Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příklady nejčastějších chyb u fasádních lešení, nové normy a postupy

Na statickou bezpečnost lešení se velmi často zapomíná. Novelizovaná ČSN 738101 obsahuje řadu změn, které nejsou veřejnosti příliš známé. Uvádíme některé příklady, včetně nejčastějších chyb při realizaci lešení.


Foto: Pexels

Norma se týká základních technických požadavků na lešení uplatňované v České republice v souladu s evropskou normu ČSN EN 12811-1 a s požadavky aktuálně platných evropských norem pro dočasné stavební konstrukce. Upravuje odkazy s ohledem na nové související normy, přepočítává tabulky v souladu s požadovanými postupy a dbá na lepší srozumitelnost. Jsou zavedeny i některé další změny, které vycházejí z praktických zkušeností při používání lešení v České republice, a to včetně statické bezpečnosti lešení.

Foto: Pexels – Dariabuntaria
Foto: Pexels – Dariabuntaria

Montážní prostor a zakládání lešení

Svatopluk Vlasák z Českomoravské komory lešenářů (ČMKL) označuje v oblasti statické bezpečnosti lešení tři důležité faktory: založení, kotvení a úhlopříčné ztužení konstrukce.

Zejména u novostaveb se setkávám s tím, že prostor pro stavbu lešení není vyklizen, urovnán a zpevněn. I značně vysoké konstrukce jsou zakládány mimostředně, na kousky prken nebo zcela bez podložení, které by umožnilo jejich stabilizaci. Založení pro vyrovnání výšky bývá nestabilně uložené na sebe. Při zakládání trubkových lešení se navíc často vůbec nepoužívají nánožky,“ podotýká Svatopluk Vlasák, připomíná, že únosnost musí vždy odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce a ukazuje příklady správného založení fasádního rámového lešení. „Umístěním patky do středu podkladního prkna se zajistí rovnoměrné roznesení zatížení a čím silnější a tužší je podkladní prkno (fošna), tím lepší je roznesení zatížení,“ dodává názorně a dále komentuje změny v novelizované normě ČSN 73 8101.

Některé změny v novelizované normě

Zástupci technické normalizační komise č. 92 „Lešení“, které Svatopluk Vlasák předsedá, úzce spolupracují s evropskou komisí CEN/TC 53. Normu prezentují jako národní s dlouhou tradicí a českými národními požadavky, harmonizace bude tudíž zřejmě složitější. Obsahuje dle zveřejněného popisu požadavky na materiály, na rozměry a funkci lešení, lze v ní najít tabulky pro zjednodušené navrhování dřevěných podlah, zmíněn je veřejný zájem, předávání lešení, prohlídky a údržba. V rámci revize z roku 2018 byly aktualizovány odkazy na normy a předpisy, doplněny a přepočítány některé tabulky a provedeny některé změny vycházející z praktických zkušeností při používání lešení v České republice. Tuto normu považují lešenáři za jeden ze základních dokumentů pro konstrukce všech druhů. V základních požadavcích na lešení je již (stav ke konci roku 2023) doplněna normou ČSN EN 12811-1, na níž se často odvolává.

Za problematické se považují například změny v rubrice Společná ustanovení z roku 2018, kde by se měly vyjasnit některé vzájemné vztahy. Přípravu prostoru potřebného pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení má zajistit objednatel lešení. Bez toho nemůže být montáž lešení zahájena. Obdobně se na objednatele přenáší i povinnost zajištění statického posouzení konstrukce pro zakládání. Za „revoluční novinku“ označuje Stanislav Vlasák ustanovení, kde se píše: „… pokud se lešení zakládá na dostatečně pevný podklad, u kterého je zaručeno, že zatížením od lešení nedojde k poklesu patky (nánožky) je možné zakládat přímo na tento povrch bez podložek. Lešení musí být zajištěno proti posunutí…

Toto ustanovení se určitě významně uplatní zejména pří zakládání na betonových plochách ve svahu, kde na rozdíl od dosavadních doporučení je možné uplatnit jednodušší a staticky vhodnější řešení. Souběh prací v montážním prostoru je možný pouze výjimečně a musí být řádně předem řádně technicky dokumentován, přičemž musí být prokázáno, že takovou činností nebude ohrožena stabilita lešení a bezpečnost provozu. Nebezpečné jsou zejména výkopy prováděné pod lešením bez vědomí lešenářské firmy,“ dodává Svatopluk Vlasák.

Foto: Pexels – Joshsorenson
Foto: Pexels – Joshsorenson
Foto: Pexels – Mikael Blomkvist
Foto: Pexels – Mikael Blomkvist

Další požadavky na únosnost a statickou bezpečnost

V informačních materiálech Českomoravské komory lešenářů (ČMKL) vycházejí pravidelně příklady dobrých a špatných řešení při realizaci i příklady správného modelování podlahových dílců včetně statických výpočtů pro nejrůznější druhy lešení. Objevují se zde i montážní návody od výrobců, které obsahují veškeré údaje pro realizaci konstrukce lešení (např. kotevní rastr, třída zatížení, certifikace, atd.). Velká pozornost je věnována vžitým a často přehlíženým nešvarům při realizaci, při přípravě podkladu či terénu.

U dílcových lešení se setkáváme s jedním vysoce frekventovaným nešvarem, který jde plně na vrub lešenářů, a sice s využitím maximálního vysunutí patek, a tím zvýšení celého lešení i na rovině,“ upozorňuje Svatopluk Vlasák a dále pokračuje: „Šroubové patky, na nichž sloupky nebo rámy lešení stavíme, jsou určeny pouze k nezbytnému vyrovnání nerovností terénu. Je nutno začít zakládat na nejvyšším místě bez vysunutí (popř. s využitím nánožek) a další patky vysouvat skutečně jen v nezbytné míře. Vysunutí patek totiž značně snižuje únosnost lešení. Jeho maximální míra je uvedena v montážních návodech (zpravidla 0,2–0,4 m). Kromě toho platí normový požadavek na maximální odchylku mezi osou sloupku a osou vřetena 2,5 % (1,125°) v nezatíženém stavu. To by mělo být zajištěno zasunutím vřetena patky do sloupku nejméně na délku 150 mm nebo 1⁄4 délky vřetena. Pokud je normová hodnota vysunutí vyšší než hodnota povolená v příslušném montážním návodu, mělo by být takové vysunutí patek uplatněno jen místně. Statickým výpočtem je potom potřeba ověřit vliv takového zásahu do systému,“ dodává a připomíná i základní předpis, týkající se bezpečnosti práce ve výškách, a sice nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kde jsou v příloze část VII. uvedeny požadavky na dočasné pracovní konstrukce. Je zde zdůrazněna nutnost technické dokumentace a montážního návodu.

Aktuální stav harmonizace a přehled platných norem pro dočasné stavební konstrukce (stav listopad 2023) lze sledovat na internetových stránkách TNK 92 Lešení. Přípravu evropských norem pak v technické komisi CEN/TC 53. Do příštích let má komise v plánu vytvořit řadu nových norem pro lešení, bednění i pažení a dále revidovat některé normy stávající.

 
 
Reklama