Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První fázi rekonstrukce interny dokončili a pracují na další

Již téměř rok probíhá v interním pavilonu krajské Nemocnice Jihlava intenzivně komplexní rekonstrukce. Investici Kraje Vysočina ve výši cca 350 miliónů korun realizuje dodavatelské sdružení společností PSJ a Podzimek a synové. Rozsáhlé stavební práce probíhají za nepřetržitého provozu pavilonu a jsou rozděleny do sedmi etap. První z nich se podařilo dokončit dle stanoveného harmonogramu v polovině října 2016.

Rekonstrukce prostor, které jsou zásadní pro fungování největšího zdravotnického zařízení v regionu, vypukla ke konci ledna letošního roku. Předmětem úvodní etapy prací byla kompletní rekonstrukce šestého nadzemního podlaží, rozšíření strojovny vzduchotechniky v 7. NP a též nemálo nutných zásahů do nižších pater včetně instalace výměníku tepla v suterénu. První etapa byla kolaudována v polovině října, což následně umožnilo stěhování urologického oddělení z 4. NP do opraveného 6. NP.

V polovině letošního roku předal uživatel dodavatelskému sdružení prostor pátého nadzemního podlaží, kde byly zahájeny odstrojovací a bourací práce další etapy. „V současné době byly dokončeny veškeré omítky a obklady, bylo provedeno nalití hrubých podlah, dokončeny byly rastry podhledů, začínáme realizovat malby a stěrky pod PVC. Toto podlaží bychom chtěli nemocnici předat do užívání nejpozději do konce února 2017. Zároveň probíhají v uvolněném 4. NP přepojovací práce na rozvodech. Naplno se rekonstrukce tohoto podlaží rozběhne v únoru s předpokládanou kolaudací v červnu příštího roku,“ informoval projektový manažer Michal Vorel.

Rekonstrukce probíhá za plného nemocničního provozu zbývajících podlaží. Vyžaduje to velkou trpělivost, jak ze strany zdravotnického personálu, tak pacientů. „Logicky se snažíme co nejméně narušovat provoz pavilonu. Upravili jsme harmonogram a sdružili provádění některých prací, čímž jsme získali časový prostor pro nalezení optimálního řešení celé rekonstrukce. Cenné zkušenosti a poznatky, které jsme načerpali během tohoto roku, nám nepochybně pomohou s plynulým průběhem prací, které nás ještě ve dvou dalších letech čekají. Rozhodně to ale neznamená, že nás útroby interního pavilonu nemohou již ničím překvapit. Problémy, které vyplývají ze stáří rozvodů a armatur či zarostlého kanalizačního potrubí, jsou takřka na denním pořádku,“ uvedl Michal Vorel.

Prostory interního pavilonu jsou postupně přebudovány dle nových standardů, které řeší zlepšení hygienického zázemí pokojů i pro personál, zřízení nadstandardních pokojů na jednotlivých specializovaných odděleních a vybudování nových společných prostor. Funkce podzemního podlaží se nemění a bude i v budoucnu sloužit jako sklady a šatny sester, sanitářů a ostatního technického personálu. V prvním podlaží bude lůžková část urologického a kožního oddělení. Druhé patro projde největšími dispozičními úpravami a pacienti tady najdou kardiologické oddělení, ve třetím podlaží vznikne interní oddělení, nad ním bude sídlit chirurgické, další podlaží bude patřit onkologickým pacientům a ve zbylých dvou patrech budou fungovat neurologické oddělení a plicní společně s ORL. Nejvyšší patro bude i po rekonstrukci technickým zázemím s novou strojovnou vzduchotechniky a strojovnami pěti výtahů.

Bezbariérové úpravy stavby:Zřízeny samostatné hygienické buňky na každé lůžkové stanici, kombinované buňky očisty pacienta s dopomocí a WC pro TP
V ambulantní části vznikly plnohodnotné WC TP
Komunikační cesty lůžkovou i ambulantní částí jsou plně bezbariérové a přístupné
Všechny hygienické buňky pacientů a všechny WC přístupné pacienty a veřejností jsou osazeny signalizačním systémem nouzového volání ( sestra - pacient )
TZB rozvody:ÚTPod stropem v 1.PP bylo provedeno nové primární potrubí topné vody pro předávací stanici v objektu LDN
V 1.PP byla vybudovaná nová předávací stanice tepla pro pavilon Interna
V jednotlivých vytápěných místnostech byly radiátorové ventily opatřeny elektrohlavicemi ( napájení 24 V ) a prostorovými termostaty s čidly vnitřní teploty pro lokální regulaci vnitřní teploty
VZTV 8.NP vznikla doplněním obvodové konstrukce nová strojovna VZT
Rekonstrukce probíhá shora dolů, přičemž v první etapě vznikla strojovna VZT v 8.NP, kde se nachází většina hlavních zařízení. K rámci každé etapy bude rekonstruováno vždy jedno patro, přičemž zároveň dojde k uzavření patra pod ním, aby bylo možno realizovat vertikální části rozvodů včetně prostupů společnou horizontální konstrukcí stropu. V rámci těchto fází dojde k dočasným přepojením starých a nových rozvodů
ChlazeníProjekt řeší výrobu a rozvody chladící vody pro VZT jednotky a fancoily. Zdroj chladu je umístěn mimo objekt Interního pavilonu
MaRSystém obsahuje měření a regulaci technologií ÚT, VZT a chlazení v rekonstruovném objektu Interny. Součástí systému MaR je rovněž monitoring provozních a poruchových stavů vybraných technologií zajišťující provoz objektu ( výtahy, medicinální plyny a vybrané signály z rozvaděčů El )
ZTINově provedeny rozvody dešťové a splaškové kanalizace a vody. Z důvodu etapizace je nutné nové rozvody přepojovat vždy do stávajících.
Silnoproudá elektrotechnikaStávající rozvodna NN v 1.PP byla upravena a je osazen nový NN rozvaděč E- RHM pro napájení méně důležitých rozvodů ( MDO) a E-RHD pro napájení důležitých obvodů ( DO) . Dále je v hlavní rozvodně osazeno pole pro propojení kabelů napájecích budovu LDN
Slaboproudá elektrotechnika V rámci rekonstrukce Interny prováděny rozvody Strukturované kabeláže, dorozumívací zařízení Sestra-pacient, STA, Jednotný čas, Domácí telefon, videotelefon a přístupový systém
V rámci rekonstrukce objektu jsou také nově řešeny rozvody EPS, ER, medicinálních plynů