opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ucelený systém konstrukčních prvků ocelových hal LLENTAB

Systém LLENTAB klade důraz na možnost pružného řešení a flexibilitu při řešení požadavků projektanta nebo investora. Silnou stránkou ocelových hal LLENTAB je ucelený systém konstrukčních prvků – od sloupů přes paždíky, vaznice, příhradové vazníky, patra, opláštění stěn, střechy až po příslušenství - dveře, vrata, prosvětlení, okapy, svody a další prvky, které jsou pro celkovou funkčnost, vzhled a maximální uživatelský komfort objektu klíčové.

Ocelové konstrukce LLENTAB jsou šroubovány z prvků vyráběných ze zastudena ohýbaných profilů. Profily jsou vyráběny ohýbáním na ohraňovacích lisech, přičemž prvky jsou vyráběny z pozinkovaných ocelových svitků z vysokopevnostní oceli. Jednotlivé kusy jsou následně spojovány šrouby třídy 8.8 (obvykle o průměru M12 nebo M16).

Veškeré konstrukce jsou řešeny jako rámy s příhradovou příčlí, které tak určující tvar střechy. Stojky jsou navrhovány jako členěné sloupy s rámovými spojkami nebo jako příhradové sloupy. Příhradové vazníky jsou sestaveny z C-profilů a Ω-profilů. Staticky jsou rámy uvažovány jako dvojkloubové případně vetknuté rámy nebo kloubově uložené střešní vazníky na vetknutých sloupech. LLENTAB využívá modulární systém půdorysných rozměrů s krokem 300 mm. Tento krok má vliv na návaznost sekundární konstrukce, na příslušenství a na standardní detaily. To vše zjednodušuje přizpůsobení haly individuálním požadavkům klienta. Optimální rozmístění rámů a návrh konstrukce haly již v úvahách počítají s vazbou na zatížení, s návazností na typy opláštění a na specifické požadavky na konstrukci haly.

Střecha může být rovná, pultová či sedlová. Sklony střechy mohou být v rozsahu 2°- 21°. Vnitřní sklon může být od nulového (horizontálního) po rovnoběžný s vnějším sklonem střechy.

SLOUPY

Základním prvkem primární nosné konstrukce LLENTAB jsou sloupy, montované z dvojice C-profilů, spojených rámovými spojkami z tenkostěnných, za studena tvarovaných otevřených profilů. Profily sloupů jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů oceli a jejich rozměry jsou navrženy dle statického posouzení (sněhová a větrná oblast, technologická přitížení konstrukce). Pro vysoké objekty s velkým zatížením se používají sloupy Quadro, montované ze čtyř C-profilů. U konstrukcí s velkou vzpěrnou délkou volí projektanti LLENTAB příhradové sloupy, které jsou sestaveny ze dvou dvojic C-profilů, spojených diagonálami.


SLOUP - 2xC

Jsou sloupy montované z dvojice C-profilů spojených rámovými spojkami z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou ohýbány z ocelových žárově pozinkovaných pásů oceli. Dimenze sloupů je navržena dle statického posouzení pro zadaná vstupní data zatížení (sněhová oblast, větrná oblast, technologická přitížení konstrukce).

SLOUP – QUADRO

Jsou sloupy montované ze 4 ks C-profilů – otevřených a za studena tvarovaných. Profily jsou ohýbány z ocelových žárově pozinkovaných pásů oceli. Tyto sestavy jsou vhodné pro vysoké objekty s velkým zatížením. Dimenze sloupů je posuzována a navrhována pro daný konkrétní případ se specifikovanými vstupními daty zatížení (sněhová oblast, větrná oblast, technologická přitížení konstrukce).

SLOUP – PŘÍHRADOVÝ

Jsou sloupy montovány ze dvou dvojic C-profilů propojených příhradovými prvky. Profily jsou tenkostěnné, otevřené a za studena tvarované, ohýbají se z ocelových žárově pozinkovaných pásů oceli. Pro konstrukce s velkou vzpěrnou délkou jsou určeny příhradové profily sloupu. Stojky v osové vzdálenosti ~500–1200mm jsou propojeny diagonálami. Geometrie sloupu a jednotlivé profily jsou navrhovány a posuzovány pro daný konkrétní případ se specifikovanými vstupními daty (výška haly, sněhová oblast, větrná oblast, technologická přitížení konstrukce). Sloupy jsou využívány pro velmi vysoké objekty, případně objekty s mostovými jeřáby.

VAZNÍKY

Primární nosnou konstrukcí hal LLENTAB jsou také příhradové vazníky, tvořené dvojicí profilů (horní a spodní pas), které jsou spojeny diagonálami. Vyráběny jsou ze zastudena ohýbaných otevřených profilů a průřez horního a spodního pasu má tvar Ω nebo dvojice C, vzájemně propojených diagonálami C-profilu. Sklon horního pasu příhradového vazníku určuje sklon střešní roviny objektu.

SEKUNDÁRNÍ KONSTRUKCE

Sekundární konstrukci hal tvoří paždíky, což jsou horizontální nosné prvky mezi sloupy haly, vynášející stěnové opláštění. Jsou vyráběny ze zastudena ohýbaných otevřených profilů. Průřez paždíků má tvar Z nebo C. Dimenze je navržena dle geometrie haly a definovaného zatížení větrem. Stěnové paždíky nenesou hmotnost opláštění. Stěnové opláštění je nutno opřít a kotvit do základového prahu. Obvykle stěnové paždíky navrhujeme jako spojité nosníky.

Mezi prvky sekundární konstrukce haly patří i vaznice, tj. vodorovné nosníky mezi příhradovými vazníky. Vaznice mají průřez „Z“ a obvykle jsou navrženy jako spojité nosníky. Dimenze je navržena dle geometrie haly, zatížení sněhem, zatížení větrem a požadovaného technologického přitížení. Obvykle střešní vaznice jsou navrženy jako spojité nosníky.

PATRA

Široký je také výběr pater LLENTAB. U běžného patra jsou ocelové válcované C-profily (průvlaky) kotveny ke sloupům, kolmo mezi průvlaky jsou kotveny stropnice, přes které je položen trapézový plech, tvořící ztracené bednění pro betonovou desku. Podhled pod konstrukcí patra se řeší SDK deskami nebo trapézovým plechem. U pater s vysokým trapézovým plechem jsou průvlaky z I-profilů. Patra s průvlaky z I-profilů jsou dostupná také se železobetonovými panely SPIROLL, u pater s OSB deskami jsou průvlaky z C-profilů.

PATRO - LLENTAB (STANDARD)

 • Podlaha (skladba dle projektu)
 • Betonová deska + VP45 mm trapézový plech (bednění)
 • Nosná konstrukce patra (průvlaky / stropnice)
 • SDK podhled

Ocelové válcované C profily (průvlaky) jsou kotveny ke sloupům. Kolmo mezi průvlaky jsou kotveny stropnice (C profily). Přes stropnice je položen trapézový plech, který tvoří ztracené bednění pro betonovou desku. Skladbu podlahy určuje provoz v prostoru. Podhled pod konstrukcí patra lze řešit SDK deskami nebo trapézovým plechem.

Požární odolnost lze zajistit požárním podhledem (SDK, minerální desky). Do nosnosti 2,5 kN/m2 lze zajistit nosnou funkci patra pouze trapézovým plechem a nadbetonovávkou. Pro vyšší nosnosti pater se nad trapézovým plechem navrhuje železobetonová deska (statický návrh).

PATRO - LLENTAB (VYSOKÝ TRAPÉZ)

 • Podlaha (skladby dle projektu)
 • Armovaná železobetonová deska + LL134 mm trapézový plech (bednění)
 • Nosná konstrukce patra (průvlaky)

Ocelové válcované I profily (průvlaky) jsou kotveny ke sloupům haly. Kolmo na průvlaky jsou položeny trapézové plechy, které tvoří ztracené bednění pro železobetonovou desku (návrh vyztužení ŽB desky dle statického posouzení). Skladbu podlahy určuje provoz v prostoru. Podhled pod konstrukcí patra lze řešit SDK deskami nebo může být ponechán přiznaný trapézový plech v pozinkovaném nebo lakovaném provedení.

PATRO - SPIROLL PANELY

 • Podlaha (skladby dle projektu)
 • ŽB panely SPIROLL
 • Nosná konstrukce patra (průvlaky)

Ocelové válcované I profily (průvlaky) jsou kotveny ke sloupům haly. Kolmo na průvlaky jsou uloženy ŽB panely SPIROLL. Skladbu podlahy určuje provoz v prostoru. Podhled pod konstrukcí patra lze řešit SDK deskami nebo přiznanými začistěnými panely.

PATRO - OSB DESKY (SUCHÁ MONTÁŽ)

 • OSB deska 2x25 mm (suchá montáž)
 • Nosná konstrukce patra (průvlaky/stropnice)
 • Trapézový plech IP18 mm (podhled)

Ocelové válcované C profily (průvlaky) jsou kotveny ke sloupům. Kolmo mezi průvlaky jsou kotveny stropnice (C profily). Přes stropnice jsou položeny OSB desky ve dvou vrstvách, kolmo na sebe. Podhled pod konstrukcí patra lze řešit SDK deskami, minerálními deskami nebo trapézovým plechem.

STĚNY

Opláštění stěn je u hal LLENTAB možné realizovat jako izolované či neizolované. U neizolovaných stěn tvoří vnější líc opláštění trapézový plech, kotvený ke stěnovým paždíkům. U izolovaných stěn tvoří izolaci 100 nebo 200 mm vrstva minerální izolace, součástí skladby konstrukce je i 0,2 mm parozábrana. Jako stěnové opláštění je u hal možné použít i sendvičové panely s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Variantní je také opláštění vnějšího líce stěny – v nabídce jsou kromě trapézového plechu i fasádní cembonitové desky, kazety či lamely.

 • NEIZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY - TYP 0
  Vnější líc stěnového opláštění tvoří trapézový plech kotvený ke stěnovým paždíkům. Vodorovně kladené paždíky jsou kotveny ke sloupům haly. Požární zatřídění: konstrukce typu DP1
 • IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY - TYP 4F
  Vnější líc stěnového opláštění tvoří trapézový plech kotvený přes vodorovně kladené stěnové paždíky k nosným sloupům haly. Mezi stěnové paždíky je vložena tepelná izolace. Vnitřní pohledovou vrstvu tvoří trapézový plech.
  Požární zatřídění:
  • konstrukce typu DP1
  • požární odolnost EI 30, EW 90
 • IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY - TYP 6
  Vnější líc stěnového opláštění tvoří sendvičový panel s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Panely jsou kladeny na svislo a kotveny ke stěnovým paždíkům, které jsou uchyceny k nosným sloupům haly.
  Požární zatřídění: konstrukce typu DP1/DP3
 • IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY - TYP 7
  Vnější líc stěnového opláštění tvoří sendvičový panel s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Panely jsou kladeny vodorovně a jsou kotveny ke sloupům haly.
  Požární zatřídění: konstrukce typu DP1/DP3
 • OPLÁŠTĚNÍ STĚN - VARIANTNÍ VNĚJŠÍ LÍC
  Vnější líc stěnového opláštění tvoří fasádní desky Cembonit. Desky jsou kotveny přes rastr distančních profilů a stěnových paždíků k nosným sloupům haly. Mezi stěnové paždíky je vložena vrstva tepelné izolace. Vnitřní pohledovou vrstvu tvoří trapézový plech, příp. SDK desky.

STŘECHY

Také u střešního opláštění si zákazník LLENTAB může vybrat z neizolovaného či izolovaného provedení. Střešní krytinou je trapézový plech, který je na spodní straně opatřen vrstvou proti odkapávání sražených par. U izolovaného opláštění se používá minerální izolace v tloušťkách 150, 200 nebo 250 mm, podhledovou vrstvu tvoří bílá kašírovaná fólie. K opláštění střechy lze použít i 60-160 mm silný střešní sendvičový panel s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Do sortimentu patří také izolované opláštění s krytinou z měkčeného PVC, mechanicky kotvenou přes vrstvu tepelné izolace a trapézového plechu k vaznicím nebo k nosným trapézovým plechům s vysokou vlnou. Dvouplášťové střechy tvoří horní vrstva s krytinou (trapézový plech) a spodní vrstva, která je umístěna pod konstrukcí příhradového vazníku a tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily, mezi které se vkládá nebo fouká tepelná izolace.

NEIZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 0

Jednoplášťová střecha skládaná. Krytina je tvořena trapézovým plech, který je na spodní straně opatřen vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Poznámka: Záchytná kapacita vrstvy proti odkapávání kondenzátu 1 kg/m2.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 1

Jednoplášťová střecha skládaná s krytinou z trapézového plechu. Nosnými prvky jsou vaznice, mezi které je vložena tepelná izolace. Podhledovou vrstvu tvoří bílá kašírovaná fólie. Vaznice jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP3
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 4

Jednoplášťová střecha skládaná s krytinou z trapézového plechu. Nosnými prvky jsou vaznice, mezi které je vložena tepelná izolace. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Vaznice jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP3
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 6

Jednoplášťová střecha skládaná. Krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní PUR, PIR nebo minerální tepelnou izolací. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1 – minerální izolace
 • konstrukce typu DP3 – PUR izolace
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 5

Jednoplášťová střecha skládaná. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Plech je kladen na nosné prvky - vaznice. Nahoru nad trapézový plech jsou vloženy distanční profily, mezi které je vložena tepelná izolace. Krytinu tvoří horní trapézový plech. Konstrukce skládaná shora.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP SP

Jednoplášťová střecha skládaná. Krytinou je měkčené PVC mechanicky kotvené přes vrstvu tepelné izolace a trapézového plechu k vaznicím. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1/DP3 (dle skladby izolace)
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP SPH

Jednoplášťová střecha skládaná. Krytinou je měkčené PVC mechanicky kotvené přes vrstvu tepelné izolace a trapézového plechu k nosným trapézovým plechům. Nosným prvkem je bezvaznicový systém trapézových plechů s vysokou vlnou, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1/DP3 (dle skladby izolace)
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)

IZOLOVANÉ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY - TYP 2SF/2LF

Dvouplášťová střecha skládaná. Horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku je tvořena krytinou z trapézového plechu opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily se vkládá nebo fouká tepelná izolace. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech.

Požární zatřídění:

 • konstrukce typu DP1
 • plášť nešíří požár v požárně nebezpečném prostoru Broof(t3)
 • požární odolnost EI 90

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Moderní halu tvoří i příslušenství k hlavním konstrukčním prvkům a LLENTAB si je toho plně vědom. U dveří si tak například můžete vybrat z ocelových požárních dveří, dveří se samozavíračem nebo s průzorem. Plastové dveře se dají realizovat jako jednokřídlé či dvoukřídlé, plné nebo prosklené, volit lze i hliníkové dveře. U vrat je na výběr provedení sekčních vrat s integrovanými personálními dveřmi, s průzory či s nakládacím můstkem a těsnícím límcem. Z dalších variant stačí uvést vrata rolovací, posuvná vícesekční nebo skládací. Okna do stěn hal mohou být plastová nebo hliníková, v nabídce jsou i carboluxová okna. Prosvětlit interiér lze i trapézovým laminátem, k zastínění oken haly se nabízí moderní venkovní žaluzie. U střech je prosvětlení možné řešit například pevným střešním prosvětlením, obloukovými světlíky s větrací klapkou, hřebenovým světlíkem nebo trapézovým laminátem. Materiálová a tvarová variabilita a flexibilita v řešení je na první pohled patrná i v nabídce venkovních či vnitřních schodišť, přístřešku, markýz, okapů a svodů. Problémem není ani požadavek na jeřábovou dráhu v hale.ZÁVĚR

Promyšlený a ucelený systém konstrukčních prvků tak dovoluje postavit halu zcela na míru, přitom rychle a kvalitně. Také proto se systém ocelových LLENTAB s oblibou využívá pro výrobní, skladové, prodejní, administrativní, zemědělské či haly s jiným využitím – například pro odpadové hospodářství, letectví nebo sport. Více informací hledejte na www.ocelovehaly.cz


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.