Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Akustický systém pro mezibytové příčky se sádrovou omítkou KNAUF MP 75

V našem článku se budeme zabývat stavební akustikou mezibytových stěn, konkrétně hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, která vyjadřuje zvukově izolační vlastnost dělící stavební konstrukce a její schopnost bránit šířeni hluku, který se šíří vzduchem. Pro navrhování (nejen) mezibytových stěn se uplatňuji v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Akustika je rozsáhlý vědní obor zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly. Má celou řadu navazujících disciplín. Příkladem může být hudební akustika, která zkoumá fyzikální základy hudby, hudebních nástrojů a prostorů, dále stavební akustika, která se zabývá zvukovými jevy a jejich souvislostmi v uzavřeném prostoru, budovách a stavbách, rovněž i prostorová akustika, která se zaměřuje na šíření zvuku v obecném prostoru, je tu i fyziologická akustika, jež zkoumá vznik zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímání v uchu, a nakonec třeba psychoakustika, která se zabývá vnímáním zvuku v mozku atd. Akustika patří mezi nejstarší obory fyziky. Tolik uvádí odborná encyklopedie.

Pro navrhování (nejen) mezibytových stěn se uplatňují, v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, požadavky, které jsou uvedeny v technické normě ČSN 73 0532.

Vzduchovou neprůzvučnost rozdělujeme na:

  1. váženou laboratorní neprůzvučnost (Rw),
  2. váženou stavební neprůzvučnost (R´w).

Stavební veřejnosti je stále častěji kladen důraz na splnění vážené stavební neprůzvučnost (R´w) dle výše uvedené normy. Hodnota R´w pro mezibytové příčky je podle platných technických předpisů 53 dB. Stavební vzduchová neprůzvučnost se stanovuje podle nasledujícího vztahu: R´w = Rw – k, kde k = obvykle 2 dB. Lepší je však uvažovat s hodnotou k = 3 dB. Požadavek R´w na mezibytové příčky je podle platných technických předpisů R´w, req = 53 dB.

Pro mezibytové stěny je velmi často ze strany projektantů požadovaná pouze vápenocementová omítka. Argumentem je zde na první pohled logicky vyšší objemová hmotnost vápenocementové omítky oproti omítce sádrově. Provedené zkoušky však tento požadavek a rozdíl zcela vyvrací. Bezpečným, rychlým a zároveň úsporným řešením je v tomto případě použiti akustického systému mezibytových stěn opatřených sádrovou omítkou Knauf MP 75, které jsme v uplynulém roce odzkoušeli spolu s výrobcem cihelného zdiva, firmou HELUZ.

POPIS A PŘEDNOSTI SYSTÉMU

Akustický systém pro mezibytové příčky je tvořen z pálených akustických cihelných bloků Heluz AKU 30 těžká vyzděných na zdící maltu pevnosti M10. Zdivo je omítnuto sádrovou omítkou Knauf MP 75 (o tloušťce min. 10 mm). Přednosti systému spočívají v dosažené nadstandardní hodnotě vzduchové neprůzvučnosti mezibytové stěny s R´w = 57 dB. Jednoduchost provedeni systému a rychlost vedou k finanční úspoře nákladů. Důvodem je použiti kvalitní sádrově omítky Knauf MP 75, která se pro dosažení finálního zcela hladkého povrchu stěny nanáší pouze v jednom pracovním sledu. To přináší výraznou výhodu oproti klasickým vápenocementovým systémům, které je potřeba aplikovat ve více vrstvách. Výsledný povrch se vyznačuje vysokou hladkosti, navíc díky sádrovému pojivu omítka nepraská a jako bonus přináší regulaci vnitřního klimatu bytu. Akusticky systém je možno samozřejmě využit i pro jiné konstrukce s požadavky na zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.

Akustický systém Knauf Heluz
Vyzděná stěna

Akustický systém Knauf Heluz
Nanášení strojní omítky MP75

Akustický systém Knauf Heluz
Uhlazení povrchu

SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ SYSTÉMU – ZDĚNÍ

První vrstva z akustických cihel Heluz AKU 30 těžká se založí na těžký asfaltový pás min. tl. 3,5 mm nebo na jinou vhodnou elastickou podložku. Pro zdění se používá cementová malta pevnosti M10. Dodržujeme tloušťku ložné spáry 12 mm. Kapsy ve styčné spáře cihel řádně naplníme maltou. Styčnou spáru mezi akustickou stěnou a stěnou přilehající rovněž pečlivě promaltujeme. Za účelem provázaní zdiva používáme do každé druhé řady cihel nerezové kotvy. Mezeru mezi stropní konstrukci je vhodně vyplnit maltou a přířezy akustických nebo plných pálených cihel. Mezeru je také možně vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v max. výšce 2 cm. V tomto případě je však vhodné výpočtovou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti snížit o 1 dB.

SPRÁVNÁ APLIKACE SYSTÉMU – OMÍTÁNÍ

Omítaní se provádí pomoci strojní omítačky PFT G4 nebo PFT Ritmo. Cihelná stěna musí být opatřena penetračním nátěrem MP 75 Grund. Minimální vrstva omítky je 10 mm, doporučena 15 mm, maximální 25 mm. Sádrová omítka se vždy nanáší v rovnoměrné vrstvě a srovná se pomoci zednické latě typu „h“. Když začne povrch omítky tuhnout, provede se jeho dorovnání fasádní špachtlí (motýlem), poté se povrch lehce navlhči, rozfilcuje a uhladí fasádní špachtlí nebo hladítkem. Čas pro zpracování omítky je cca 180–200 min., podle povahy podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu. Aplikaci omítek doporučujeme svěřit odborné firmě, která má s tímto typem materiálu zkušenosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost podle protokolu č. 2138 je R´w = 57 (–2; –6) dB – zkoušeno akreditovanou zkušební laboratoří č. 1007.5 – Zkušebna akustiky – Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha. Vážená laboratorní neprůzvučnost s vlivem drážek pro elektroinstalaci 3 x 3 cm (výška x hloubka drážky v samotném zdivu) je též 57 (–2; –7) dB. V akustickém systému je tedy možno provést drážky pro rozvod elektřiny. Stěnu je ovšem striktně zakázáno provrtávat! Vytváření jakýchkoliv dutin a prováděni vodovodních či kanalizačních instalaci je rovněž ve zdivu zakázáno.
w ≥ R´w, req
57–3 dB = 54 dB ≥ 53 dB
Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost je tedy splněn!


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...