Byla prezentována česká metoda certifikace budov SBToolCZ, která bude podrobně představena na konci června 2010.
26.4.2010prof. Ing. Jiří Vaverka. DrSc., VUT v Brně, Fakulta stavební
Základním významem použití inertního plynu v meziskelním prostoru izolačních skel je jeho nižší tepelná vodivost, tedy schopnost poskytnout větší odpor plynu proti přestupu tepla. Příspěvek analyzuje proměnnost součinitele prostupu tepla skla Ug v závislosti na změně koncentrace inertních plynů.
26.4.2010Helena Kalivodová, Callida, s.r.o.
Stavebnictví zasáhl neúprosný boj o zakázky. V důsledku hledání úspor stavební společnosti přehodnocují svůj přístup k rozpočtování cen staveb. Způsob rozpočtování se mění z ceníkového na kalkulační. Důsledkem nutné individualizace jsou již nyní výrazné odlišnosti dodavatelských cen od tzv. ceníkových cen.
20.4.2010PORFIX CZ, a.s.
Společnost QPOR a.s. v roce 2009 uvedla na trh tvárnici s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi. PORFIX Plus je nový výrobek, který obsahuje o 20 % větší podíl vzduchových pórů a je předurčen ke zdění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelně-izolační vlastnosti. Má široké využití - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Objemová hmotnost materiálu je 420 kg/m3 při součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,089 W/m.K.
22.2.2010doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Recenzovaný U obvodových plášťů nízkoenergetických budov s vysokým tepelným odporem se povrchová teplota na vnitřním líci ochlazované konstrukce místnosti blíží k teplotě vzduchu v místnosti. Spolu s tím se snižuje význam podílu tepelné ztráty prostupem tepla a významnější se tak stává tepelná ztráta z větrání místnosti. To vše ovlivňuje typ i umístění otopné plochy v místnosti.
17.2.2010Callida, s.r.o.
Současná světová ekonomická situace významně ovlivnila i český stavební trh a postavení stavebních společností se výrazně změnilo.
25.1.2010Ing. Marek Ženka, ČVUT, Fakulta stavební
Parametrické studie a citlivostní analýzy, aplikované na výpočet potřeby tepla na vytápění, ukazují, že se pasivní solární zisky u dobře zateplených budov projevují jako velmi významný, ale zároveň poměrně nevyzpytatelný a obtížně definovatelný zdroj. Jde o hodnotu proměnlivou a do značné míry nespolehlivou.
12.1.2010DEKPROJEKT s.r.o., Jan Pešta
Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.
29.12.2009Ing. Marcela Bosáčková, Asociace akustiky
Stavba musí fungovat jako celek. Stavební dílo je složeno z několika základních elementů, bez kterých objekt není funkčním celkem. Bez těchto vzájemných vazeb bude stavební dílo vykazovat vady a poruchy. Platí to i pro ochranu proti hluku. Proto jednotlivé elementy, které implementujeme do stavebního díla, musí vykazovat charakteristické vlastnosti z hlediska akustiky
22.12.2009IVAR CS spol. s r.o., Jaroslav Hoskovec
Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.
30.11.2009Ing. Karel Chaloupka, doc. Ing. Zbyněk Svoboda
Osmý díl seriálu statí o plochých střechách nabízí praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu a pravidla pro tepelnětechnické posuzování obrácených střech.
2.11.2009Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.
Tradiční hodnocení staveb zaměřené pouze na ekonomiku nemůže adekvátně zvažovat efekty pro životního prostředí, ani sociální a kulturní aspekty. V příspěvku je navrženo hodnocení stavby na základě indexu udržitelnosti, který zahrnuje finanční návratnost, spotřebu energie, externí užitky a dopady na životní prostředí.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Hrubá stavba


Reklama

VIDEA 
 
Reklama