Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Sanace ETICS

Nekvalitně provedené fasádní systémy je nutné sanovat. Před sanací musíme posoudit stávající stav ETICS a provést jeho revizi, na jejímž základě je stanoven závazný technologický postup sanace. Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností.

V posledních patnácti letech bylo v naší vlasti zatepleno velké množství rodinných, bytových i panelových domů. Jen v uplynulém roce 2010 to bylo přibližně 16,5 milionu m2.

Aplikované kontaktní zateplovací systémy ETICS mají v souladu s platnými normami a předpisy své kvalitativní parametry. Dalšími velice důležitými faktory při realizaci ETICS jsou kvalitativní předpoklady a parametry realizačních společností, které zateplení provádějí, a dodržování skladby ETICS s používáním produktů a příslušenství, které jsou předepsány výrobcem.

Nyní nastává období, kdy se po přehodnocení tepelnětechnických parametrů uživatelé a majitelé zateplených domů rozhodují ještě více zlepšit stávající součinitel prostupu tepla. V některých případech, vlivem dlouhodobého užívání zateplených objektů, zjišťují, že fasádní líc je popraskán nebo napaden plísní a podobně. Vlastníci domů chtějí tyto případy řešit a přicházejí s žádostí o technickou pomoc.

Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností. Většina výrobců ETICS se proto touto oblastí intenzivně zabývá a vypracovala již také základní postupy sanací.

Posouzení stávajícího stavu ETICS

Sonda do ETICS – chybné lepení izolantu, nevhodné kotvicí hmoždinky
Sonda do ETICS – chybné lepení izolantu, nevhodné kotvicí hmoždinky

Sonda do ETICS s izolantem z EPS
Sonda do ETICS s izolantem z EPS

Sonda do ETICS – nesprávně provedené lepení izolantu k podkladu
Sonda do ETICS – nesprávně provedené lepení izolantu k podkladu

Při posouzení stávajícího stavu ETICS v každém případě doporučuji provedení revizních sond.

Za svého působení v tomto oboru jsem provedl mnoho revizních sond do ETICS. Po zkušenostech, kterých jsem nabyl, vždy trvám na tom, aby byla provedena revizní sonda o rozměrech 1 × 1 m. Takováto sonda nám totiž přesně ukáže vše, co potřebujeme zjistit. V první řadě to jsou kvalitativní parametry omítky, tloušťka armovací vrstvy, kvalitativní parametry kotvicích hmoždinek, jejich počet a rozmístění, přídržnost izolantu a lepicí hmoty k podkladu a mnoho dalších technických parametrů.

Revizní sondy se provádějí namátkově na různých stranách objektu, především na západně a severně orientovaných stěnách.

Při revizích bohužel v mnoha případech zjišťuji, že ETICS je proveden nekvalitně, zejména se nedodržují základní pracovní úkony, jako jsou například příprava podkladu a lepení izolantu k podkladu. Další velkou chybou je nepoužívání kvalitních kotvicích hmoždinek, za které jsou do systému montovány „náhražky“ s vysokým součinitelem prostupu tepla, malou tuhostí talířků atd. V mnohých případech je velmi slabá armovací vrstva tmelu a armovací tkaniny, což způsobuje popraskání celého fasádního líce. Pokud byla například nahrazena alkalicky stálá, nehořlavá armovací tkanina nestandardním produktem, tak systém není funkční již po prvním zimním období.

Revize ETICS v bodech

Revize stávajícího stavu ETICS je základem pro závazný technologický postup sanace. Je nutné provést:

 • vizuální posouzení omítek – stupeň zašpinění, eventuální napadení plísněmi, mechy apod.,
 • vyhodnocení přídržnosti omítek k armovací vrstvě,
 • vyhodnocení přídržnosti armovací vrstvy k izolantu,
 • vyhodnocení přídržnosti armovací vrstvy k hmoždinkám,
 • vyhodnocení přídržnosti hmoždinek ke zdivu (podkladu),
 • kontrola překrytí jednotlivých pásů armovací vrstvy,
 • kontrola počtu hmoždinek na 1 m2,
 • kontrola správného rozmístění hmoždinek ve vztahu k vazbě izolantu,
 • přídržnost izolantu k podkladu,
 • vyhodnocení přídržnosti lepicího tmelu k podkladu.
 
Ukázka demontáže ETICS
Ukázka demontáže ETICS
Sonda do ETICS s izolantem z minerální vaty
Sonda do ETICS s izolantem z minerální vaty
 

Závazný technologický postup

Po provedení stavebního průzkumu by měl být vypracován závazný technologický postup sanace, který bude nedílnou součástí projektové dokumentace. Tento závazný technologický postup sanace by měl obsahovat především statické zajištění stávajícího systému, technologický postup likvidace tepelných mostů a další přesné technologické postupy prací s přesnou specifikací izolantů, kotvicích hmoždinek, armovací vrstvy a konečné finální úpravy povrchu.

Sanace fasád napadených plísněmi

Pokud je stávající ETICS napaden plísněmi, musejí být provedeny mykologické rozbory a stanoven způsob likvidace plísní. Z fasády se odeberou vzorky omítek s biocidním napadením a na základě provedených rozborů se stanoví technologický postup. Očistí se a omyje fasáda, odstraní prach i nečistoty a stanoveným přípravkem se zlikviduje biocidní napadení. Po stanovené lhůtě se provede nový odběr a test vzorků omítky. Při negativním výsledku se nanese ochranný a finální nátěr omítky.

Ukázka zateplené fasády napadené spory plísní
Ukázka zateplené fasády napadené spory plísní
Rodinný dům napadený plísní
Rodinný dům napadený plísní
 

Sanace fasád s trhlinami a prasklinami

Nejprve je třeba stanovit příčiny trhlin a prasklin. Na základě zjištěných skutečností se stanoví technologický postup sanace. Očistí se a omyje fasáda, odstraní prach a nečistoty. V případě potřeby se podklad napenetruje definovaným produktem. V případě zjištěných neaktivních trhlin se nanese sanační nátěr. V případě výskytu trhlin se provede celkové armování podkladu definovaným armovacím tmelem a armovací tkaninou. Je potřebné zvážit kvalitativní parametry budoucí finální povrchové vrstvy – fasádního líce. Kromě toho je nutné vyhodnotit stupeň zatížení klimatickými podmínkami, okolní vegetaci atd. Důležité jsou i difuzní parametry omítek.

Základní obecný návrh postupu sanace ETICS

Dokončená sanace ETICS na panelovém domě
Dokončená sanace ETICS na panelovém domě
 • Před sanačním opatřením musejí být eliminovány tepelné mosty ve fasádě. K jejich zjištění se používá termovize.
 • U fasád napadených plísněmi musí být stanoven způsob likvidace.
 • Pokud nebude při sanaci sejmut tepelný izolant, je nutné považovat nový aplikovaný systém jako kotvený s dodatečným lepením, tj. kotvení bude provedeno pouze hmoždinkami s kovovým trnem a doporučenou zapuštěnou montáží.
 • Minimální počet hmoždinek je doporučen na 6 ks/m2. S rostoucí výškou objektu se v plochách a na nárožích počet hmoždinek zvyšuje. Nutné je provést technický výpočet na zatížení objektu sáním větru.
 • Nový izolant je nutné nalepit tak, aby veškeré původní pracovní spáry izolačních desek byly překryty jak ve vodorovné, tak i ve svislé rovině. Minimální křížení pracovních spár je 15 cm.
 • K lepení nového izolantu (EPS nebo MV) a provedení armovací vrstvy musí být použito výlučně lepidlo s faktorem difuzního odporu 11.
 • Vlastní armovací vrstva musí být provedena kvalitně s použitím alkalicky stálé a nehořlavé armovací tkaniny. Krycí vrstva lepidla na tkanině musí být minimálně 1 mm. Celková tloušťka armovací vrstvy by měla být minimálně 3 mm.
 • Finální povrchové vrstvy je nutno realizovat z pastózních silikonových omítek nebo omítek na minerální bázi s egalizačním nátěrem v silikonovém provedení.
 • Systém musí být založen pouze technologiemi stanovenými výrobci, aby tak mohly být dodrženy požadavky ČSN 73 0810.
Založení pomocí technologie AQUAPANEL, stanovené výrobcem ETICS KNAUF podle ČSN 73 0810
Založení pomocí technologie AQUAPANEL, stanovené výrobcem ETICS KNAUF podle ČSN 73 0810
Schéma založení ETICS KNAUF systémem AQUAPANEL podle ČSN 73 0810
Schéma založení ETICS KNAUF systémem AQUAPANEL podle ČSN 73 0810
 

Závěr

Každá sanace fasády včetně ETICS je individuální a kombinace chyb a problémů může být různá. Z těchto důvodů je proto bezpodmínečně nutné, abychom byli ve stanovování sanačních postupů velice obezřetní. Doporučuji spojit se v této oblasti s odborníky a specialisty na ETICS.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...