Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tělocvična ZŠ pro rozrůstající se Průhonice

Na začátku byla potřeba zvýšit kapacitu stávající tělocvičny. Zafinancování stavby se díky dotaci ukázalo jako reálné a na základě výběrového řízení byla zvolena ocelová konstrukce LLENTAB.

Počet obyvatel v původně malé obci výrazně narostl, projevila se blízkost do centra Prahy, napojení na dálnici D1 i blízká příroda. Zastupitelstvo muselo řešit infrastrukturu a občanskou vybavenost pro novou výstavbu. Proběhla dostavba nového pavilonu MŠ, prudkou proměnou prošla a prochází i místní základní škola, do které chodí nejen děti z Průhonic, ale také z dalších spádových obcí společného školského obvodu ZŠ Průhonice, kde nových obyvatel rovněž přibývá (Nupaky, Dobřejovice, Herink, Popovičky, Modletice).

Stavba nové tělocvičny ano, ale se sníženým rozpočtem

Rekonstrukcí základní školy v několika etapách došlo k navýšení možného počtu žáků na 360, později na 534 v poslední etapě dobudováním dalších nových prostor na 594 žáků. Kapacitně samozřejmě nestačila ani tělocvična, proto zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci stávajících prostor, ale nutná byla i nová tělocvična, přičemž ale bylo nutno snížit celkové náklady na výstavbu.

Konstrukce LLENTAB

Zastupitelé souhlasili se schůzkou projektanta Ing.Víta Santolíka, jednatele firmy AP STUDIO s.r.o., s tehdejším zastupitelem ing. Tomášem Rotterem, CSc., za účelem nalezení řešení. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí vyhlásit v červenci 2017 výběrové řízení na stavbu jednopodlažní, jednolodní montované ocelové konstrukce. Vítězem se na podzim stala společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. jako generální dodavatel a dodavatelem primární ocelové konstrukce společnost LLENTAB, spol. s r.o.
Výstavba nové kapacitní univerzální sportovní haly, vhodné mj. pro většinu míčových her, byla zahájena v říjnu 2017, celý areál byl dokončen na začátku roku 2019. prostory jsou samozřejmě využitelné i pro širší veřejnost.

Architektonické řešení

Architektonické řešení: nová hala tělocvičny v původně nezastavěné zahradě je navržena jako jednoduchá hmota, která se použitými jednoduchými architektonickými prvky snaží splnit dvě základní kritéria architektonického výrazu stavby:
  • přiblížit tvarosloví použitému v roztříštěné architektuře stávajících staveb komplexu základní školy (tak aby se do prostoru nevnášely další cizorodé prvky)
  • zmenšit mohutnost stavby haly, která je svým měřítkem neúměrně velká ke hmotám stávajících staveb v areálu základní školy.

Nově navržená tělocvična je umístěna mezi stávajícím atletickým oválem a stávající tělocvičnou. Součástí stavebních prací byl i objekt nástavby a přístavby šatnového bloku a doprovodných provozů, který je situován v místě stávajícího jednopodlažního objektu šatnového a obslužného bloku stávající tělocvičny. Toto nové zázemí je navrženo jako přechodný a současně spojovací prvek – obsahuje totiž nejen šatny a zázemí pro obě haly, ale i vstupy do obou tělocvičen. V nové tělocvičně bude max. 32 sportovců (jedna třída), ve stávající tělocvičně to bude stejné, tedy maximálně 32 sportovců (jedna třída). Šatny mají celkovou kapacitu 3 x 24 míst. Na galerii nové haly je prostor pro 70 diváků a k dispozici mají toalety v 1. NP a prostor pro příležitostné občerstvení ve 2.NP.

Prostory obou hal jsou propojitelné, nebo oddělitelné pomocí mobilních akustických příček. Nová hala svými rozměry vytvoří regulérní hrací plochu pro volejbal, basketbal, florbal, futsal. V prvním nadzemním podlaží objektu nástavby a přístavby, tedy zázemí obou tělocvičen, jsou využity stávající prostory šaten a technického zázemí, které byly zrekonstruované pro účely propojení obou tělocvičen a zároveň pro pokrytí navýšených požadavků na šatnové zázemí (tři šatny).

Celkové náklady stavby včetně DPH dosáhly cca 50.7 mil., přičemž 70 % nákladů pokryly dotace, obec Průhonice financovala 30 %. Kč. V této částce jsou však zahrnuty také náklady na částečnou rekonstrukci stávající (starší) tělocvičny a kompletní rekonstrukci běžeckého oválu.

Výstavba tělocvičny a starosti starosty

„Na začátku byla potřeba zvýšit kapacitu stávající tělocvičny. Začali jsme proto řešit financování a díky dotaci se možnost stavby ukázala jako reálná. Zadali jsme projekt a najali si externí firmu, která provádí administraci dotace. Administrátor je důležitý – kromě samotné žádosti o dotaci se musí vypsat veřejné výběrové řízení na dodavatele a musí se provádět celá administrace dotace tak, aby probíhala v souladu s podmínkami donátora. Každá stavba se navíc nějak vyvíjí, objeví se na ni změny a ty se musí zapracovat do celého projektu. Všechno je velmi složité a bez specialistů to málokterý obecní úřad zvládne,“ říká k přípravě stavby současný starosta Průhonic Bohumil Řehák, tehdy ještě místostarosta.

„Pohybovali jsme se na vlastním pozemku a stavba nijak neovlivnila majitele sousedních pozemků, společné rozhodnutí o územním řízení a stavebním povolení proběhlo bez komplikací. Bylo naší velkou výhodou, že v Průhonicích bydlí doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., specialista na ocelové a dřevěné konstrukce a v předešlém volebním období byl zastupitelem obce. Ing. Rotter doporučil ocelovou konstrukci haly s vetknutými sloupy a s kloubově uloženými vazníky jako nejvhodnější volbu statického systému pro daný případ a dále provedl kontrolu konstrukčního a statického řešení navržené ocelové konstrukce haly tělocvičny. Účelem kontroly bylo stanovisko pro obecní úřad, že projekt haly tělocvičny odpovídá požadavkům norem pro návrh ocelových konstrukcí,“ popisuje další kroky v přípravě stavby starosta.

Představy o podobě a vybavení, ale také finanční limit.

Důležité bylo, aby se do objektu vešly všechny potřebné sporty a současně se musel dodržet plánovaný rozpočet. Dobrá je i možnost propojení se stávající tělocvičnou a možnost mimoškolního využití, například pořádání sportovních turnajů s účastí divácké veřejnosti, protože škola se bude do budoucna snažit nějaké finance si vydělat i cestou pronájmu haly veřejnosti, nicméně zde musí hlídat podmínky dotace.

"Zatím registrujeme zájem, ale po spuštění budeme muset sladit představy nájemců o cenách s reálnými náklady na provoz nového objektu. Budoucí správce haly, pro kterého je v prostorách haly připravený byt, nebude objekt jen po technické stránce spravovat, ale který bude také manažerem, schopným halu naplnit,“ hovoří o provozu nové haly Bohumil Řehák.

Zpětné ohlédnutí

„Doporučoval bych velmi důkladnou kontrolu dokumentace před výběrovým řízením, a to zejména na soulad výkresové dokumentace s výkazem výměr. Pokud totiž něco chybí ve výkazu výměr, ale pro stavbu je to nezbytné, –– tak si to musí objednatel sám doplatit,“ upozorňuje starosta.

Hrubý rozpočet stavebních prací tělocvičny a technické specifikace


Stavba tělocvičny průhonické základní školy ukazuje, že kde je odvaha, tam je i cesta, zdroj LLENTAB

DOTACE

Doplnění redakce:

V roce 2017 byla k dispozici pro 131 obcí celkem dotace 275 milionů Kč

Dotace pro obce na školní hřiště a tělocvičny na 275 milionů korun navýšilo MMR ČR v roce 2017. Celkem 131 obcí, které jsou zřizovateli základních škol, tak obnovilo nebo postavilo nové školní hřiště nebo tělocvičnu. Obce do 3 000 obyvatel mohly o dotace z programu žádat v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6.

„Zájem obcí o tento dotační titul je obrovský. Převis žádostí byl přes 640 %," řekla tehdy k dotacím ministryně Karla Šlechtová.

Finance byly určeny například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které budou sloužit pro hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k enormnímu zájmu, kdy převis požadovaných finančních prostředků činil více než 644 %, uvolnila ministryně Šlechtová o celkem 175 milionů korun více, než byla původní alokace programu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak poskytlo obcím na obnovu sportovní infrastruktury přes 275 milionů korun.

Dotace 2019 pro obce na podobné projekty


Nyní MMR podpořilo celkem 877 projektů za 1,45 miliardy Kč z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je zaměřen na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru. 400 milionů Kč je určeno opět i na podporu sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel.

Dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ jsou určeny na obnovu místních komunikací, rekonstrukce škol a školek, ať už učeben, společných prostor nebo sociálního zařízení. Dále budou rekonstruovány kulturní a multifunkční domy. Celkem se jedná o 877 projektů za 1, 45 miliardy korun.

18.6.2019 sdělilo MMR ČR, že po vyhodnocení všech žádostí stále zůstává převis finanční poptávky skoro 3 miliardy korun.


LLENTAB, spol. s r.o.
logo LLENTAB, spol. s r.o.

Postavili jsme již více než 1 000 hal v ČR. Za naší úspěšností stojí dobré ceny, spolehlivost a rychlé dodání haly. Toho dosahujeme díky vlastní projekci, automatizovaným výrobním linkám a vlastním zkušeným montážním týmům.