Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Stavba / od 24.11.2014 do 9.2.2015


zpět na aktuální články

9.2.2015
Ing. Martin Hataj, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Předmětem tohoto článku je analytická, numerická a experimentální analýza šikmého středního čepovaní s krátkým zhlavím a konfrontace zjištěných napětí s charakteristickými pevnostmi, používanými při posuzování napjatosti tesařských spojů podle Eurokódu 5.

2.2.2015
prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., FAST VUT Brno

U betonů vzhledem k možnému vzniku vad v daném provozním zatížení a klimatických podmínkách je nutné navrhovat, testovat a během užívání sledovat rozsáhlý soubor fyzikálních, mechanických či deformačních vlastnosti. Mimo základní pevnostní charakteristiky jsou to také vodotěsnost, vzlínavost, nasákavost, mrazuvzdornost, objemové změny teplotní roztažnost atd.

2.2.2015
Ing. Zuzana Mathauserová

Zeptáte-li se hygienika, jak by definoval pojem „kvalita vnitřního prostředí budov“, označí ho jako soubor fyzikálních, chemických a biologických faktorů prostředí. Pro všechny tyto faktory by měly být – pokud je to možné a stav současného poznání to umožňuje – stanoveny hygienické limity, jako nepřekročitelné hodnoty, chránící zdraví lidí.

26.1.2015
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Ing. Filip Čmiel, VŠB TU Ostrava

Přesné určení emisivity a následné zjištění povrchové teploty u lesklých materiálů je možno provést například za pomoci opatření jejich povrchu materiálem se známou hodnotou emisivity (například samolepicí folií nebo nástřikem barvou ve spreji). Příspěvek pojednává o další možnosti určení povrchové teploty a vlivu emisivity lesklých materiálů pomocí kovového štítu, který eliminuje negativní vliv odraženého záření při termografickém měření.

19.1.2015
Ing. arch. Marcela Kubů, Asociace výrobců minerální izolace

Příspěvek se zabývá problematikou stanovení návrhových hodnot součinitele tepelné vodivosti minerálních izolací. Asociace výrobců minerální izolace provedla na toto téma průzkum mezi projektanty a popsala jednotlivé možnosti postupu výpočtu a stanovení těchto hodnot a rozdíly mezi nimi.

12.1.2015
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Ing. Filip Čmiel, VŠB TU Ostrava

Praktické zjištění povrchové teploty a emisivity u lesklých materiálů pomocí infračervené termografie se v současné době provádí tak, že se jejich povrch opatří materiálem se známou hodnotou emisivity. Uvedené veličiny je však možno určit bez pomoci materiálů se známou hodnotou emisivity. A to na základě infračerveného záření, které se od měřené lesklé plochy odrazí a následně je termografickým zařízením detekováno.

5.1.2015
Ing. Jan Tripes, TZÚS Praha, s.p.

V současné době existují dvě cesty, jak umístit ETICS na trh ČR – národní a evropská certifikace. Oproti evropské certifikaci platné po celé Evropské unii, národní opravňuje výrobce k prodeji výrobku pouze na území České republiky. Tento příspěvek dále uvádí základní specifika každého z těchto certifikačních procesů.

29.12.2014
Ing. David Eyer, prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

Architektonický prostor je pro naše mentální, sociální a fyzické zdraví bytostně důležitý a také nás významně zpětně ovlivňuje – podporuje a inspiruje nebo také utiskuje a otupuje. V článku sleduji vlivy kompozice, techniky a použitých materiálů na vitalitu architektonického prostoru a představuji doporučené hodnoty dle standardu stavební biologie.

22.12.2014
Ing. František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Již více než 70 let jsou pěnové polystyreny součástí našeho života. Specifickou vlastností pěnových PS je nízká hmotnost – 10–40 kg/m3, oproti 800–1050 kg/m3 u kompaktních PS plastů. K současné evropské spotřebě EPS necelých 2 mil. tun je nutno pro účely řízení odpadů připočítat 400 tis. tun XPS desek a cca 100 tis. tun pěnových PS folií, používaných jako podnosy pro potraviny. Při nízké objemové hmotnosti se jedná o pěknou horu odpadů.

22.12.2014
Stanislav Majcher, Ing. arch. Branislav Puskar, PhD.

Koncept inteligentnej budovy prevzal vyspelý svet ako synonymum dobre navrhnutej, realizovanej a fungujúcej budovy, ktorá plne spĺňa požiadavky prevádzkovateľov, používateľov a predovšetkým uspokojuje samotných obyvateľov budovy. Samozrejmosťou je, že takáto budova je realizovaná špičkovými technológiami a vybavená progresívnymi zariadeniami a systémami.

15.12.2014
Ing. Michal Čejka, Ing. Jan Patka, PORSENNA o.p.s.

Představujeme stavbu energeticky pasivního bytového domu v komplexu KOTI HYACINT, který jako první bytový dům v ČR získal na konci roku 2013 osvědčení „Certifikovaný projekt pasivního domu“. Tento projekt splňuje všechna příslušná mezinárodně uznávaná kritéria pasivního domu stanovená Passivhaus Institutem (PHI) se sídlem v Darmstadtu.

15.12.2014
Ing. et Ing. Richard Hlaváč, Ing. Jiří Souček, ČVUT Praha, katedra Konstrukcí pozemních staveb, Ing. Petra Tichá, Ph.D., Ing. Tereza Bendová, ČVUT Praha, katedra Fyziky

Dřevo samotné, i velká část materiálů na bázi dřeva, jsou materiály s relativně vysokou propustností pro vodní páry. Jako ochranu dřevěných konstrukcí používáme různé prostředky založené na odlišných principiálních základech. Tato ochrana však zvyšuje nepropustnost dřevěných konstrukcí pro vodní páry, což může ovlivnit vlhkostní bilanci jednotlivých obvodových konstrukcí.

15.12.2014
Ing.arch. Ondřej Pleštil

Příspěvek pojednává o rekonstrukci historické budovy kina Varšava v Liberci, v České republice. Budova postavená ve 20. letech 20. století libereckými německými architekty Effenbergerem a Noppesem je cennou architektonickou a stavebně technickou památkou, která však značně utrpěla neodbornými stavebními zásahy v průběhu 20. století.

8.12.2014
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., Katedra urbanismu a územního plánování Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pražské stavební předpisy aktuálně představují diskutované a kontroverzní téma jak mezi odborníky, tak mezi veřejností. Jedná se o nové pojetí právního předpisu, do kterého jsou významnou měrou implementovány základní poznatky urbanistické teorie i praxe. V článku jsou shrnuty základní principy nového předpisu v oblasti požadavků na stavby. Doplněn je stručný komentář k některým ustanovením.

8.12.2014
doc. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Praha

Navrhování a provádění protiradonových opatření je spojeno s celou řadou stavebních souvislostí, které je třeba respektovat. Cílem protiradonového opatření podle ČSN 73 0601 je zajistit, aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru stanovená průzkumným měřením při ventilačních podmínkách splňující požadavky stavební fyziky a hygieny byla menší než směrné hodnoty pro koncentraci radonu ve vzduchu stanovené vyhláškou SÚJB.

8.12.2014
Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. Roman Cupal, Dr. Ing. Leoš Červenka

Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Oprava předsazených konstrukcí by proto rozhodně měla být součástí každé komplexní rekonstrukce, a to i přesto, že nepřináší přímý finanční efekt.

1.12.2014
Ing. Lenka Sirochmanová, Stavebná fakulta TUKE košice, Bc. Marianna Tomková

Stavebný odpad je vedľajší produkt každej stavebnej činnosti. Tento treba niekde uskladniť, nejakým spôsobom zhodnotiť, resp. ďalšou stavebnou technológiou recyklovať. Stavebníctvo je hnacím motorom hospodárstva každej krajiny. Uspokojuje dopyt po základných ľudských potrebách, prispôsobuje výrobu ekologickým, ekonomickým, technickým a dizajnovým podmienkam dopytu.

1.12.2014
doc. Ing. Detvaj Juraj, CSc., doc. Ing. Klement Ivan, CSc., Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Katedra mechanickej technológie dreva

Cieľom článku je ukázať, ako sme na dutom drevenom stĺpe s overenou konštrukciou, zdôvodnenou technológiou výroby, aplikovali použitie atypickej dreviny Tmavočervené Meranti. Hlavne však sme sa snažili účelovo modelovať jeho mechanické vlastnosti formou nedeštruktívneho určovania dynamického modulu pružnosti prírezov.

24.11.2014
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA MODI, Praha

Nový přístup k ENB má zásadní dopad na celou oblast stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, ale také autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má rovněž dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem, kterými jsou MPO ČR a Státní energetické inspekce.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama