Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Realizace přístavby moučného hospodářství a expedici krmiv pro společnost Mlýn Herber

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. realizovala v průběhu roku 2017 zakázku „Minimalizace emisí TZL pro Mlýn Herber“. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvou kusů expedičních zásobníků včetně nosné konstrukce a technologie ve výrobním závodě MLÝN HERBER spol. s r.o. z roku 2016. Projekt realizovaný v loňském roce zahrnoval přístavbu moučného hospodářství a expedici krmiv, a byl spolufinancován z dotačního programu.

Rozsah dodávky

Přístavby moučného hospodářství a expedici krmiv navazuje na stávající výrobní a skladovací objekt. Rozsah generální dodávky tvořily zejména toto základní části:

  • přípravné práce na staveništi – demontáž stávajících přístřešků a odstranění kolejového svršku
  • realizace základových konstrukcí
  • výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce pro uložení expedičních zásobníků
  • výrobě a montáž 11 ks expedičních zásobníků
  • dodávka a montáž opláštění objektu
  • zajištění realizace technologických celků

Přistavovaný objekt skladovacích zásobníků (objekt B1) má půdorysný rozměr 15,8 x 12 m a výšku 21,6 m, přičemž 4 ks expedičních zásobníků vystupují nad střechu tohoto objektu o 2,2 m.

Další částí přístavby je pak expedice volně ložených krmiv a pytlované mouky (objekt B2).

Objekt má půdorysný rozměr 5,4 x 16 m a výšku 13,8 m.

Nosná ocelová konstrukce podsady zásobníků v rámci objektu B1 je tvořena tuhými rámy v obou směrech doplněnými svislými stěnovými ztužidly. Sloupy jsou uvažovány jako kloubově uloženy na základovou desku. Převážná část ocelové konstrukce je navržena z oceli S355. Nosná ocelová konstrukce objektu B2 s technologickou plošinou a revizními lávkami je tvořená sloupy, na nichž jsou kloubově uloženy vodorovné průvlaky technologické plošiny a střešní pultové vazníky.
Průměr všech expedičních zásobníků je 3000 mm a skladovací objem 80 m3. Sila jsou seskupena v řadách po 4 resp. 3 kusech.

V rámci protiexplozní ochrany jsou zásobníky vybaveny pojistnými membránami v plášti zásobníků, rozmístěnými tak, aby odvod tlakové vlny nebyl veden do sousedního zásobníku.

Z tohoto důvodu jsou 4 zásobníků uvnitř skupiny vytaženy nad střešní rovinu objektu.

Výroba a montáž ocelové konstrukce

Výroba probíhala včetně aplikace nátěrových systémů ve výrobním závodě společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. Veškeré svary byly provedeny metodou 135.

U nátěrového systému zásobníků byl definován požadavek na certifikaci nátěrového systému pro styk s potravinami. Zásobníky byly opatřeny epoxidovým nátěrem od společnosti HEMPEL.

Pro nosnou ocelovou konstrukci byl použitý nátěrový systém na bázi alkydu.

U nosné ocelové konstrukce i konstrukce vlastních zásobníků byl z hygienických důvodů již projektu definován požadavek na eliminaci dutin a kapes, čemuž muselo být na mnoha místech uzpůsobeno konstrukční řešení.

S ohledem na čištění byly kladeny velké nároky na zajištění hladkého povrchu vnitřních stěn zásobníků. Pro montáž zásobníků byl použit jeřáb LIEBHERR LTM 1100.
Závěr

Již ve fázi výběrového řízení bylo zřejmé, že se jedná o náročný projekt, jehož úskalí spočívala v poměrně náročném technickém řešení, které bylo nutno realizovat v extrémně krátkém časovém úseku za přísných podmínek stanovených ve výběrovém řízení. Komplikací u dané realizace bylo i to, že realizační projekt zásobníků a části technologie v návaznosti na zadávací podmínky mohl vzniknout až v průběhu zakázky.

U takto náročných projektů, kde dochází k propojení konstrukce a technologických celků patří mezi klíčové faktory kvalita projektové dokumentace a erudice a zodpovědný přístup kvalitního generálního dodavatele.

Vyjádření investora o úspěšné realizaci po dokončení tohoto projektu je pro nás jen potvrzením skutečnosti, že u této náročné realizace fungovala velmi dobrá spolupráce mezi investorem, projekčním týmem a společností FEMONT OPAVA s.r.o. v pozici generálního dodavatele.

Více informací o ocelových halách a službách společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. najdete na stránkách www.femont.cz

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.