Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné konstrukce

V minulosti se příliš nerozlišovalo mezi trvanlivostí dřeva a zdiva. Dokladem toho jsou konstrukce, které oba materiály kombinují. Dřevo má vysokou životnost, pokud při návrhu dřevěné konstrukce dodržíme určitá pravidla.
Z množství realizovaných dřevostaveb a pozitivních zkušeností s jejich užíváním je zřejmé, že dřevo a materiály na bázi dřeva patří k efektivním konstrukčním materiálům pro střešní konstrukce, stropní i stěnové konstrukce domů.


Mohlo by vás zajímat


doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, konference Požární bezpečnost staveb 2023
2.4.2024Ing. arch. Martina Dokoupilová, Ing. Petr Bohuslávek, doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.
Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava a předseda TNK 27 Požární bezpečnost staveb doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c., otevřel loňský ročník konference TZB-info Požární bezpečnost staveb. Vedle struktury a úkolů technické normalizační komice komentoval její pohled na přístup k navrhování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti.
24.3.2024UBM Development Czechia
Ve vyspělých státech západní Evropy je udržitelné stavebnictví ze dřeva již několik let běžnou praxí. V České republice však donedávna bránila většímu rozvoji ekologických vícepodlažních budov požární norma, která připouští dřevostavby do požární výšky 12 metrů. I když byl teoreticky možný inženýrský přístup, v praxi jej nikdo pro vyšší dřevostavby nepoužíval. Ze společně deklarované potřeby ke změně legislativních omezení vznikla vloni na jaře Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva. Zástupci členů Platformy na výročním setkání 12. března 2024 uvedli, že se za rok v této oblasti udála řada pozitivních změn. Definovali zároveň další body, jejichž naplňování vnímají, vedle legislativy, jako klíčové pro ekologičtější budoucnost českého stavebnictví a realitního trhu.
8.2.2024Ing. Richard Milič, CSc.,
Recenzovaný Dřevo je zajímavý, z ekologického hlediska přírodní obnovitelný materiál, který má řadu předností, ale při jeho užití a ochraně nátěry musíme být velmi opatrní. Jak vybírat nátěrové hmoty na dřevo a jak se vyhnout problémům?
Zjednodušený princip přenosu zvuku přes dělící trámovou konstrukci
29.1.2024Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebně fyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.
Příklad obvyklého řešení dřevěného trámového stopu v obytných budovách
22.1.2024Ing. Lubor Kalousek, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů a podlah zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Při těchto zásazích však často nejsou respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebněfyzikálních parametrů. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., konference Požární bezpečnost staveb 2023
22.1.2024Ing. arch. Martina Dokoupilová, Ing. Petr Bohuslávek, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Vícepodlažní dřevostavby jsou aktuálně velmi žádané, ale musíme je umět postavit bezpečné, znělo na konferenci Požární bezpečnost staveb. Tomuto tématu se věnovala přednáška doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., ve které vysvětluje, jaké konstrukční systémy připadají v úvahu, jak je navrhovat z hlediska statiky a bezpečnosti, a především jaké se chystají změny v přístupu k navrhování těchto budov. Přednášku si poslechněte exkluzivně na estav.tv.
Ing. arch. Pavel Tomek, projektový manager Skanska Residential a.s., konference Požární bezpečnost staveb 2023
15.1.2024Ing. arch. Martina Dokoupilová, Ing. Petr Bohuslávek
Rezidenční bytový dům Radlický dřevák je součástí developerského projektu Skanska Residential. Nosná konstrukce 4podlažní dřevostavby bude z CLT panelů. Celý projekt včetně řešení jeho požární bezpečnosti představil na konferenci Požární bezpečnost staveb Ing. arch. Pavel Tomek, projektový manager Skanska Residential a.s. Poslechněte si celou přednášku v exkluzivním záznamu na ESTAV.tv.
18.12.2023Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Pavla Novotná
Recenzovaný V rámci řešení projektu „Prefabrikovaný recyklovatelný rámový stavební systém na bázi dřeva“ je vyvíjen nový stavební systém, jehož hlavní nosné prvky tvoří tuhé rámy z materiálu na bázi dřeva. Hlavním řešitelem uvedeného projektu je společnost ecokit s.r.o. a spoluřešitelem UCEEB ČVUT. Tento článek představuje vývoj nosné konstrukce rámového systému.
Konference Požární bezpečnost staveb 2023 TZB-info
22.11.2023Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Petr Bohuslávek
Navrhování výškových dřevostaveb se začíná prosazovat i v České republice. Ve fázi přípravy nebo realizace je několik bytových domů. S poptávkou sílí i odborná debata o podobě předpisů pro navrhování. U vyšších budov na bázi dřeva se v případě nosné konstrukce často jedná o kombinaci s železobetonem a s nehořlavými materiály. Druhý fenomén, který je pro stavebnictví i hasiče aktuální, je elektromobilita. Jak se hasí elektromobil v podzemních garážích? A jaké jsou představy o zajištění bezpečnosti evakuace a zásahu v hromadných garážích? Odpovědi přinesla konference Požární bezpečnost staveb 2023, kterou pořádal portál TZB-info.
2.10.2023Ing. Petr Ptáček, Ph.D., ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB
Recenzovaný Ochrana dřeva v dřevostavbách vzhledem k jejich umístění v třídě použití 1 nebo 2 podle ČSN EN 335 se nezdá jako velmi důležitá, ale je vhodná zejména u dřevěných prvků, které jsou umístěné v blízkosti základové desky nebo jsou těžce vyměnitelné. Z většiny opakujících se vad, například poruchy vodoinstalace, zatékání střechou, fasádou, nevhodnou výškou terénu v okolí základové desky nebo následkem tornáda vyplývá, že je nutné provádět ochranu alespoň základového prahu podle konstrukce dřevostavby nejlépe do třídy použití 4 podle ČSN EN 335, což je možné jen tlakovou impregnací.
28.9.2023Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Hana Hasníková, Ph.D., Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Recenzovaný Stať si dává za cíl vyložit problematiku celodřevěných spojů s možností jejich oprav, snaží se najít klíč k porozumění oprav samých, včetně možných výhod či slabin. Setkáváme se totiž často s pouze částečným pochopením tohoto postupu z různých úhlů pohledu: z pohledu památkáře či člověka zodpovědného za stabilitu konstrukce, z pohledu vlastníka objektu. V textu proto necháváme zaznít různým argumentům, tedy i těm méně populárním.
Komplex administrativních budov RheinPalais Bonner Bogen. Čtyřpodlažní a pětipodlažní hybridní dřevostavba Bonn – Beulu. Zdroj: James Hardie Europe GmbH
19.9.2023Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Cílem příspěvku je představit zkušenosti s návrhem vícepodlažních budov na bázi dřeva v České republice a Německu s ohledem na rozdílné požadavky, klasifikace a bariéry.
30.8.2023redakce
Je pro nás ctí pozvat Vás na konferenci, která nesmí chybět v kalendáři žádného odborníka či nadšence zabývajícího se stavebnictvím a požární bezpečností. Na webu konference Požární bezpečnost staveb je již zveřejněn kompletní program akce. Přidejte se k nám, přihlaste se a do kalendářů si označte datum 21. září 2023.
7.8.2023Ing. Milan Holý, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. David Čítek, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Recenzovaný Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému, který je tvořen trámy z lepeného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z UHPC. V článku je představen navržený mostní systém a realizovaný experimentální program, který zahrnoval mimo jiné ověření ohybové pevnosti tenkých desek z UHPC a také výrobu prototypu zkušební dřevobetonové konstrukce v měřítku 1:1 s následným provedením zatěžovací zkoušky celé konstrukce a následně i vlastních panelů mostovky z UHPC. Článek je zaměřen především na problematiku návrhu, výroby a zkoušení mostovky z UHPC.
24.7.2023Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, ProDřevo ateliér, Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z.s.
Recenzovaný Příspěvek podává přehled nejčastěji využívaných, nově v oboru zavedených či vyvinutých nedestruktivních metod průzkumu dřevěných prvků konstrukcí a reflektuje jejich technické možnosti. Současně příspěvek uvádí i možné aplikace těchto nedestruktivních screeningových metod při analýzách uměleckých předmětů. Aplikace metod je prezentována na konkrétních případech, jak na prvcích konstrukcí, tak i na historických artefaktech sbírkové povahy. Pozornost je věnována zejména rentgenové diagnostice, digitálnímu mikroskopu, počítačové tomografii a akustickému tomografu. Příspěvek si klade za cíl specifikovat podmínky, za nichž lze dané metody použít tak, aby jejich aplikace přispěla k účinnému posouzení stavu poškození, případně stanovení míry autenticity uměleckých předmětů, s důrazem na řádnou interpretaci výsledků.
Stěnový panel se svisle orientovanými OSB deskami při experimentálním testování
10.7.2023prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Ing. David Mikolášek, Ph.D., Ing. Pavel Dobeš, Ph.D., Ing. Marek Johanides, Ph.D., Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá experimentální a numerickou analýzou vlivu orientace velkoplošných desek opláštění nosných stěnových panelů dřevostaveb. Experimentální výsledky byly následně porovnávány s numerickým modelem v programu SCIA Engineer a s analytickým výpočtem.
Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto &copy helivideo Adobe Stock
29.4.2023Vlastimil Růžička, redakce
Do jihočeského města Volyně se vrátila po delší pauze tradiční konference Dřevostavby. Tentokrát v rámci norsko-české spolupráce. Areál VOŠ a SPŠ zaplnili zájemci o perspektivní stavební systém budoucnosti, o ekologickou a úspornou výstavbu. Přinášíme několik zajímavých momentů z konference a krátký rozhovor s ředitelem školy Jiřím Homolkou.
28.3.2023Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Trhákem letošního Stavebního veletrhu byl 3D tisk v architektuře, problematika řešení malometrážního bydlení, a také objekty pro krátkodobé bydlení, pro business nebo rekreační bydlení, tedy tiny houses, glampingové moduly a případné menší modulární bydlení.
26.3.2023Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mgr. Karel Švec, doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D., Ing. Evelína Polievková
Recenzovaný Cílem článku je prezentace výsledků výzkumu v oblasti vývoje nových fungicidních preparátů na bázi nanočástic na ochranu dřevěných konstrukcí před výskytem dřevomorky domácí (Serpula lacrymans L.). Zkoumány byly dvě formy energie – sálavé teplo a mikrovlnný ohřev. Nově byl vyvinut preparát na bázi nanočástic a sledován byl jeho účinek v inaktivaci degradačního účinku dřevomorky domácí. Rovněž byl zkoumán synergický efekt různých forem záření doplněný o účinek nanočástic selenu. Zkoumaným materiálem se stalo dřevo smrku (Picea abies) jako nejpoužívanější stavební řezivo. Výsledky jsou uvedeny a popsány v předkládaném článku.
Český pavilon EXPO 2025 Ósaka od Apropos Architects
10.3.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Ve středu byly vyhlášeny výsledky otevřené architektonické soutěže na návrh Českého pavilonu pro EXPO 2025 v Ósace. Vítěznému návrhu od Apropos Architects dominuje skleněná fasáda lemující hlavní konstrukci rampy ve tvaru spirály okolo multifunkčního auditoria. Sedmičlenná porota v čele s architektkou Evou Jiřičnou vybírala z 38 přihlášených projektů. Kancelář generálního komisaře české účasti na EXPO 2025 nyní zahájí s vybranými architektonickými studii jednání, ze kterého nejpozději do konce dubna vzejde multiobrový tým zajišťující projekt českého pavilonu.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Hrubá stavba


Reklama

VIDEA 
 
Reklama