Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie

Tepelný odpor konstrukce nerozhoduje?

29.1.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice
Při navrhování pasivních domů se snažíme o využívání solárních tepelných zisků okny a používání materiálů s nízkými součiniteli prostupu tepla. Často se však věnuje malá pozornost tepelným ziskům neprůsvitnou konstrukcí. Její význam však může být překvapující. Proč může prozradit následující článek.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

2.8.2010 | Ing. Roman Zoufal, CSc., PAVUS, a.s.
Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Text je zpracován odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určen projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb.

Vliv obvodového pláště na tepelnou pohodu a návrh technického zařízení budov - Část 3

26.7.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Prostupem tepla stanovujeme tepelnou ztrátu pro návrh teplosměnné plochy, která kryje tepelnou ztrátu. Tepelnou ztrátou však stanovíme pouze ztrátu prostupem tepla z místnosti do venkovního prostředí nebo do sousedních místností, kde je nižší teplota.

Mechanické vlastnosti konstrukčního dřeva poškozeného protipožárními nátěry

19.7.2010 | Michal Kloiber, Jiří Frankl, Miloš Drdácký, Jan Tippner, Irena Kučerová, Jan Bryscejn, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Jednoduché, přírodní nátěry k ochraně konstrukčního dřeva před ohněm a požáry byly užívány již ve starověku. Jejich stopy nacházíme na povrchu některých historických konstrukcí (Drdácký et al. 2005). Rozvoj chemického průmyslu v 19. a 20. století umožnil vývoj a pozdější intenzivní aplikaci nových retardérů hoření na dřevěné prvky běžných stavebních konstrukcí.

Připravované změny v oblasti stavebního práva

13.7.2010 | JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
V rámci odborných stavebních seminářů jsme navštívili akci s názvem Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - příklady z praxe, novely a připravované změny a s laskavýmn svolením JUDr. Václavy Koukalové, členky představenstva České společnosti pro stavební právo. Text je souhrnenem důležitých prováděcích vyhlášek a vysvětlením frekventovaných pojmů v oblasti stavebního práva.

Trendy ve fasádních barvách

7.7.2010 | Baumit, spol. s r.o.
Jedním ze stereotypů, který se tradoval o zemích bývalého východního bloku v mnohých koutech západní Evropy až do pozdních devadesátých let, byla všeobjímající ponurost a šeď. Do začátku 90. let byl tento stereotyp faktem, který platil o českých městech téměř bezvýhradně. Fasády paneláků byly výhradně šedé a rodinné domky a činžáky variovaly typický okrový a šedý odstín.

O výpočtech útlumu zvuku ohybem

5.7.2010 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT Praha
Útlumu zvuku ohybem vlnění se využívá při návrhu protihlukových stěn, clon, bariér a valů podél komunikací s intenzivní pozemní dopravou (silniční, tramvajovou i železniční). Do míst za překážkou v cestě šíření zvuku se zvukové vlny šíří ohybem. Při ohybu dochází ke snížení intenzity zvuku oproti stavu, kdy by v cestě šíření překážka nebyla.

Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry

7.6.2010 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Stavební fakulta VŠB TU Ostrava
Příspěvek pojednává o problematice nežádoucí kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. V příspěvku jsou analyzovány stavebně fyzikální příčiny povrchové kondenzace vodní páry. Dále je zde pojednáno o možnostech technických opatření vedoucích k eliminaci uvedeného negativního jevu.

Česká certifikace budov dostupná již tento rok

27.5.2010 | Jan Blažíček, redakce
V pondělí 24. května uspořádala Česká rada pro šetrné budovy v prostorách Národního divadla Konferenci certifikačních systémů. Byla prezentována česká metoda certifikace budov SBToolCZ, která bude podrobně představena na konci června 2010.

Koncentrace inertního plynu ve vztahu k Ug

26.4.2010 | prof. Ing. Jiří Vaverka. DrSc., VUT v Brně, Fakulta stavební
Základním významem použití inertního plynu v meziskelním prostoru izolačních skel je jeho nižší tepelná vodivost, tedy schopnost poskytnout větší odpor plynu proti přestupu tepla. Příspěvek analyzuje proměnnost součinitele prostupu tepla skla Ug v závislosti na změně koncentrace inertních plynů.

Způsob oceňování vnitrostaveništních přesunů hmot

26.4.2010 | Helena Kalivodová, Callida, s.r.o.
Stavebnictví zasáhl neúprosný boj o zakázky. V důsledku hledání úspor stavební společnosti přehodnocují svůj přístup k rozpočtování cen staveb. Způsob rozpočtování se mění z ceníkového na kalkulační. Důsledkem nutné individualizace jsou již nyní výrazné odlišnosti dodavatelských cen od tzv. ceníkových cen.

PORFIX Plus šetří náklady při stavbě i bydlení

20.4.2010 | PORFIX CZ, a.s.
Společnost QPOR a.s. v roce 2009 uvedla na trh tvárnici s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi. PORFIX Plus je nový výrobek, který obsahuje o 20 % větší podíl vzduchových pórů a je předurčen ke zdění obvodových stěn s vysokými nároky na tepelně-izolační vlastnosti. Má široké využití - od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Objemová hmotnost materiálu je 420 kg/m3 při součiniteli tepelné vodivosti λ = 0,089 W/m.K.

Vliv obvodového pláště na tepelnou pohodu a návrh technického zařízení budov

22.2.2010 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
U obvodových plášťů nízkoenergetických budov s vysokým tepelným odporem se povrchová teplota na vnitřním líci ochlazované konstrukce místnosti blíží k teplotě vzduchu v místnosti. Spolu s tím se snižuje význam podílu tepelné ztráty prostupem tepla a významnější se tak stává tepelná ztráta z větrání místnosti. To vše ovlivňuje typ i umístění otopné plochy v místnosti.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 13.02.2012 14:26

Nová ekonomická situace a ceny staveb

17.2.2010 | Callida, s.r.o.
Současná světová ekonomická situace významně ovlivnila i český stavební trh a postavení stavebních společností se výrazně změnilo.

Vliv stínění na výpočet pasivních solárních zisků

25.1.2010 | Ing. Marek Ženka, ČVUT, Fakulta stavební
Parametrické studie a citlivostní analýzy, aplikované na výpočet potřeby tepla na vytápění, ukazují, že se pasivní solární zisky u dobře zateplených budov projevují jako velmi významný, ale zároveň poměrně nevyzpytatelný a obtížně definovatelný zdroj. Jde o hodnotu proměnlivou a do značné míry nespolehlivou.

Akustické izolace a akustika staveb

12.1.2010 | DEKPROJEKT s.r.o., Jan Pešta
Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.

Akustika stavebních konstrukcí

29.12.2009 | Ing. Marcela Bosáčková, KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Stavba musí fungovat jako celek. Stavební dílo je složeno z několika základních elementů, bez kterých objekt není funkčním celkem. Bez těchto vzájemných vazeb bude stavební dílo vykazovat vady a poruchy. Platí to i pro ochranu proti hluku. Proto jednotlivé elementy, které implementujeme do stavebního díla, musí vykazovat charakteristické vlastnosti z hlediska akustiky

Montážní systém ALPEX-GAS vykročil do realizační praxe v ČR a dohání zpoždění

22.12.2009 | IVAR CS spol. s r.o., Jaroslav Hoskovec
Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.

Obrácené střechy a DUO střechy II

30.11.2009 | Ing. Karel Chaloupka, doc. Ing. Zbyněk Svoboda
Osmý díl seriálu statí o plochých střechách nabízí praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu a pravidla pro tepelnětechnické posuzování obrácených střech.

Hodnocení staveb na základě užitku

2.11.2009 | Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.
Tradiční hodnocení staveb zaměřené pouze na ekonomiku nemůže adekvátně zvažovat efekty pro životního prostředí, ani sociální a kulturní aspekty. V příspěvku je navrženo hodnocení stavby na základě indexu udržitelnosti, který zahrnuje finanční návratnost, spotřebu energie, externí užitky a dopady na životní prostředí.

další články