Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 1: Všeobecné zásady a zásady pro broušené zdivo

Bezvadné provedení zdiva z cihel HELUZ je předpokladem pro dosažení deklarovaných vlastností zdiva. Před samotným zděním z cihel HELUZ, kdy se zaměříme na připravenost, založení zdiva, zdění obvodových a vnitřních stěn a další témata, začínáme v novém seriálu všeobecnými zásadami a zásadami pro zdivo z broušených cihel HELUZ.

Zdivo – všeobecné zásady

Zdivo je potřeba provádět v souladu s vysokou kvalitou provedení respektující požadavky kladené na konstrukce, a to zejména:

 • statika (únosnost zdiva),
 • požární odolnost,
 • tepelnětechnické vlastnosti,
 • zvukověizolační vlastnosti,
 • trvanlivost

Základní technickou normou pro provádění zdiva je Eurokód 6 (ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálu, konstruování a provádění zdiva). Tato norma stanovuje základní pravidla pro volbu materiálu a provádění zdiva, aby bylo dosaženo jejich souladu s návrhovými předpoklady ostatních částí Eurokódu 6. Předmětem normy jsou obvyklé aspekty konstruování a provádění zdiva včetně:

 • volby zdicího materiálu,
 • faktorů ovlivňujících chování a trvanlivost zdiva,
 • odolnosti budov proti pronikání vlhkosti,
 • skladování, přípravy a použití materiálu na stavbě,
 • provádění zdiva,
 • ochrany zdiva během provádění.

Technologické postupy uvedené v dalších kapitolách jsou v souladu s touto normou a uvádějí základní informace pro řádné provádění konstrukcí z cihelných prvků HELUZ. V dokumentu nelze obsáhnout všechny vznikající situace ve stavební praxi, a proto je nutné se v nepopsaných případech řídit ustanovením normy ČSN EN 1996-2. Způsob provedení zdiva má zásadní význam pro dosažení deklarovaných vlastností zdiva. Proto je žádoucí dodržovat správné zásady pro provádění s ohledem na různé způsoby zdění v závislosti na použitých cihlách a typu malt.

Zdivo – provádění

Zdivo se skládá z cihel a malty. Cihly dělíme na broušené a nebroušené. Broušené cihly se výlučně zdí na malty pro tenké spáry popř. na systémovou zdicí PU pěnu. Nebroušené cihly se zdí na maltové lože průměrné tloušťky 12 mm (6–15 mm). Při zdění je potřeba kontrolovat geometrii vyzdívaných stěn a nepřekročit předepsané odchylky. Je potřeba respektovat výškový a délkový modul. Je nutné dodržet vzájemnou vazbu cihel, tzn. min. 0,4 x h, kde h je výška cihelného bloku (tzn. min. 100 mm broušené cihly, min. 95 mm nebroušené cihly). Cihly se ukládají těsně k sobě na sraz posouváním per po drážkách.

Styčné spáry bez spoje P+D se promaltovávají, výjimečně vyplňují PU pěnou (při technologii zdění na PU pěnu), šířka styčné spáry by měla být max. 5 mm. Mezeru o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj P+D, vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdicí malty. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou a přířezem cihly. Výška vyzdění stěny během jednoho pracovního záběru je závislá na tloušťce zdiva, druhu použité malty, hmotnosti zdiva, povětrnostních vlivech apod. Zdivo z cihelných bloků HELUZ je po dokončení nutné chránit proti povětrnostním vlivům nejčastěji oboustranně zhotovenými omítkami, které zajištují splnění i dalších vlastností zdiva (např. požární odolnost, tepelná izolace, zvuková izolace).

Při zdění je potřeba respektovat klimatické podmínky. Čerstvé zdivo (korunu) je nutné chránit zejména proti dešti. Pata zdiva se chrání proti vodě hydroizolací (např. zpětný spoj z asfaltového pásu či stěrková hydroizolace). Doporučuje se co nejdříve zakrýt parapety stavebních otvorů.

Zpracování materiálu, obecné pokyny

Zdicí prvky nesmí být namrzlé, mastné, zaprášené nebo jinak znečištěné. Příprava čerstvé malty musí být provedena v souladu s návodem uvedeném na pytli. Skladování materiálu musí odpovídat jejich povaze a řídit se příslušnými předpisy. Použité materiály chráníme proti povětrnosti (zejména proti dešťové vodě).

Zásady – Zdivo z broušených cihel

Zdivo z broušených cihel si vyžaduje nad rámec obecných zásad pro zdění: Dodržení technologie zdění podle navržené technologie zdění, které není bez souhlasu projektanta možné změnit. Je nutné dodržovat používání schválených pomůcek pro zdění (nanášecí válce). Není možné používat např. malířské válečky pro nanášení tenkovrstvých malt. Zvláštní důraz je kladen na rovinnost založení, tedy na rovinnost tzv. zakládací malty. Před zahájením prací je potřeba výškově proměřit podkladní konstrukci (betonová deska) a určit nejvyšší bod, od kterého se odvíjí výška maltového lože zakládací malty. Zakládací malta se strhává latí mezi výškově vyrovnanými platlemi zakládací soupravy. Zdivo první řady se doporučuje ukládat do jeden den vyzrále zakládací malty na maltu pro tenkou spáru. První řadu zdiva je možné uložit také do dostatečně únosné čerstvé malty (liší se podle klimatických podmínek). Při vkládání nerezových kotev do zdiva je nutné v místě zabudování kotvy ložnou plochu cihel lehce zbrousit (např. rašplí).


Jedním z nejdůležitějších bodů pro zdění z broušených cihel je vyrovnání první řady cihel v patě stěny tzv. zakládací maltou. Používá se vyrovnávací sada a nivelační přístroj s dobrou přesností (profi řada výrobků).

Zvláštní důraz je kladen na rovinatost založení!


Je nutné dodržovat předepesanou technoligii zdění a k tomu určené pracovní nástroje/pomůcky.

Rozestavěné stěny při očekávaném dešti chráníme povlakovou izolací – jak korunu zdiva, tak parapety.


Malta se nanáší v tlouštce 12 mm (6–15 mm) až do líce zdiva.

U zdiva z AKU cihel je min. tl maltového lože 10 mm. U zdiva z cihel typy AKU MK je potřeba vyplňovat maltovací kapsy.


Min. převazba cihel je 95 mm. Místa dořezu cihel se promaltují.

Při zdění je potřeba průběžně kontrolovat rovinost a výškový modul.