Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spuštěna Nová zelená úsporám 2013

Dnes byla vyhlášena výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn v srpnu 2013. Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v článku.

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3.

Sledovaný parametr Označení jednotky A.1 A.2 A.3
A.1.1 A.1.2
Míra podpory z celkových způsobilých výdajů % 30 40 55
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,95 * Uem,R - ≤ 0,85 * Uem,R ≤ 0,75 * Uem,R
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci EA [kWh.m-2.rok-1] - ≤ 70 ≤ 55 ≤ 35
Všechny stavební prvky obálky budovy, na kterých dochází k realizaci opatření, musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla U [W. m-2.K-1] - ≤ 0,95 * Urec,20 - -
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] 40 50 60
Památkově chráněné budovy
Všechny měněné stavební prvky obálky budovy na systémové hranici obálky budovy musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] ≤ 0,95 * Urec,20 ≤ 0,85 * Urec,20 ≤ 0,75 * Urec,20

Maximální výše podpory v oblasti A

Výše podpory se stanoví dle vzorce:

výše podpory = míra podpory (%) * ∑ki=1Si * měrné výdaje i-tého opatření

  • míra podpory – míra podpory, jejíž výše se řídí dosaženou energetickou úrovní budovy po provedení podporovaných opatření
  • Si – plocha i-té konstrukce v m2
  • měrné výdaje i-té konstrukce – stanovené podle Přílohy č. II/11 dle typu konstrukce
  • k – počet konstrukcí na obálce budovy, na kterých je realizováno podporované opatření

Pokud měrné způsobilé výdaje jednotlivého podporovaného opatření nedosáhnou maximální výše podle tabulky uvedené v Příloze č. II/11 (nebo také viz níže v kapitole Způsobilé výdaje) dle typu konstrukce, je základem pro výpočet podpory skutečně doložená měrná výše způsobilých výdajů.

Oblasti podpory a výše dotace souhrnně také ZDE

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace je stanovena fixně na rodinný dům. Podporu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory. Podpora bude ve dvou hladinách podle výsledných parametrů budovy, a to 400 a 550 tisíc Kč.

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Výše podpory Kč/dům 400 000 550 000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U [W.m-2.K-1] ≤ Upas,20 ≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max [°C] ≤ θai,max,N ≤ θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano Ano
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η [%] ≥ 75 ≥ 75

C Efektivní využití zdrojů energie

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 75
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 75
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 75
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 55 000 75
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 75
C.1.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 75
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000 75

* z celkových způsobilých výdajů

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 40 000 55
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 55
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 40 000 55
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 45 000 55
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 80 000 55
C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 80 000 55
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 15 000 55

* z celkových způsobilých výdajů

Zdroje na biomasu

Podporovány jsou pouze zdroje na biomasu s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší. Podporovány jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 20 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. Požadavky na minimální účinnost zdroje a mezní hodnoty emisí shrnuje následující tabulka:

    Mezní hodnoty emisí1
Dodávka paliva Minimální účinnost CO TOC2 TZL
Samočinná 85 % 1 000 mg.m-3 30 mg.m-3 60 mg.m-3
Ruční 82 % 1 200 mg.m-3 50 mg.m-3 75 mg.m-3

1 vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.

2 nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Plynové kondenzační kotle

Podporovány jsou pouze plynové kondenzační kotle s vysokou účinností a nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.

Parametr Mezní hodnota
Emise CO 40 mg.kWh-1
Emise NOx 60 mg.kWh-1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C) ≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C) ≥ 105 %
pH kondenzátu ≥ 4,0
Maximální příměsi v kondenzátu Zinek 0,5 mg.dm-3; Měď 0,25 mg.dm-3; Olovo 0,2 mg.dm-3; kadmium 0,01 mg.dm-3; Chrom 0,15 mg.dm-3; Nikl 0,25 mg.dm-3; Cín 0,5 mg.dm-3; Dusitany 6 mg.dm-3

C.3 - Instalace termických solárních systémů

V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

Podoblast podpory Typ systému Dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000 40
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 40

* z celkových způsobilých výdajů

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení parametrů uvedených v tabulce:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.1 C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u [kWh.rok-1] Bez požadavku ≥ 1500
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u [kWh.m-2.rok-1] ≥ 350 ≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m-2] ≥ 50 ≥ 50

C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podporovány jsou pouze rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla s centrálním vzduchotechnickým rozvodem s ventilátory s regulací otáček. Podat žádost o podporu v této podoblasti podpory je možné pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A. Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 l.h-1.

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doložena protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů. Větrací systém musí být navržen dle ČSN EN 15 665 – Změna Z1.

Podpora je poskytována formou fixní dotace 100 000 Kč na jeden rodinný dům a je omezena maximální mírou podpory 75 % ze způsobilých výdajů.

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

Žádost v této oblasti podpory se podává elektronicky prostřednictvím informačního systému Programu, a to pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A nebo B nebo podoblasti podpory C.2.

D.1 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činní 10 000 Kč.

D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A

Podpora se poskytuje na zabezpečení odborného technického dozoru stavebníka a na zpracování závěrečné zprávy s výrokem o kvalitě provedení opatření.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

D.3 – Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. projektové dokumentace a energetického posudku vč. průkazu energetické náročnosti budovy) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků. Podpora se vztahuje také na výdaje na uskutečnění měření průvzdušnosti obálky (blower door test) nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka.

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Při současné realizaci vybraných opatření je stanoven bonus 10 000 Kč.

Podoblast podpory E.1

1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů).

2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

Podoblast podpory E.2

1. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů) a žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci opatření z oblasti podpory A/).

2. Kombinace žádosti z oblasti podpory A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů), žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů), žádosti z podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /při současné realizaci opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.4 (instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla).

Podoblast podpory E.3

1. Kombinace žádosti z podoblasti podpory C.2 (výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje /bez současné realizace opatření z oblasti podpory A/) a žádosti z podoblasti podpory C.3 (instalace termických solárních systémů).

2. Podpora v této podoblasti podpory nebude poskytnuta v případě kombinace žádostí z podoblasti C.2.7 a podoblasti C.3.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňujících podmínky Programu. Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem), jejichž náležitosti jsou popsány v Příloze č. II/9 a ze strany žadatele prokazatelně uhrazeny.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

V této oblasti podpory jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.

Podporované opatření Maximální měrné způsobilé výdaje bez DPH [Kč.m-2]
Zateplení obvodových stěn 1 300
Zateplení šikmé či ploché střechy 1 300
Zateplení podlahy na terénu 1 700
Výměna výplní stavebních otvorů 6 000
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) 500

Způsobilé výdaje pro oblast podpory B

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory D

Způsobilými výdaji v této oblasti podpory jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace, energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy.

Způsobilými výdaji jsou také výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z oblasti podpory A a výdaje spojené s měřením průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B.

Projekt a energetický posudek

Náležitosti projektu a odborného posudku stanovuje příloha II směrnice - viz níže. Metodické pokyny pro zpracovatele dokumentace jsou uvedeny ZDE.

Projektová dokumentace musí být řádně provedena osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Energetický posudek musí být řádně proveden energetickým specialistou (oprávněné osoby podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), a to dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Seznamy firem a výrobků

Byl zahájen příjem žádostí o zápis do seznamu odborných dodavatelů a seznamu výrobků a technologií. V seznamu výrobků a technologií jsou stanovena přísnější kritéria než v původním programu z roku 2009. Podrobnosti viz přílohy.

Seznam výrobků a technologií SVT Nová zelená úsporám: Vyhledávání v seznamu možno ZDE
Seznam odborných dodavatelů SOD Nová zelená úsporám: Vyhledávání v seznamu možno ZDE

Povodně

Žadatelé zasaženi povodněmi mohou žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:

  • Zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %
  • Zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20%
  • Zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru o 20 %
  • Prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu

Nová zelená úsporám 2013 na TZB-info

Termíny výzvy a objem prostředků

Pro přidělení dotace se budou započítávat opatření realizovaná po 1. 1. 2013. Prostředky poskytnuté v rámci první výzvy programu Nová zelená úsporám 2013 je třeba vyčerpat nejpozději v roce 2014. Z toho vyplývá reálná doba realizace nejpozději v létě 2014.

Nyní je pro program Nová zelená úsporám 2013 vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.


Tento článek necituje veškeré podmínky a pravidla programu. Je zaměřen pouze na nejočekávanější dotazy týkající se podporovaných opatření a výše podpory. Kompletní pravidla programu viz oficiální dokumenty v příloze nebo www stránky programu. Dokumenty poskytl Ing. Pavel Jakobe, vedoucí odboru strategie programu.

Přílohy - oficiální dokumenty programu Nová zelená úsporám 2013

Směrnice NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
Přílohy I NZÚ 2013 - Základní definice a přehled oblastí podpory
Přílohy II NZÚ 2013 - Pravidla a podmínky poskytování podpory
Přílohy III NZÚ 2013 - Seznam výrobků a technologií a Seznam odborných dodavatelů
Přílohy IV NZÚ 2013 - Zásady a podmínky čerpání technické asistence Programu

Oficiální stránky programu Nová zelená úsporám 2013 a veškeré dokumenty na www.nzu2013.cz

 
 
Reklama