Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravované změny v oblasti stavebního práva

V rámci odborných stavebních seminářů jsme navštívili akci s názvem Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - příklady z praxe, novely a připravované změny a s laskavýmn svolením JUDr. Václavy Koukalové, členky představenstva České společnosti pro stavební právo. Text je souhrnenem důležitých prováděcích vyhlášek a vysvětlením frekventovaných pojmů v oblasti stavebního práva.

Stavební zákon

zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č.281/2009 Sb., č.345/2009 Sb.

Důležité prováděcí vyhlášky

 • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. 269/2009
 • č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech SŘ
 • č. 268/2009 Sb. o TPV
 • v Praze vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP
 • č. 369/2001 Sb., (bezbariérová) změna zák. č. 492/2006

Některé pojmy

stavební podnikatel osoba, která má je právnická nebo fyzická osoba podnikající, která má v předmětu své činnosti stavební a montážní práce (§ 2 odst. 2 písm. b SZ). Principem je stavební podnikatel provádí veškeré stavby (§ 160 odst. 1 SZ). Výjimka je pouze u staveb které lze realizovat bez povolení a ohlášení (§ 103) anebo stavby, které lze realizovat na základě ohlášení (§ 104). Tyto stavby může sám pro sebe provádět stavebník svépomocí, ale musí, zajisti stavební dozor. U staveb pro bydlení a stavebních úprav musí zajistit odborné vedení stavby osobou s autorizací, který je stavebním zákonem v § 134 odst. označován jako stavbyvedoucí. Nutno o odlišovat od osoby se stejným označením, která nezískala potřebnou autorizaci, ale je tak označena v pracovně právním vztahu. Tato osoba může pracovat na stavbě pod vedením autorizované osoby ( viz § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb.)

stavbyvedoucí § 134 odst. 2 je osoba, která získala autorizaci v příslušném oboru a může samostatně odborně vést realizaci stavby. Podle § 153 odst. 1 a 3 je stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

stavební dozor, tímto pojmem je označována činnost osoby, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední odborné s maturitou a 3 roky praxe [§ 2 odst. 2 písm. d).Povinnosti osoby vykonávající stavební dozor jsou upraveny v § 153 odst. 3 a 4. Osoba s výše uvedeným vzděláním a praxí může vykonávat stavební dozor u staveb proděných svépomocí a uvedených v § 103 a 104 s výjimkou staveb pro bydlení a stavebních úprav kulturních památek (§ 1061 odst. 3 a 4) změna stavby před dokončením (§ 118)

Vyhl. č. 501/2006 Sb. podle novely č. 269/2009 Sb.
Obecné požadavky na využívání území

Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

§ 20 odst. 2

V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, a s nimi související občanské vybavení dopravní, technickou infrastrukturu, veřejné prostranství.

Umisťování dalších staveb jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.

§ 20 odst. 5

Upravuje vsakování nebo odvádění vod ze zastavěných a zpevněných ploch. Pokud se neplánuje jejich jiné využití; se musí přednostně zajistit jejich vsakování a v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, Není-li možné vsakování musí se řešit jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod povrchových, a v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení.

Není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, potom je třeba zajistit jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Pozemky pro bydlení § 21 odst. 4 a 6

Na pozemku stavby pro bydlení lze umístit stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení.

dále lze na pozemku bytového domu garáž a stavby a zařízení uvedené v §103 odst. 1 písm. a) bodech 1

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;)

a 5 (zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky),

písm. d) bodě 5 bazény do 40 m2 zastavěné plochy;

dále lze na pozemku rodinného domu garáž a stavby a zařízení uvedené v §103 odst. 1 písm. a) bodech 1.. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;)

v bodě 4 stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;

v bodě 5, (zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky),

písm. d) bodě 5 bazény do 40 m2 zastavěné plochy;

jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, parametry §104 odst. 2 písm. d), není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě.

Na pozemku stavby rodinné rekreace lze umístit stavby a zařízení uvedené v §103 odst. 1 písm. a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona

Vzdálenosti mezi stavbami pro bydlení § 25 odst. 4

Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou rodinných domů.

Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách.

Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

Odstupy od společných hranic § 25 odst. 5

Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

Udělování výjimek z TPV

Vjednotlivých odůvodněných případech pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Musí být dosaženo účelu sledovaného OPV. Výjimku lze udělit po dohodě jen v dohodě nebo se souhlasem, který hájí podle zvláštního předpisu veřejné zájmy, jich se může výjimka dotknou (dotčený orgán).

Okruh účastníků řízení není stavebním zákonem vymezen, postupuje se podle správního řádu (§ 27 odst. 1 a 2 spr. řádu).

U udělování výjimky je nutno žádost o její udělení posuzovat z hlediska § 90, tj. zda záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů , požadavky na na dopravní a technickou infrastrukturu, zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků.

Nezastavěné území

Dále výstavba v nezastavěném území § 188a

 • stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby, nejvýše však 300 m2,
 • stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2

Stavby uvedené pod písmenem c) až e)

 1. (stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem,
 2. stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství může mít nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby, nejvýše však 300 m2,
 3. stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.

Jjen se souhlasem zastupitelstva obce, které je dotčeným orgánem a může stanovit podmínky pro umístění takové stavby. Obec pak není účastníkem řízení.

Účastníci územního řízení § 85

 • žadatel,
 • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
 • vlastník pozemku nebo stavby, kde má být záměr uskutečněn,
 • ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
 • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
 • společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu
 • nemá-li společenství právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.
 • účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků

Povolování staveb 103 - 118

Stavby uvedené v § 103 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení: Vyžadujíc územní souhlas popř. územní rozhodnutí.

Vedení technického zařízení uvnitř budov nevyžaduje stavebního povolení (§ 103 odst. 1 písm. b), Ale souvisí-li se změnou vytápění vyžaduje podle § 77 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb. vyžaduje tato změna stavební řízení. Takovou změnu lze povolit se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí, musí být v souladu s územní energetickou koncepcí.

Stavby na ohlášení § 104 odst. 2 písm. a) až d)

Jde-li o stavbu v zastavěném území, nebo zastavěné ploše, poměry v území se podstatně nemění stavba nemá nároky na dopravní a technickou infrastrukturu pak není vyžadováno ani územní rozhodnutí ani územní souhlas. Musí být obstarána územně plánovací informace.

Stavební úřad pro stavbu uvedenou v § 104 odst. 2 písm. a) až d)nemůže stanovit, že vyžaduje územní rozhodnutí.

Stavby uvedené v § 104 odst. 2 nevyžadují stavební povolení. Stavební úřad u takové stavby nemůže stanovit, že podléhá stavebnímu povolení.

Projektovou dokumentaci musí zpracovat autorizovaná osoba. Jde o pozemní stavby proto osoba autorizovaná v oboru pozemní stavby.

Protožeu staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d)neprobíhá ani územní ani stavební řízení, vyžaduje zákona, aby stavebník průkazně informoval vlastníkysousedních pozemku.

Stavby a zařízení na ohlášení uvedené v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) vyžadují územní souhlas (územní rozhodnutí).

Dokumentaci zpracovává i "kvalifikovaná" osoba viz § 159 odst. 3.
Stavební práce § 104 odst. 2 písm. n) stavební úpravy pro změnu užívání stavby,

o) sjezdy z pozemních komunikací a
p) udržovací práce neuvedené v § 103
nevyžadují územní souhlas (územní rozhodnutí).
Z toho písmeno o) a p) nevyžadují zpracování dokumentace osobou s kvalifikací

Co není ohlášení

Které podání nemá náležitosti předepsané § 105 odst. 1 až 3 SZ a v příloze č. 1 vyhl.č. 526/2006,

Stavební úřad takové podání usnesení o odložení oznámit to stavebníkovi do 15 dnů. Podání, kterým se ohlašuje stavba, stavební úprava, zařízení, terénní úprava neuvedená v § 04 odst. 2 nebo překračuje zákonem stanovené parametry stavební úřad rozhodnutím takové podání rozhodnutím též odlože.

Možnost zákazu realizace (§ 107)

Realizaci stavby lze zakázat realizaci pouze z důvodů uvedených v § 107. nelze stanovit, že ohlášená stavba, stavební úprava, zařízení, terénní úprava vyžaduje stavební povolení (povolení)

Proti zákazu realizace stavby lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek.

Stavební řízení

Ostatní stavby neuveden é v § 103 a 104 stavební povolení vyžadují vždy stavební povolení, které lze nahradit veřejnoprávní smlouvou nebo certifikátem autorizovaného inspektora.

S územním řízením lze spojit stavební řízení, každé z řízení má samostatný okruh účastníků řízení.

Účastníci řízení § 109

 • stavebník, vlastník stavby,
 • vlastník stavebního pozemku (věcné břemeno),
 • vlastník stavby na stavebním pozemku (věcné břemeno)
 • vlastník sousedního pozemku a stavby na něm (věcné břemeno), mohou-li práva být dotčena
 • společenství vlastníků jednotek v řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku
 • není-li společenství vlastníků vlastník, ten jehož spoluvlastnický podíl činí více než jednu polovinu

Občanská sdružení (jeho organizační jednotka)je podle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. je účastníkem řízení, je-li jeho hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny pokud má právní subjektivitu požadovat informování o řízeních, může být dotčena ochrany přírody a krajiny. Žádost o informování o zahajovaných řízeních je platná jeden rok musí být věcně a místně specifikována. Po oznámení zahájení řízení musí oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne oznámení.

§ 23 odst. 9 zák.č. 100/2001 Sb. Místně příslušné občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, obecjejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů obec dotčená záměrem se stává účastníkem navazujících řízení pokud a) podala ve lhůtách stanovených písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci nebo posudku, příslušný úřad ve svém stanovisku vyjádření zcela nebo zčásti do svého stanoviska zahrnul, a správní úřad v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny.

§ 110 průkaz vlastnictví Novela zákonem č. 345/2009 Sb.

 • je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo
 • rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek

Přezkum žádosti § 111

 • odpovědnost stavebního úřadu za přezkum - nelze nahradit odpovědností projektanta
 • vady podání podle § 45 odst. 2
 • lze vyzvat k doplnění těch dokumentů, které právním předpisem účastníku předepsány
 • jiné potřebné dokumenty správní orgán
 • viz preambule přílohy náležitostí PD

Novela zákonem č. 379/2009 Sb. v § 110 odstavec 6 zní:

(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.

Průběh řízení § 112

 • oznámení účastníkům a DO 10 dnů před ústním jednáním. Uplatňuje se zásada koncentrace řízení.
 • Způsob doručování není stavebním zákonem upraven Vchází se z § 144 spr. řádu

Veřejnoprávní smlouva - § 116

 • o provedení stavby nebo terénní úpravy souhlas dotčených orgánů s uzavřením smlouvy od předložení návrhu do 7 dnů oznámí osobám, které by byly účastníky po uzavření smlouvy písemný souhlas těchto osob se smlouvou není-li souhlas získán vydá se ve správním řízení rozhodnutí

Výkon funkce AI § 144 odst. 5 a 6

Působí-li jako veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky jsou výlučně AI

 • nemusí mít k činnosti AI souhlas MMR

je-li činnost vykonávána formou svobodného povolání společně s členy sdružení výlučně AI

 • vztahy musí být upraveny písemnou smlouvou a mají povinnost vykonávat činnost pod společným jménem ve společném místě podnikání

Zkrácené řízení - předpoklady § 117

 • smlouva s AI o provedení kontroly PD
 • souhlasná stanoviska DOSS
 • vyjádření těch, kteří by byli účastníky řízení
 • nesmí být značena jako nezpůsobilá pro zkrácené řízení
  • zvláštním právním předpisem,
  • územně plánovací dokumentací
  • nebo rozhodnutím orgánu územního plánování

Neodstraněný rozpor § 117 odst. 4

 • autorizovaný inspektor se pokusí o odstranění rozporu mezi osobami
 • nepodaří-li se rozpor odstranit
  • předloží vyjádření, stanoviska DOSS a dokumentaci stavebnímu úřadu
 • ten zajistí vypořádání námitek
 • nebo usnesením o nich rozhodne
 • anebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení

Užívání stavby § 119 až 124.

Novela v § 121 odst. 1

Přiložit k oznámení o užívání, k žádosti o kolaudační souhlas údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa

Novela v § 121 odst. 2

Vvzniká-li nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, stavební úřad po předložení podkladů k oznámení o užíváník žádosti o kolaudační souhlas

 • vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
 • Novela v § 123 předčasné užívání
 • stavebník k žádosti o předčasné užívání doloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa vydá-li stavební úřad povolení k předčasnému užívání stavby, vyzve příslušnou obec k přidělení čp. nebo evid. č.

Právní stav stavby § 125

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Změna užívání stavby

 • § 126 a 127

Ke změně užívání stavby je nutné záměr oznámit stavebnímu úřadu. ten do 30 dnů sdělí, že stavbu se změnou užívání stavby souhlasí anebo změnu zakáže. Pokud oznámený záměr změny užívání stavby nezakáže ve stanovené lhůtě pak platí, že se změnou souhlasí (mlčky)

Povinnosti stavebníka - § 152

Stavebník

(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.

(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle §103.

(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Povinnosti stavbyvedoucího 153

(1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

(2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Povinnosti osoby vykonávající stavební dozor - § 153

(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

Vedení stavebního deníku § 157

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v §104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle §117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů4).

(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.

Mimořádné postupy § 177

Předcházení škodám

 • opatření, jimiž se předchází důsledkům

Obnova zničené nebo poškozené stavby nebo terénní úpravy
Úlevy pro zmírnění, odvrácení dopadů

upuštění od územního rozhodnutí územního souhlasu. Lze realizovat novou stavbu na základě ohlášení se souhlas s ohlášením, Po dohodě se stavebním úřadem může být omezen obsah žádostí a příloh, doklady mohou být předloženy dodatečně, vydání předběžného povolení. V řízení lze až na polovinu zkrátit lhůty k připomínkám.

 
 
Reklama