Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odborné recenzované články

Hrubá stavba / od 4.3.2013 do 26.8.2013


zpět na aktuální články

26.8.2013
Ing. Tereza Pavlů, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek pojednává o možnosti využití upraveného konstrukčního a demoličního odpadu jako částečné náhrady kameniva při výrobě betonových prvků. Platná legislativa upravuje použití tzv. recyklovaného kameniva do betonu a předepisuje jeho vlastnosti.

19.8.2013
Ing. Roman Fojtík, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jan Hurta, VŠB-TUO, FAST, Katedra konstrukcí Ostrava

Pro ztužení štíhlých vysokých ocelových konstrukcí byl vyvinut obručový ztužující systém, který využívá předpětí pro zvýšení tuhosti, kterou je možné měnit, a tím získat požadované vlastnosti ztužujícího prvku. Zmenšené modely 1/20 jsou podrobovány statickým a později i dynamickým zatěžovacím zkouškám, které mají prokázat nebo vyvrátit teoretické předpoklady funkčnosti ztužujícího prvku a stanovit nejvhodnější způsoby předpínání.

5.8.2013
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, VŠTE České Budějovice, kadedra stavebnictví, Ing. Patrik Štancl, Ph.D., TOBRYS Praha

Příspěvek popisuje zkušenosti získané při projektování, návrhu a provádění sanace železobetonové konstrukce, která je tvořena ve spodní části železobetonovým skeletem, od 3.NP stěnovou soustavou T06B s ohledem na přitížení dalším nadzemním podlažím.

22.7.2013
Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Zdicí prvky s integrovanou izolací jsou známy poměrně dlouho dobu. Z těchto prvků vynikají cihly z pálené hlíny, protože technologie výroby umožňuje optimalizovat geometrii prvku v souladu s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti základního materiálu. Díky přidání izolace do dutin cihel došlo k výraznému zvýšení tepelněizolačních vlasností. Článek se zabývá popisem vlastností cihel bez izolace a s integrovanou izolací uvnitř zdicích prvků.

15.7.2013
Ing. Karel Šeps, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Článek se zabývá ohybovou zkouškou trámců se čtyřbodovým podepřením a jejím výsledkem v podobě diagramu odolnosti vláknobetonu vyrobeného výhradně s použitím recyklátů jako plniva. Jsou zde ukázány rozdíly mezi různým množstvím vláken, různých rychlostí zatěžování při provádění zkoušky a různých délkách vláken.

8.7.2013
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., Katedra betonových a zděných konstrukcí, FSv ČVUT v Praze

V příspěvku budou uvedeny výsledky testování závěrečného klenáku segmentového ostění na tlak, který rozhoduje o únosnosti prvků ostění. Popsány budou i pevnostní charakteristiky zkoušených vláknobetonových segmentů. Vláknobetonový klenák s navrženou hmotnostní dávkou 50 kg/m3 byl porovnáván s klasickým železobetonovým klenákem.

1.7.2013
Ing. Dita Jiroutová, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., doc. Ing. Petr Bouška, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Oddělení experimentálních a měřicích metod, Kloknerův ústav, ČVUT v Praze

V práci jsou uvedeny experimentální výsledky dlouhodobého sledování poměrného přetvoření dvou předem předpjatých přímých betonových pražců typu B91 S výrobce ŽPSV a.s. Pro dlouhodobé monitorování objemových změn byly použity optovláknové extenzometry SOFO.

24.6.2013
Ing. Ivan Hollý, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, SvF STU v Bratislave

Z dôvodov nezohľadnenia degradácie materiálov došlo v minulosti k mnohým predčasným, či náhlym zlyhaniam stavebných konštrukcií. Kvalita navrhovania, zhotovovania a údržby stavebných konštrukcií je vážny problém i v súčasnosti. V článku sa uvádzajú pravdepodobnostné modely porušovania betónu, ktoré vyvolávajú depasiváciu výstuže.

3.6.2013
Ing. Josef Musílek, Ph.D., Ing. Jan Plachý, Ph.D., VŠTE České Budějovice

Článek se zabývá statickýcm návrhem vaznicového krovu, který je v současnosti často využíván, zejména při stavbě rodinných domů. Jsou ukázány různé výpočetní modely vaznicového krovu a je provedeno jejich porovnání a zhodnocení.

20.5.2013
Ing. Petr Hlavsa, Ing. Kateřina Komínková, Ing. Josef Remeš, Ing. et Ing. Lucie Rašovská

Od 1. 1. 2013 je v účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona provedená zákonem č. 350/2012 Sb. Snahou zákonodárce bylo vnést jasno a stanovit jednoznačný způsob určení zastavěné plochy. Ta je definována v § 2 odst. (7) zákona. Tuto definici však nepovažujeme za jednoznačnou.

13.5.2013
doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., VŠB TU Ostrava, Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Ing. Eva M. Foose, MBA., EM Solutions LLC, Fort Thomas, Kentucky, USA.

Význam stavebního zkušebnictví roste úměrně s novými požadavky na stavby. Je tedy prvořadým úkolem zlepšovat kvalitu procesů měření materiálů, dílců a konstrukcí při využití současných možností výpočetní techniky a automatizace.

29.4.2013
Ing. Dalibor Kocáb, Ing. Ondřej Pospíchal, Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně

Příspěvek pojednává o problematice rovnoměrnosti betonu, a to především z hlediska možností, jak tuto charakteristiku ověřovat. Pro účely měření byly vyrobeny dva kvádry 300×300×900 mm z betonu C 20/25, na nichž byla rovnoměrnost ověřena nedestruktivně i destruktivně. Jedná se sice o dílčí část rozsáhlejšího experimentu, předkládané výsledky a závěry z nich vyvozené lze ovšem pokládat za obecně platné. Pomocí ultrazvukové metody byla rovnoměrnost betonu nedestruktivně ověřena rovněž přímo na konstrukci, konkrétně na monolitických sloupech garáží.

22.4.2013
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno

Posuzovatelé se často setkávají s objekty s nejasným konstrukčním systémem. Tyto stavby se navrhují obtížně a v provozu se mohou chovat jinak, než bylo očekáváno. Dobrý projekt a jeho realizace jsou, jde-li o dlouhodobé chování stavby, zásadní. Článek se zabývá základními principy vhodného návrhu a jeho posouzení.

15.4.2013
Ing. Pavel Vaněk, Ing. Taťána Pašiaková, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

Základním předpisem pro oblast stavebních výrobků byla do dubna 2011 Směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen CPD). Dne 4. 4. 2011 bylo v OJ EU zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.

8.4.2013
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Hana Hasníková, Stavební fakulta, ČVUT v Praze

Příspěvek popisuje vyšetřování dřevěných prvků z historické konstrukce zastřešení odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze. Součástí je i experiment, který se zabýval vlivem mechanického poškození dřevěných prvků na interpretaci výsledků nedestruktivních měření.

25.3.2013
Ing. Petra Hronová, Ing. Zlata Kadlecová, Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc,, Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně

Článek informuje o výsledcích výzkumu, který je zaměřen na stanovení vzniku a rozvoje trhlin od reologických procesů v raném věku u různých betonů. Jednotlivé receptury se liší jednak hodnotou vodního součinitele a jednak druhem použitých vláken.

18.3.2013
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. et Ing. Petr Bílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, prof. Ing. Jiří Vala, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, MAT, doc. Ing. Jan Vodička , CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím měřením na kontrolních vzorcích.

11.3.2013
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí

Článek se zabývá porovnáním metodiky návrhu zesílení zděné ohýbané konstrukce pomocí kompozitní výztuže s klasickými metodami zesílení. Žádná z dříve popsaných metod totiž neřeší problematiku zesílení ohýbaného cihelného nosníku na smyk, pokud nebude uvažována pouze smyková únosnost členěného ocelového průřezu. Této problematice vycházející z teorie příhradové analogie používané na zesílení ohýbaného železobetonového nosníku pomocí FRP tkanin či lamel nebo speciálních „L“ pásků se věnují teorie na zesílení železobetonových konstrukcí, kde je omezeno přetvoření aplikovaných FRP materiálů. Na obdobné teorii by mělo být možné stanovit i únosnost zesílené zděné konstrukce ve smyku.

11.3.2013
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Michal Stehlík, Ph.D., VUT Brno, Ústav stavebního zkušebnictví

Dřevo je organický materiál a je často považováno za materiál s nízkou životností. V minulosti se však příliš nerozlišovalo mezi trvanlivostí dřeva a zdiva, dokladem toho jsou konstrukce, které oba materiály kombinují. Ve skutečnosti má dřevo vysokou životnost, pokud při návrhu dřevěné konstrukce dodržíme určitá pravidla.

4.3.2013
Ing. Michal Kloiber, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, CET Telč, Ing. Jan Tippner, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ing. Jaroslav Hrivnák, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra mechanickej technológie dreva

Příspěvek prezentuje analýzu chování dřeva při použití diagnostického přístroje pro „in-situ“ hodnocení dřeva založeného na principu měření mechanického odporu proti vnikání nástroje (trnu) do dřeva. Cílem bylo popsat míru deformace a způsob porušení při vniku trnu (prům. 2,5 mm) do dřeva v čistě radiálním směru a porovnat měření přístroje se standardním testováním na vzorcích.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama