Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konstrukční systém Ytong pro stropy a střechy

Snazší práce, rychlá výstavba a výhody masivních konstrukcí: tiché a klidné bydlení, v létě příjemný chládek, v zimě teplo. Odpadá nadbetonávka s výztužnou sítí KARI. To jsou přednosti systému YTONG Ekonom pro strop a YTONG Komfort pro střechu. Oba se pokládají stejně, střecha má sklon až do 40°. Jsou vhodné i pro „téměř nulové“ nebo pasivní domy podle programu Zelená úsporám II.

Velkým zdrojem inspirace tohoto stavění jsou jižní země, jmenovitě nám blízké Chorvatsko. Zejména masivní, těžká střecha je zde v létě rozhodující pro udržení příjemného chládku v domě. Místní řemeslníci si poradí i se střešními valbami, úžlabími či vikýři. Masivní strop ze stejného systému příznivý pobytový efekt ještě vylepší. Tomuto řešení se odborně říká žebírkový, železobetonový vložkový strop (či střecha). Vedle vysokých užitných výhod je s ním snadná a rychlá manipulace, respektive samotná realizace.

V našich podmínkách se setkáváme s teplotními extrémy v létě, ale i v zimě. Střecha YTONG Komfort umožňuje z vnější strany položit libovolnou tloušťku tepelné izolace. Připomíná to nadrokevní izolace na dřevěných střechách. Izolant může být obecně jakýkoliv, např. systémová tepelná izolace Multipor, pěnový polystyrén, desky PUR a PIR, minerální vlna (vsazená do roštu) apod. Tepelná izolace podstatně sníží unik tepla střechou v zimě; v létě naopak zabrání vstupu tepla do budovy. Stojí za zmínku, že právě tepelná izolace Multipor je v létě nejodolnější vůči sálavému prohřívání od sluncem rozpálené krytiny.

Význam má i to, že výstavbu střechy lze svěřit z velké části nebo dokonce úplně do rukou stavební firmy pověřené hrubou stavbou. Odpadají tesařské práce. Dokončení střechy po pokládce tepelné izolace spočívá už jen v položení pojistné hydroizolace a připevnění kontralatí, kterými se pomocí závitových tyčí „přitáhnou“ izolační desky s hydroizolací ke střeše. V této fázi může stavební firma povolat pokrývače, nebo může střechu i s krytinou sama dokončit.
Popis jednotlivých systémů

Systémy Ytong Ekonom a Ytong Komfort jsou montované konstrukční systémy pro stropy, resp. střechy. Skládají se z železobetonových nosníků Ytong a vložek Ytong+. Nosník je příhradová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu 120 × 40 mm. Délky nosníků se pohybují od 1,0 do 8,20 m po 0,20 m.

Rozměry vložek jsou 599 × 249 × 250 mm nebo 599 × 249 × 200 mm. Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, je snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 × Ø8. Snížená vložka má rozměry 599 × 125 × 100 mm. Návrhová hodnota užitného zatížení stopu Ytong Ekonom je 3 kN/m2.

Rychlá e jednoduchá montáž

Montáž probíhá podle tradičního postupu – nejdříve je nutné uložit nosníky, následně podepřít celou konstrukci a položit stropní vložky, na závěr je nutná zálivka betonem.

Položené konstrukce YTONG Ekonom a YTONG Komfort se nenadbetonovávají, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany. Minimální třída betonu pro zálivku je C20/25. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby. Dodejme, že součástí dodávky je kladečský plán a statika. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost – doporučujeme přenechat montáž odborníkům. Výztuž a její uspořádání se může lišit dle zvyklostí dodavatele, rozhodující je únosnost nosníků dle statického výpočtu.

Tepelná izolace střechy

Aby bylo dosaženo co nejvyšší plošné hmotnosti, která má zásadní vliv na stabilizaci vnitřní teploty, je střešní (i tedy stropní) vložka zhotovena z pórobetonu tř. P4-500 s objemovou hmotností 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti 0,13 W/(m K). Ve střešní aplikaci je tedy nutné zateplení.

Zateplení se provádí z horní, tedy venkovní strany střechy YTONG Komfort. Na rozdíl od klasické mezikrokevní izolace ve dřevěných střechách lze na střeše YTONG Komfort provést zateplení souvislou vrstvou tepelné izolace bez tepelných mostů.

Prostup střechou podle ČSN 73 0540; W/(m2K) Požadavek
U = 0,30
Doporučení
U = 0,20
Požadavek pro PD
U = 0,11
Tloušťka izolace na střeše YK tloušťky 250 mm 50 mm 120 mm 280 mm

Tab.: Přibližná tloušťka izolace na střeše YTONG Komfort (YK) tloušťky 250 mm pro docílení součinitele prostupu tepla na úrovni hraničních hodnot energetické klasifikace staveb podle ČSN 73 0540-2.

Připevnění izolace a střešní krytiny

Po položení vložek do nosníků s ocelovou příhradovou výztuží a zalití nosníků betonem, vpravíme do ještě čerstvého betonu dostatečně dlouhé závitové tyče pro budoucí ukotvení kontralatí. Tyče vkládáme v pravidelných intervalech podle rozměrů izolačních desek. Po ztuhnutí betonu se na střechu položí „na sucho“, tj. bez lepení, izolační desky a na ně, v dalším kroku, paropropustná kontaktní pojistná hydroizolace. Na šrouby se pak nasadí kontralatě, které se maticemi přitáhnou k podkladu; tím dojde k ukotvení pojistné hydroizolace a izolačních desek ke střeše. Pak následuje už jen připevnění latí a pokládka střešní krytiny.

Popsány jsou pouze nejčastější případy, kdy jsou na střeše použity střešní tašky nebo jiná skládaná krytina. Jiné případy lze jednoduše odvodit.

Difúzně otevřená střecha

V případě, že jako izolant zvolíme YTONG Multipor, získáme vysokou tepelnou akumulaci a tepelnou setrvačnost střechy, což oceníme zejména v létě. Zároveň s tím získáme difúzně otevřenou střechu, kterou může z vnitřku ven snadno prostupovat vodní pára. Tyto střechy jsou považovány za velmi bezpečné. Vodní pára v nich téměř nikdy nekondenzuje, leda v extrémních mrazech a v malém množství. Po oteplení se případná kondenzovaná voda rychle odpařuje.pařuje.

V článku „Ytong Multipor nebo pěnový polystyrén?“ na webu www.stavebnictvi3000.cz je popsáno zdivo s podobnými termofyzikálními vlastnostmi jako materiál stropních a střešních vložek Ytong P4-500, které je z venkovní strany zateplené buď izolací Multipor nebo pěnovým polystyrénem stejné tloušťky. Při zateplení s Multiporem zůstává zeď i s izolací ještě při venkovní teplotě ­23 °C zcela suchá. Při zateplení polystyrénem začíná kondenzace cca od ­5 °C níže.

Výpočet pro střechu YTONG Komfort, kde jsou použity stropní vložky Ytong+ o tloušťce 250 mm, doplněné z vnější strany tepelnou izolací Multipor o tloušťce 200 mm, dává podobný výsledek: od teploty ­24 °C se začíná v izolaci, zhruba 4 až 5 cm pod jejím vnějším povrchem, tvořit kondenzát. Od teploty ­23 °C výš se případný kondenzát vypařuje. Z toho plyne, že tato střecha je prakticky po celý rok suchá.

Stejná střecha s pěnovým polystyrénem začíná tvořit kondenzát od teploty ­10 °C a nižší. Po oteplení se kondenzát odpařuje pomaleji. V polystyrénem zateplených střechách nejenže dochází ke kondenzaci dříve, ale kondenzát v nich zůstává a působí déle.

Jak je zvykem u difúzně otevřených konstrukcí, nepoužívá se z vnitřní strany žádná parotěsná fólie ani parobrzda. Jedinou fólií je zmíněná difúzně propustná pojistná hydroizolace. I ta od sklonu střechy 23° a větším může být vynechána.

Bonus v podobě vzduchotěsnosti

Skutečnost, že pórobeton jak ve vložkách Ytong+, tak v izolaci Multipor umožňuje vysokou difúzi vodní páry, nemá přímý vztah s jeho vzduchotěsností. Domy ze stavebního systému Ytong, pokud jsou správně provedené, zejména v detailech napojení na okna dveře vykazují výbornou vzduchotěsnost na úrovni 0,4/h. Zájemci o pasivní dům z pórobetonu, u kterého je požadavek na vzduchotěsnost, získávají významnou nadhodnotu.

Výborná zvuková izolace

Strop či střecha YTONG Ekonom, resp. YTONG Komfort patří mezi těžké konstrukce. Klasická poučka říká, že těžké materiály špatně přenášejí zvukové podněty ze vzduchu (lehký vzduch nedokáže rozhýbat těžkou hmotu), a proto zvukově dobře izolují. Zároveň je prakticky vyloučeno, že by pórobetonové konstrukce rezonovaly se vzdušnými akustickými vlnami, což je další způsob „prostupu“ zvuku homogenními a kovovými konstrukcemi. Polykrystalická a porézní struktura pórobetonu totiž každý zvuk (včetně kročejového) silně tlumí: zvukový podnět totiž musí mnohonásobně přestupovat ze vzduchu na pevnou hmotu a naopak, čímž ztrácí energii. Zbývá děj, kdy zvuk do domu či místnosti vniká, či z nich uniká, netěsnostmi a spárami v konstrukcích. Tento případ řeší vynikající vzduchotěsnost pórobetonových stěn a střech.

Zkušenost je taková, že vzduchotěsné stavby z pórobetonu, který je použit i pro střechu, nabízejí klid a příjemné ticho.

Trvale zdravý dům a bydlení

Ochrana před hlukem, letním horkem a zimním chladem. Trvale zdravý dům, jehož konstrukce chemicky zásadité povahy neutralizující kyselé (kladné) ionty vznikající při domácích činnostech – přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí. Dále rychlá, přesná a snadná výstavba, kvalitní a podrobný návod k výstavbě včetně zpracovaných detailů.

To jsou domy, u nichž investor vsadí na kompletní systém pro zdění, střechu a tepelnou izolaci Ytong.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.