Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nová malta prekvapí tepelnoizolačnými vlastnosťami

Pri stavbe domu je nutné venovať veľkú pozornosť výberu materiálu, ktorý na stavbu použijeme. Základom je samozrejme kvalitné tepelnoizolačné murivo, napríklad z brúsených tehál, kvalitná výplň okenných a dverových otvorov a dostatočná izolácia podláh aj strechy – pozornosť je však potrebné venovať aj ďalším používaným materiálom.

Pozornosť je však potrebné venovať ajďalším používaným materiálom. Jedným z nich je aj malta, ktorá sa na tepelnoizolačných vlastnostiach stavby podieľa v nemalej miere.

Výnimočné parametre. Nová zakladacia vysokopevnostná a vysoko tepelnoizolačná malta HELUZ Trend má až 8krát lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako klasické cementové malty. Vykazuje nízku tepelnú vodivosť (λ = 0,15 W/m.K) a zároveň si zachováva vysokú pevnosť, porovnateľnú s cementovými maltami (deklarovaná pevnosť v tlaku je 8 MPa). Nízka tepelná vodivosť a vysoká pevnosťsú pritom parametre, ktoré obyčajne idú proti sebe. Štandardné tepelnoizolačné malty tak dosahujú len veľmi nízku pevnosť v tlaku a vysokopevnostné malty naopak nespĺňajú potrebné tepelnoizolačné parametre. Nová malta HELUZ Trend zároveň disponuje vysokou výdatnosťou (cca 2,5krát väčšou ako je pri klasických cementových zmesiach bežné), čo znamená, že na zhotovenie rovnakého objemu malty je potrebný výrazne nižší počet vriec.

Přečtěte si v české verzi
Nová malta HELUZ Trend překvapí tepelněizolačními vlastnostmi

Malta minimalizuje tepelné úniky, ktoré môže spôsobiť použitie klasických cementových či vápennocementových mált. Vďaka parametrom, ktoré vykazuje, nevznikajú v mieste vyplnených škár v obvodovom murive tepelné mosty a vnútorné povrchové teploty konštrukcie zostávajú vysoké. To napomáha dobrej tepelnej pohode v interiéri, pretože v ploche muriva nevznikajú lokálne miesta s nižšou povrchovou teplotou, ktoré majú za následok pocit tepelnej nepohody a s ňou súvisiacu potrebu zvyšovania teploty vzduchu v interiéri a väčšie prevádzkové náklady na vykurovanie domu.

Použitie. Malta HELUZ Trend sa používa tak na zakladanie prvého radu obvodového muriva z brúsených tehálna základovej doske, ako aj na založenie muriva vyšších podlaží na stropnej doske. Takisto ju môžete použiť na podmaltovanie prekladov v obvodovom murive, na vyplnenie škár, vyrovnávanie nerovností a výspravy v obvodovom murive. Tvorí tiež vhodný podklad pre vonkajšiu omietku. Vďaka malte HELUZ Trend zostanú teploty v mieste škár vyplnených maltou na vonkajšom povrchu múru v podstate zhodné s teplotami okolitého muriva. Pri teplotných zmenách tak nebude dochádzať k pnutiu materiálov pod omietkou a omietka na týchto miestach nepopraská.

Nová zakladacia malta Trend je vhodná pre ucelený systém obvodového muriva z tehál HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 a dokonale dopĺňa murovací systém HELUZ vhodný na stavbu energeticky úsporných domov. Spoločnosť HELUZ ju zaradila do svojho portfólia výrobkov práve preto, aby obvodové murivo nízkoenergetických a pasívnych stavieb mohlo dosiahnuť čo najlepšie tepelnoizolačné parametre. Túto zakladaciu maltu s vylepšenými vlastnosťami dodáva HELUZ zadarmo pre založenie prvého radu muriva všetkých podlaží ako bonus k objednávkam brúsených tehál určených na stavbu domov.

Porovnanie detailu pri strope, založenie prvého radu tehál 2. NP

Detail založenia prvého radu tehál pre 2. nadzemné podlažie sa vyskytuje na všetkých stavbách, ktoré majú viac ako jedno nadzemné podlažie. Na termovíznych snímkach neomietnutého muriva je v mieste detailu zakladacej malty jasne vidieť rozdiel v použitej malte. Ak bude murivo omietnuté, bude tento rozdiel na povrchu fasády menší.

Obr. 1: Bežná zakladacia malta
Obr. 1: Bežná zakladacia malta
Obr. 2: Malta HELUZ Trend
Obr. 2: Malta HELUZ Trend

Na snímke 1 je bežná zakladacia malta použitá pre založenie muriva z tehál HELUZ Family 50 (cca hrúbka 3,5 cm) medzi 1. NP a 2. NP. Meranie prebehlo pri teplote Te = −6 °C a Ti = 20 °C. Je vidieť, že malta má vyššiu povrchovú teplotu. Je to spôsobené väčším tepelným tokom maltou. Vľavo od horného okna nie sú vhodne ošetrené škáry medzi upravovanými tehlami.

Na snímke 2 je použitá malta HELUZ Trend pre založenie muriva z tehál Family 50 2in1. Meranie prebehlo pri teplote Te = −4 °C, Ti = 20 °C (v hornom poschodí 18 °C). Je vidieť, že povrchová teplota je rovnaká ako pri murive. Nedochádza tu k únikom tepla. V prípade, že by sa použila klasická zakladacia malta, vznikla by tu výraznejšia tepelná väzba (tepelný most) a dochádzalo by tak k zbytočnej tepelnej strate a znehodnocovaniu tepelnoizolačných vlastností obvodovej steny, ktorá v tomto prípade dosahuje U = 0,11 W/m2.K.

Porovnanie konštrukčného detailu v mieste uloženia stropu na murivo z tehál Family 44 2in1

Detail s bežnou cementovou maltou
Detail s bežnou cementovou maltou
Detail s maltou HELUZ Trend a vencovkou HELUZ 8 2in1
Detail s maltou HELUZ Trend a vencovkou HELUZ 8 2in1

Teplota vnútorného prostredia 20 °C, teplota vonkajšieho prostredia −15 °C; Rsi = 0,25 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/W

Na výpočet sme zvolili tehly HELUZ Family 44 2in1 omietnuté z vonkajšej strany ľahčenou jadrovou omietkou s hrúbkou 20 mm. Detail zodpovedá klasickému riešeniu uloženia stropnej konštrukcie, ktorá sa skladá z 20 mm kročajovej izolácie a 50 mm betónovej mazaniny. Hrúbka izolácie vo venci je 130 mm a zodpovedá bežne používanému EPS s λ = 0,037 W/m.K.

Vykonali sme niekoľko variantov výpočtov, ktorých výsledky uvádzame v nasledujúcej tabuľke. Ak chceme detail ešte optimalizovať, môžeme použiť novovyvinutú vencovku s integrovanou izoláciou HELUZ 8 2in1, ktorá zabezpečuje rovnomerný priebeh povrchových teplôt pri fasáde. To je pozitívna vlastnosť z hľadiska životnosti omietky a zachovania stálofarebnosti povrchovej úpravy. Použitie vencovky HELUZ 8 2in1 prispieva aj k zmenšeniu rizika kondenzácie vodnej pary v detaile venca.

Variantψ [W/m.K]fRsi [–]Teplota – kút pod stropom [°C]Teplota – kút nad stropom [°C]Teplota vonkajšieho povrchu fasády v mieste ložnej škáry malty [°C]Teplota muriva vnútorná [°C]Teplota muriva vonkajšia [°C]Tepelnotechnické vyhodnotenie
bežná malta aj vencovka0,1210,92117,2718,07−13,7518,85−14,81nízkoenergetická budova
bežná malta a vencovka 8 2in10,1140,92317,3418,12−13,62nízkoenergetická budova
malta Trend a bežná vencovka0,0540,94418,0518,76−14,66ultranízkoenergetická budova
malta Trend a vencovka 8 2in10,0500,94618,1218,79−14,66budova s takmer nulovou potrebou energie
Podmienky výpočtu: Ti = 20 °C, Te = −15 °C, Rse = 0,04 m2.K/W; Rsi pre stanovenie y 0,13 m2.K/W; Rsi pre stanovenie povrchových teplôt 0,25 m2.K/W

Zhrnutie

Malta HELUZ Trend dokonale doplňuje murovací systém HELUZ vhodný na výstavbu energeticky úsporných domov. Obálka budovy sa stáva kompaktná bez zbytočných tepelných mostov. Zároveň ostáva zachovaná jednoduchosť prevedenia detailov. Malta má tiež priaznivý vplyv na zachovanie dlhej životnosti vonkajších omietok v lokálnych miestach, kde sa malta HELUZ Trend používa.


HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.