Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zásady pro provádění střech s využitím ploché tašky KMB Rota

Betonová střešní taška KMB ROTA je nejnovějším přírůstkem do rodiny betonové střešní krytiny KM Beta. Velkoformátová plochá taška doplňuje portfolio tašek řady KMB BETA a KMB HODONKA, které vyrábí společnost KM Beta, a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. Rota je určená zejména pro moderní architekturu v projektech, kde se kvůli místním regulacím či na přání investora, uplatňují různé varianty šikmých střech.Krytina KMB ROTA je určena pro šikmé střechy se sklonem od 15 do 90 ° a díky moderním technologiím výroby není použití tašky KMB ROTA omezeno ani nadmořskou výškou. Je vyrobena z jemnozrnného probarveného betonu a její povrch je opatřen speciálním lesklým akrylátovým nástřikem, proto i lépe odolává povětrnostním vlivům. Dvojitá boční vodní drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru, a patní žebrování z rubové strany zase brání zafukování ve směru podélném. Střecha má vyšší těsnost díky menšímu počtu spár a její hmotnost dosahuje 50,4 kg/m2.

Základní pravidla

Základní tašky se kladou na vazbu. Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech jednoduchým přizpůsobením stávajícímu krovu. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku – díky většímu formátu postačí pouhých 8 ks/m2 a pokládka je tudíž rychlá a přesná.

Nicméně, je důležité dodržet obvyklé zásady pro provádění šikmých střech. Profil vodní drážky se totiž vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy), zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku střešních tašek (orientační krycí šířka je cca 300 mm).


Průměrná krycí šířka

Ta se zjistí tímto způsobem: 11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly. Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách. Změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc. Vzorec pro výpočet je:
Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20

Připevnění tašek v ploše

Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky stanovené výrobcem (společností KM Beta) v příslušné technické příručce. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.

Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4.

Tento výpočet je nezbytné provést u:
 • otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
 • budov umístěných na exponovaném místě
 • budov s výškou hřebene nad 30 m

Při výpočtu potřebného počtu kotevních prvků je nutné vycházet z definice jednotlivých kategorií a jim odpovídajících tabulkových hodnot minimálního množství kotevních prvků.

Kategorie terénu z hlediska vystavení účinkům větru:
 • Kategorie terénu I: Jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez překážek.
 • Kategorie terénu II: Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a izolovanými překážkami (stromy, budovy), vzdálenými od sebe nejméně 20násobek výšky překážek.
 • Kategorie terénu III: Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20násobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les).
 • Kategorie terénu IV: Oblasti, ve kterých je nejméně 15 % povrchu pokryto budovami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m.

Upevnění tašek v závislosti od sklonu střechy

Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV se doporučuje následující rozsah připevnění tašek:
 • na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek (viz strana 78 Technické příručky pro střešní krytinu) a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
 • na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou.
 • na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.

Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.
Postup kladení tašek

 1. tašky se kladou v řadách na vazbu obvykle zprava do leva
 2. u sedlových střech se začíná s kladením pravých okrajových tašek (doporučuje se použít v první řadě celý formát)
 3. okrajové tašky se používají celé v kombinaci buď s půlenými taškami, nebo s okrajovými půlenými taškami
 4. před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek, případně jiných doplňků, a jejich rozmístění


Speciální tašky a jejich využití

U sedlových střech, kde jsou tašky okrajové, je při určité délce hřebene potřeba poloviční modul krycí šířky, k tomu je určena taška půlená. Její využití je vhodné zvláště při krytí nároží, úžlabí, kolem prostupů a střešních oken. Taška půlená se vyrábí ve všech modifikacích – základní, pultová. Dále se používá pro doplnění vazby základních tašek u štítových hran v případě, kdy nejsou použity okrajové tašky půlené.

Taška okrajová


Taška okrajová se vyrábí jako pravá a levá s bočním okrajem, který je opatřen výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy. Okrajové tašky se mohou použít buď samostatně (doplněné pro vazbu taškou půlenou), nebo v kombinaci s taškou okrajovou půlenou pro dodržení skladby tašek na vazbu. Taška okrajová nemůže být použita pro rozteč latí menší než 396 mm. Výhodnost použití okrajových tašek spočívá mj. v tom, že není nutné oplechování štítových hran. Montáž je jednoduchá a životnost stejná jako u základní tašky. Okrajové tašky jsou opatřeny dvěma otvory. Každá taška musí být přichycena k latění pozinkovanými vruty. Při použití okrajových tašek je bezpodmínečně nutné, aby okapové a štítové hrany střechy svíraly pravý úhel.

Taška okrajová půlená

Taška okrajová půlená se vyrábí jako pravá a levá s bočním okrajem, který je opatřen výřezem pro vzájemné překrytí a posun podle sklonu střechy. Okrajové tašky půlené se používají v kombinaci s taškou okrajovou pro dodržení skladby tašek na vazbu. Taška okrajová půlená nemůže být použita pro rozteč latí menší než 396 mm. Výhodnost použití okrajových tašek spočívá mj. v tom, že není nutné oplechování štítových hran. Montáž je jednoduchá a životnost stejná jako u základní tašky. Okrajové tašky jsou opatřeny otvorem. Každá taška musí být přichycena k latění pozinkovaným vrutem. Při použití okrajových tašek je bezpodmínečně nutné, aby okapové a štítové hrany střechy svíraly pravý úhel.

Podrobnosti o využití dalších typů tašek uvedeme v dalším článku.
Více informací o produktech na www.kmbeta.cz


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.