Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dobrá rada: zásady pro výstavbu akustických dělicích příček

KMB SENDWIX – materiál s vynikajícími akustickými vlastnostmi

Zdicí systém KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a.s., má díky své konstrukci a vysoké objemové hmotnosti materiálu také výborné akustické vlastnosti. Pro dosažení skvělých výsledků zvukové neprůzvučnosti přitom postačí i menší tloušťka zdi: vápenopískové akustické dělící příčky tak „neukrajují“ z plochy interiéru.

Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven tlakem v lisu ze směsi vápna, přírodního křemičitého písku a vody a je následně vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku a teploty (v autoklávu). Výstavba s použitím vícevrstvých konstrukcí z vápenopískového zdiva se zateplením představuje jeden z nejmodernějších způsobů stavění v současnosti, ale i do budoucna. Zdicí prvky mají vysokou pevnost, výborné akustické vlastnosti, jsou prokazatelně mrazuvzdorné a mají vysokou požární odolnost.

Akustické vlastnosti stavebních výrobků

Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí především ve frekvenčním rozsahu lidského sluchu od cca 16 Hz do 20.000 Hz. Zvuk, který je nepříjemný, rušivý se škodlivým účinkem, se nazývá hluk. Zvuk se šíří vzduchem a konstrukcí.

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost vodorovné i svislé konstrukce (stěny i podlahy) zachytit nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem (zvuk jako je mluvené slovo, zvuk z TV, radia atd). Důležitým a významným parametrem stavebních konstrukcí je tzv. vážená vzduchová neprůzvučnost, což je schopnost dělicího prvku propouštět zvuk, který se šíří vzduchem, do chráněného prostoru v zeslabené míře. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyjadřuje zvukověizolační vlastnosti dělicí stavební konstrukce, která má bránit šíření zvuku (hluku), který se šíří vzduchem.

Vzduchová neprůzvučnost jednovrstvého zdiva závisí především na hmotnosti zdiva na jednotku plochy (tzv. plošná hmotnost). Plošná hmotnost zdiva vychází z tloušťky vlastního zdiva a jeho objemové hmotnosti, včetně hmotnosti oboustranné omítky, která má také vliv na celkovou vzduchovou neprůzvučnost stěny. Objemová hmotnost vápenopískového zdiva KMB SENDWIX je až 2000 kg/m3, díky čemuž jsou tyto prvky obzvlášť vhodné pro stavbu akustických dělicích stěn.

Trochu fyziky

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny Rw je laboratorně zjištěná hodnota, ve které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími cestami. Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w se zjišťuje měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. Hodnotu lze zjistit z vážené laboratorní neprůzvučnosti sníženou o korekci k, která je dána velikostí přenosu zvuku bočními cestami:

R´w = Rw - k [ dB ]

Hodnota k je pro jednoduché konstrukce z tradičních materiálů (beton, plná cihla) zpravidla 2 dB. Při nízké vzduchové neprůzvučnosti bočně přiléhajících konstrukcí a jejich velkém plošném rozsahu však může dosahovat i výrazně vyšších hodnot! Již ve fázi projekce je tedy nutné důkladně posoudit navržené konstrukce a stanovit hodnotu k. Při určování korekce k je důležité přesně znát vedlejší cesty šíření zvuku a hodnotu vzduchové neprůzvučnosti ostatních přiléhajících stavebních konstrukcí, jejich plochu a objemy sousedících místností. Dodržení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních dělicích konstrukcí se prokazuje přímo na stavbě měřením vážené stavební neprůzvučnosti a jejího porovnání s požadavkem stanoveným v ČSN 73 0532.

Jak zajistit stavební neprůzvučnost akusticky dělicích stěn ve stavbách

Dosáhnout optimálního stavu lze několika způsoby. První spočívá v kvalitním návrhu a dispozičním řešení, například vyloučit nebo alespoň omezit sousedství hlučných místností a provozů (kuchyň, sociální zařízení, schodiště, výtahová šachta, chodba, výměníková stanice apod.) s akusticky chráněnými místnostmi (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, pracovna, nemocniční pokoj, čítárna apod.). Veškerá technická zařízení působící hluk a vibrace (výtahy, čerpadla, spínače, shozy odpadů, trafostanice, vzduchotechnická zařízení, výměníkové stanice, apod.) musí být umístěna a instalována tak, aby byl co nejvíce omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky chráněných místností.

Častým průvodním jevem nekvalitně navržených staveb je špatně vedené zabudované instalační potrubí (vodovodní, plynovodní, vzduchotechnická, kanalizační, parovodní, teplovodní, horkovodní) či instalační vedení (elektrická silnoproudá i slaboproudá). Tyto se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. Svůj vliv má i velikostní poměr vzájemně sousedících prostorů a polohy místnosti v budově.

Výběr vhodného materiálu


Při výběru materiálů dbát na potřebnou plošnou hmotnost konstrukcí stěn a stropů a zohlednit veškeré parametry (jako jsou např. objemová hmotnost cihel, objemová hmotnost zdicí malty a omítek). Navrhované stěny stavby jsou svými vlastnostmi a umístěním odlišné od laboratorních stěn, na kterých se provádělo měření nebo výpočet, a proto musí být hodnoty akustického útlumu naměřené v laboratoři upraveny na hodnoty stavební, které požaduje norma.

Vedle známých tepelných mostů lze v konstrukci narazit i na tzv. akustické mosty, které dramaticky zhoršují akustickou kvalitu prostředí. Dá se jim zamezit již při návrhu: zabránit šíření hluku vedlejšími stavebními cestami (akustickými mosty) vlivem zvoleného konstrukčního řešení (cihelný nosný systém, skeletový systém s výplňovým zdivem, kombinovaný systém apod.). Mimořádně důležité jsou detaily: řešení napojení akusticky dělicích stěn na navazujících stěnových a stropních konstrukcí či řešení detailů pro napojení nenosných dělicích stěn na přilehlou konstrukci stěn a stropů. Opomíjenou součástí kvalitního návrhu jsou skladby podlahové konstrukce a detailů jejího napojení u stěn.

V hlavní roli ticho

Výborný akustický útlum vápenopískových prvků KMB SENDWIX se využívá u nosných stěn (při tl. 240 mm je Rw = 57 dB), i u příček (při tl. 115 mm je Rw = 44 dB), a přispívá k pohodě bydlení i v místnostech mezi dvěma byty, ale i uvnitř jednoho bytu nebo rodinného domu.

Níže uvedené hodnoty platí pro akustické stěny z vápenopískových kvádrů 8DF-LP, 5DF-LP, 14DF-LP, 7DF-LP, které se využívají jako zvukově izolační stěny, a to i v jiných zdicích systémech.

VýrobekToušťka stěny (mm)Stěna s omítkou vážená neprůzvučnost Rw (dB)
7DF-LP20054
8DF-LP24057
5DF-LP24055
5DF-LP29056

R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost R´w=Rw-k; k= 2 dB

Montážní zásady

Pokud se chceme vyvarovat všech nežádoucích jevů a dosáhnout akustických parametrů stěn popsaných výše, je potřeba řídit se následujícími doporučeními. Dbát na řádné a správné utěsnění spár mezi akustickou stěnou a sousední konstrukcí, spojení musí být také dostatečně pevné. Instalační potrubí a elektrické vedení se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášelo do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. Elektrické zásuvky by na protilehlých površích akustické dělící stěny neměly být umístěny proti sobě, ale střídavě s dostatečným odstupem. Nejvhodnější je, aby instalační rozvody byly vedeny pokud možno pouze z jedné strany stěny. Vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle sebe ani křížem.

Nejen z akustického hlediska je důležité dodržovat projektem stanovené postupy i řešení jednotlivých konstrukcí. Sem patří zejména použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP, 14DF-LP, 7DF-LP s řádným provázáním), malt a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi. Důležité je také celoplošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF, 2DF a také v místech kde není spoj P+D (pero+drážka) i svislých styčných spár. Základem stavební kázně je i použití předepsaných omítek a jejich tloušťky.

POZOR!
V akustických stavebních konstrukcích nesmí být použity poškozené nebo silně popraskané cihly!

Zdění z vápenopískových kvádrů

Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu PROFIMIX ZM920 (min. M10), pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva jinak. Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno PROFIMIX ZM 921 - lepidlo SX. Pro dodržení optimální výšky spáry a celoplošného nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci nebo maltový dávkovač, podle tloušťky zdiva. Při použití kvádrů 8DF-LP, 14DF-LP, 7DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se nasouvají shora dolů systémem pero drážka. Atypický délkový modul kvádrů potřebný pro převazbu jednotlivých řad se získá řezáním diamantovou pilou. U těchto dořezů se pak maltuje i styčná spára. Při použití kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou i styčnou spáru.

Více informací najdete v odborných příručkách společnosti KM Beta, a. s. nebo na www.sendwix.cz


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.