Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Navrhování a provádění staveb ze systému KMB SENDWIX

Základ certifikovaného vícevrstvého systému sendvičové konstrukce KMB SENDWIX od největšího českého výrobce stavebních materiálů, společnosti KM Beta a.s., tvoří vápenopískové cihly vyrobené z přírodních surovin – jedná se o směs křemičitého písku, vápna a vody. Tyto hodnotné přírodní materiály předurčují kvalitu vápenopískových cihel a jsou tak nejvhodnějším stavebním materiálem pro zdravé životní prostředí.

Chelčice
Chelčice

Cihly a bloky SENDWIX se vyrábí dle ČSN EN 771-2 a jsou určeny jak pro zdění vnitřních, tak i obvodových stěn. Požadavek na tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn je splněn kombinací zdiva SENDWIX a zateplovacích systémů.

Základní vlastnosti

Skvělé vlastnosti výsledného produktu lze doložit na základě několika vypočtených i experimentálně změřených hodnot. Vysoká pevnost vápenopískových cihel (umožňující stavět tenkostěnné a staticky stabilní vnitřní i obvodové zdi až do výše sedmi pater) je přímo závislá na objemové hmotnosti výrobku. Objemová hmotnost vápenopískových cihel SENDWIX je až 2000 kg/m3. Pevnost cihel v tlaku se udává v N/mm2 a jednotlivé typy dosahují hodnot uvedených v tabulce:

FormátVFNF2DF4DF5DF6DF7DF8DF8DF-LP12DF14DF16DF
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)303035252520252025252520

Pro výrobky KMB SENDWIX je typická i vysoká mrazuvzdornost, vlastnost důležitá zejména pro vápenopískové prvky, které budou vystaveny povětrnostním vlivům a především mrazu (u SENDWIXu venkovní pohledové formáty SENDWIX NF a VF a příslušné cihly s označením 2DF, 6DF-LDZ a 12DF-LDZ). Tyto vykazují prokazatelnou mrazuvzdornost 50 zmrazovacích cyklů. Ostatní produkty jsou vyráběny vždy v kvalitě podomítkového zdiva – nebudou tedy vystaveny působení mrazu a nejsou na ně kladeny požadavky na mrazuvzdornost.

Tepelně-technické vlastnosti zdiva

Zatímco u jednovrstvých konstrukcí zajišťuje tepelně izolační funkci obvodových stěn samotné nosné zdivo, které musí zároveň splnit zcela protichůdné požadavky na vysokou pevnost a únosnost, včetně dostatečné tepelně-izolační schopnosti, u systému KMB SENDWIX je tato role vyhrazena přímo ideální vrstvě tepelné izolace z minerální vlny, případně z polystyrenu. Bez výrazného nárůstu celkové tloušťky obvodové stěny je tedy možné dosáhnout vysokých hodnot tepelného odporu konstrukce, kterým jednoplášťové zdivo obtížně konkuruje i při extrémní tloušťce. Vnější vrstva tepelné izolace je navíc souvislá, takže parametry konstrukce jsou stejné ve všech místech. Ve srovnání s jednovrstvým zdivem se na vlastnostech nijak neprojeví ani vliv tepelných mostů v ložných spárách cihel, nebo nepravidelnosti v rozích stavby, kolem překladů, uložení stropů, střešních konstrukcí nebo jiných typických detailů, které jinak dokáží velmi zásadně snížit ideální hodnoty tepelného odporu zdiva deklarovaného na běžném čtverečním metru konstrukce.

Součinitel prostupu tepla U, nebo tepelný odpor konstrukce R vyjadřují tepelněizolační vlastnosti celé konstrukce složené i z více vrstev (např. vnitřní omítka, vnější zateplení a zdivo z cihel SENDWIX) a je dán součtem parametrů jednotlivých vrstev obvodové stěny.

Stavebně fyzikální předností tepelně izolačních systémů KMB SENDWIX je posun rosného bodu směrem k vnějšímu líci zdiva. Díky tomu zdivo zůstává suché, nepromrzá, nemusí se přetápět interiér, což vede k celkovému zlepšení tepelné pohody uvnitř objektu.

14DF-LP
14DF-LP
Pružné připojení ke skeletové konstrukci
Pružné připojení ke skeletové konstrukci

Akumulace

Schopnost stavebních hmot akumulovat teplo je důležitá vlastnost pro udržení konstantní teploty vnitřních prostor. Při příliš nízké schopnosti obvodových i vnitřních stěn akumulovat teplo dochází při přerušení vytápění během krátké doby k většímu poklesu teploty na povrchu stěn a interiér se začne ochlazovat. Stěny z cihel a bloků SENDWIX mají bez dalších zvláštních opatření díky své vysoké objemové hmotnosti dostatečnou schopnost akumulovat teplo. V kombinaci se zateplením obvodových stěn, pak nabízí velmi dlouhou tepelnou stabilitu interiéru stavby, jak v zimních, tak i v letních měsících. Navíc zdivo s vysokou schopností tepelné akumulace umožňuje „zvládnout“ období s výraznými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí (jaro, podzim) bez nutnosti přitápění.

Akustické vlastnosti KMB SENDWIX

Důležitou a významnou vlastností stavebních konstrukcí je tzv. vážená vzduchová neprůzvučnost. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyjadřuje zvukověizolační vlastnosti dělicí stavební konstrukce bránit šíření zvuku (hluku), který se šíří vzduchem. Vzduchová neprůzvučnost jednovrstvého zdiva závisí především na hmotnosti zdiva na jednotku plochy (tzv. plošná hmotnost). Plošná hmotnost zdiva vychází z tloušťky vlastního zdiva a jeho objemové hmotnosti, plus hmotnost oboustranné omítky. U zděných konstrukcí má absence omítek zcela zásadní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny!

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw představuje laboratorně zjištěnou hodnotu, ve které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími cestami.

Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R ́w se zjišťuje měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. Hodnotu lze zjistit z vážené laboratorní neprůzvučnosti sníženou o korekci k, která je dána velikostí přenosu zvuku bočními cestami.

R ́w = Rw - k [ dB ]

Hodnota k je pro jednoduché konstrukce z tradičních materiálů (beton, plná cihla) zpravidla 2 dB. Při nízké vzduchové neprůzvučnosti bočně přiléhajících konstrukcí a jejich velkém plošném rozsahu však může dosahovat i výrazně vyšších hodnot! Již ve fázi projekce je tedy nutné důkladně posoudit navržené konstrukce a stanovit hodnotu k. Při určování korekce k je důležité přesně znát vedlejší cesty šíření zvuku a hodnotu vzduchové neprůzvučnosti ostatních přiléhajících stavebních konstrukcí, jejich plochu a objemy sousedících místností. Dodržení normativních požadavků na neprůzvučnost stavebních dělicích konstrukcí se prokazuje přímo na stavbě měřením vážené stavební neprůzvučnosti a jejího porovnání s požadavkem stanoveným v ČSN 73 0532.

Tl. zdiva (mm)115140175240290
R´w (dB)4243*45*4448*55*5354*
Druh zdiva4DFNFVF12DF8DF8DF-LP5DF5DF

*hodnoty naměřené

Navrhování staveb s využitím konstrukčního systému KMB SENDWIX

Při návrhu konstrukcí a jejich výstavbě je nutné vycházet z vlastností použitých zdicích materiálů a z chování z nich zhotoveného zdiva. Přitom je nutné zohlednit nejen požadavky na tepelnou a akustickou izolaci a na hledisko dostatečné únosnosti a tuhosti konstrukce, ale také na chování konstrukce při deformačním zatížení od objemových změn způsobených krátkodobými a dlouhodobými změnami teploty a vlhkostí vlastní zděné konstrukce nebo přetvořením přilehlých konstrukcí a sedáním základů. Při zpracování projektové dokumentace je nutné řešit problematiku dilatačních a rozdělovacích spár, vliv zvýšené napjatosti zdiva v místech otvorů, prostupů, změn tloušťky a namáhání zdiva.

Izolovaná stěna
Izolovaná stěna
Neizolovaná stěna
Neizolovaná stěna

Zdění se SENDWIXem

Při realizaci sendvičových obvodových nosných stěn odpadají v porovnání s jednoplášťovou stěnou rozmanité technologické nepříjemnosti vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty v atypických místech stavby již v průběhu zdění. Při vyzdívání nosné části stěn KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s dozděním okrajových a atypických částí stavby, nebo se zateplováním věnců a překladů nad okenními otvory (častý problém jednovrstvého zdiva z pálených bloků). Hlavní funkcí nosné stěny je totiž přenesení statických zatížení, o tepelnou ochranu se postará vnější souvrství zateplovacího systému. Princip vícevrstvých konstrukcí je sice spojen s částečně vyšší pracností oproti jednoplášťům, a proto i u systému KMB SENDWIX je nutno s tím při realizaci počítat. Odměnou nám však je vyšší kvalita a standard obvodových konstrukcí a vynikající technické parametry systému KMB SENDWIX, které oceníme především z hlediska tepelných úspor.

Cihly a bloky SENDWIX se převážně vyrábí a dodávají v provedení se systémem per a drážek (P+D) ve svislé styčné spáře. Bloky se k sobě ve vodorovném směru kladou na sraz a styčné spáry P+D se nemaltují. Pouze v případě potřeby dořezů, kolmých vazeb stěn a u ostění otvorů, kde není spoj P+D se maltují i svislé styčné spáry v celé šířce stěny. Výjimku tvoří doplňkové cihly, které nemají spoj P+D. U těchto cihel se styčná spára promaltovává vždy na celou tloušťku stěny a výšku cihly. Tloušťka styčné spáry do cca 5 mm se vyplňuje lepidlem PROFIMIX ZM921 a do tl. cca 40 mm maltou PROFIMIX ZM920. Pro vyplnění větších spár se již používají dořezy z cihel a bloků SENDWIX.

Tloušťka ložných spár vyplývá z použitého rozměrového modulu cihel a bloků a jejich skutečných rozměrů. Spáry nesmějí být příliš tenké ani příliš silné. Tloušťka konečné ložné spáry u zdiva zděného z cihel SENDWIX na maltu je cca 12 mm a  na lepidlo je cca 2 mm a nanáší se v celé ložné ploše s výjimkou bloků pro elektroinstalace, kde je pruh nad průběžnými otvory vynecháván. Pro zdění se používá speciální malta pro tenké spáry PROFIMIX ZM921.

Vazby zdiva

Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po jednotlivých vrstvách převazovat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden homogenní konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá tuhost a celistvost zdiva, musí se cihly převázat na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x H nebo 40 mm, kde H je jmenovitá výška cihel. Pro cihly SENDWIX s výškou 248 mm je tedy minimální délka převázání 100 mm. Pro nízké cihly SENDWIX s výškou 123 mm je minimální délka převázání 50 mm.

Doporučení

Při realizaci stavby je důležité dodržovat konstrukční předpisy a technologické postupy. Je nutné dodržovat nejen obecně platné zásady a také specifické požadavky stanovené pro konkrétní případ výrobcem. Setrvávání na vžitých postupech vhodných pro tradiční materiály, není někdy při použití současných materiálů vyrobených novými technologiemi již vhodné.

Zděné konstrukce patří mezi konstrukce, jejichž únosnost a provozní způsobilost je značně závislá na kvalitě provedení prací.

Více info na www.sendwix.cz


KM Beta, a.s.
logo KM Beta, a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce stavebních materiálů. KM Beta vyrábí v pěti závodech na jihu Moravy betonové střešní tašky, vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX, cihelný pálený systém KMB PROFIBLOK a suché maltové směsi KMB PROFIMIX.