Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdění z cihel HELUZ - Část 2: Vazba cihel a geometrické odchylky, výškový modul

Vzájemné přesazení cihel HELUZ je optimální provádět o ½ délky cihly, nejméně však o 0,4x výšky cihly. Je výhodné používat doplňkové cihly HELUZ. V případě zdění pilířů je nutné řezání cihelných bloků minimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu. Odchylka svislosti zděných stěn v rámci jednoho podlaží nesmí být větší než 20 mm a pro stěny nad sebou u budov se třemi a více patry nesmí být více než 50 mm.

Vazba cihel

Základním předpokladem pro dosažení deklarované pevnosti cihelného zdiva je zhotovení správné vazby cihelných bloků. Vzájemné přesazení cihel je optimální provádět o ½ délky cihly, nejméně však o 0,4x výšku cihly. V případě, kdy vznikne při vyzdívání mezera mezi cihlami, je nutné tuto mezeru vyplnit maltou nebo dořezem cihly a promaltováním (v případě zdění na PU pěnu propěněním dvěma pruhy). V případě zdění pilířů je nutné řezání cihelných bloků minimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu. Doplňkové cihly – K, K-1/2, R – se používají zejména pro správnou vazbu rohu, snadno se dodržuje správná vazba zdiva. Dále slouží k systémovému řešení v ostění stavebních otvorů a parapetu.

VÝŠKA CIHEL – TYP Optimální převazba Minimální převazba
249 mm – cihly broušené ½ délky cihly 100 mm
238 mm – cihly nebroušené ½ délky cihly 95 mm

Broušené cihly výšky 249 mm, optimální převazba je ½ délky cihly a minimální 100 mm.

Mezeru mezi cihlami je nutné vyplnit maltou nebo dořezem cihly a promaltováním (v případe zdění na PU pěnu propěněním dvěma pruhy).

Doplňkové cihly (K, K-1/2, R) a příklad jejich použití v ostění a parapetu.


Je zakázáno bez řádného odůvodnění kombinovat cihly malého a velkého formátu v jedné řadě cihel, například zdít vedle sebe cihly HELUZ a mezery dozdívat plnými cihlami.

Geometrické odchylky

Pokud v projektové dokumentaci nejsou předepsané geometrické tolerance konstrukčního systému, pak je potřeba řídit se ustanovením dle ČSN EN 1996-2. Následující grafika uvádí přehled maximálních odchylek pro provádění zděných stěn tak, aby byly dodrženy předpoklady návrhové normy ČSN EN 1996-1-1.

Povolené geometrické odchylky svislosti konstrukcí dle ČSN EN 1996-2


Nejvetší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky

POZICE NEJVETŠÍ POVOLENÁ ODCHYLKA
SVISLOST
v rámci jednoho podlaží ± 20 mm
v rámci celkové výšky budovy o třech a nebo více podlažích ± 50 mm
svislá souosost ± 20 mm
ROVINATOST a)
v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm
v délce 10 metrů ± 50 mm
TLOUŠTKA
jedné svislé vrstvy stěny b) větší z hodnot
celé vrstvené dutinové stěny ± 5 mm nebo ± 5 % tlouštky vrstvy
± 10 mm

a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body.
b) S výjimkou vrstev o tlouštce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.

Pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, první řada zdiva nemá přesahovat přes hranu podlahy nebo základu o více než 15 mm.