Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Omítkové systémy CEMIX pro obnovu objektů v památkové péči

1. Úvod

Společnost LB Cemix se sídlem v Borovanech patří mezi přední výrobce stavebních hmot na českém trhu. Je jedním z prvních výrobců suchých omítkových a maltových směsí v České republice a na českém stavebním trhu působí více než 20 let. Od roku 1992 se společnost LB Cemix zabývá výrobou suchých omítkových a maltových směsí a v roce 2007 byla produkce rozšířena i na výrobu pastovitých omítek. Již v roce 1993 se začaly vyrábět také omítky pro vlhké a zasolené zdivo ve dvou principiálně zcela odlišných systémech. Jedná se o sanační omítkový systém podle směrnice WTA (původně 2-2-91, později upravené a v současnosti platné 2-9-04) a hydrofilní omítkový systém SUPERSAN. V posledních dvou letech obohatil sortiment určený především pro obnovu památkové péče i speciální omítkový systém vápenných omítek bez obsahu cementu Památkářský program Cemix a systém hliněných omítek. Ty naleznou použití nejen při rekonstrukcích starších objektů z plných pálených či nepálených cihel, ale také při omítání novostaveb.

2. Cemix sanační omítkové systémy

Společnost LB Cemix vyrábí a nabízí dva typy sanačních omítkových systémů:

 • systém WTA, kde jsou sanační omítky certifikovány podle směrnice WTA 2-9-04
 • systém SUPERSAN – jedná se o hydrofilní odvlhčovací omítkový systém s upravenou distribucí pórů

Skladba Cemix sanačního omítkového systému WTA:

 • Cemix Sanační podhoz WTA (044)
 • Cemix Sanační omítka podkladní WTA (014)
 • Cemix Sanační omítka WTA (024)
 • Cemix Sanační omítka štuková (034)

Pro soklové části je certifikována Cemix Sanační omítka soklová WTA (064), která je svými technickými parametry podobná Cemix Sanační omítce WTA (024), avšak s pevností na horní požadované hranici.

Pro jednodušší aplikace s nižšími stupni vlhkosti zdiva a zasolením do středního stupně zasolení byla vyvinuta Cemix Sanační omítka jednovrstvá (054).

Skladba Cemix sanačního omítkového systému SUPERSAN:

 • Cemix SUPERSAN hrubý (084) – používá se jako sanační celoplošný postřik a zároveň jako sanační jádrová omítka
 • Cemix SUPERSAN jemný (084 j) – pro provedení štukové vrstvy

Dále společnost LB Cemix vyrábí Cemix Sanační omítku tepelněizolační (094) s maximálním součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,18 W/m.K.

V tabulce jsou vybrány základní odlišné parametry obou sanačních omítkových systémů.

Cemix Sanační omítka WTA (2-9-04)Cemix SUPERSAN hrubý
Obsah vzduchových pórů> 25 %> 35 %
Zádrž vody> 85 %< 85 %
Kapilární nasákavost vody za 24 h> 0,3 kg/m2> 0,5 kg/m2
Hloubka penetrace vody≤ 5 mm≥ 5 mm

Cemix SUPERSAN hrubý (084) má podstatně větší obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě. Není hydrofobizovaný oproti sanační omítce WTA, proto jeho kapilární nasákavost vody i hloubka penetrace vody je podstatně větší. Nevýhodou Cemix SUPERSANU je jeho velmi nízká schopnost zadržovat vodu – kvůli tomu nemůže být tato omítka aplikována strojně.

3. Cemix Památkářský program – systém vápenných omítek

Výroba sanačních omítek ve společnosti LB Cemix má již dvacetiletou tradici. Sanační omítky jsou dodávány jak na český, tak i na slovenský a rakouský trh. Výroba systému vápenných omítek bez obsahu cementu pro vnitřní i vnější aplikace byla zahájena v roce 2012 a bylo provedeno již několik úspěšných realizací. Systém vápenných omítek od společnosti LB Cemix je příspěvkem k péči a obnově historických budov.

Vápenný omítkový systém bez obsahu cementu pro vnitřní i venkovní použití se skládá ze tří klasicky ručně nanášených omítek – Cemix Vápenného památkářského postřiku (144), Cemix Vápenné památkářské omítky ruční (124), což je jádrová vrstva, a Cemix Vápenného památkářského štuku (134). Pro případy, kdy jsou omítány velké plochy, je vyráběna jádrová Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114). Směrnice WTA 2-7-01/D – Vápenné omítky v památkové péči blíže nespecifikuje fyzikálně-technické parametry vápenných omítek, jak je tomu například u omítek sanačních. V případě průmyslově vyráběných vápenných omítek je možná buď deklarace přesné receptury, nebo protokol o zkouškách fyzikálních vlastností, a ty jsou specifikovány v technických listech jednotlivých omítek. Všechny čtyři vápenné omítky jsou složeny ze stejných surovin: kameniva, pucolánového pojiva, vápenného hydrátu a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky.

Cemix Vápenný památkářský postřik (144)

Slouží jako postřik pro úpravu podkladu před omítáním vápenných jádrových omítek Cemix 124 a Cemix 114, především na historických stavbách. Je vhodný pro ruční a strojní zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdícím materiálům (cihly, přírodní kámen). Podklad musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Na podkladním zdivu se provede vyrovnání prohlubní a nerovností tam, kde by jinak nanášená jádrová omítka přesáhla doporučenou max. tloušťku vrstvy. Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá. Omítání venkovních stěn u čistě vápenného systému musí být provedeno včetně nátěrů do začátku zimního období. Postřik dodávaný v pytlích se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce nebo se rozmíchá rychloběžným míchadlem, případně se zpracovává omítacím strojem. Volně ložený výrobek se zpracovává v kontinuální míchačce pevně připojené k mobilnímu silu nebo omítacím strojem v kombinaci s pneumatickým dopravním zařízením. Voda se dávkuje v předepsaném množství a po zamíchání rychloběžným míchadlem nebo bubnovou míchačkou se postřik nechá 5–10 minut odležet a znovu krátce promíchá. Asi 2 hod. před nanášením postřiku se provede celoplošné navlhčení podkladního zdiva. Postřik se nanáší zednickou naběračkou nebo lžící tak, aby pokrytí zdiva bylo cca 75 %. Pro strojní aplikaci se používá omítací stroj se standardním příslušenstvím a nanášení se provádí se stejným pokrytím jako při ručním zpracování. Maximální tloušťka vrstvy je 5 mm. Před nanášením jádrové omítky je nutno nechat postřik minimálně 3 dny vyzrát.

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané parametry Cemix Vápenného památkářského postřiku (144):

Pevnost v tlaku1,5 až 5,0 MPa
Přídržnost – způsob odtržení (FP)min. 0,2 MPa
Faktor difúzního odporu vodní páry µmax. 15
Trvanlivost – počet cyklůmin. 10
Objemová hmotnost zatvrdlé malty1400–1600 kg/m3
Doba zpracovatelnostimin. 2 hod.

Cemix Vápenná památkářská omítka ruční (124)

Tato jádrová omítka je určena pro omítání především historických staveb na všech klasických stavebních materiálech. Omítka je vhodná pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Jádrová omítka se nanáší na vyzrálý postřik Cemix 144. Omítka dodávaná v pytlích se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové, kontinuální nebo jiné míchačce. Volně ložený výrobek se zpracovává v kontinuální míchačce pevně připojené k mobilnímu silu. Dvě hodiny před nanášením omítky je nutné vápenný postřik důkladně provlhčit. Malta se nanáší na stěnu v ploše 1–2 m2, plocha se pak srovná stahovací latí. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 2 dny na 1 mm nanášené vrstvy (pro vnitřní omítky 1 den na 1 mm nanášené vrstvy).

V tabulce jsou uvedeny základní technické charakteristiky Cemix Vápenné památkářské omítky ruční  (124):

Pevnost v tlaku1,5 až 5,0 MPa
Přídržnost – způsob odtrženímin. 0,1 MPa
Faktor difuzního odporu vodní páry μmax. 15
Trvanlivost – počet cyklůmin. 10
Objemová hmotnost zatvrdlé malty1400–1600 kg/m3
Doba zpracovatelnostimin. 2 hod.

Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114)

Je jádrovou omítkou obdobného složení jako u předchozí omítky. Skladba je pouze upravená pro zpracování omítacím strojem, proto má tato omítka i obdobnou charakteristiku.

Cemix Vápenný památkářský štuk (134)

Je určen pro povrchové úpravy vápenných jádrových omítek Cemix 124 a Cemix 114 pro ruční nanášení ve vnějším i vnitřním prostředí. Podkladní jádrová omítka se navlhčí přibližně dvě hodiny před provedením štuku. Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá vhodným typem míchače (nejlépe rychloběžným míchadlem) na homogenní hladkou hmotu. Po 5–10 minutách odležení se hmota znovu krátce promíchá. Malta se nanáší na podklad velkým nerezovým nebo novodurovým hladítkem. Po lehkém zavadnutí se povrch stočí filcovým nebo pěnovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Konečná povrchová úprava se provádí až po dokonalém vyschnutí štukové omítky s minimální technologickou přestávkou pět dnů.

V tabulce jsou uvedeny základní technické parametry Cemix Vápenného památkářského štuku (134):

Pevnost v tlaku1,5 až 5,0 MPa
Přídržnost – způsob odtrženímin. 0,1 MPa
Faktor difúzního odporu vodní páry μmax. 15
Trvanlivost – počet cyklůmin. 10
Objemová hmotnost zatvrdlé malty1400–1600 kg/m3
Doba zpracovatelnostimin. 2 hod.

V interiéru doporučujeme provést povrchovou úpravu Cemix Silikátovými interiérovými barvami v bílém odstínu, nebo v odstínu podle barevného vzorníku Cemix, případně vápenným nátěrem. Při omítání fasád se na vápenný štuk aplikuje Cemix Silikátová fasádní barva bílá nebo probarvená podle aktuálního vzorníku Cemix. Před nanášením silikátových fasádních barev nutno vápenný štuk opatřit přípravkem Cemix Penetrace silikát.

Omítání venkovních stěn u vápenného systému musí být provedeno včetně nátěrů do začátku zimního období.

Na obrázcích  1–4 jsou příklady z realizací vápenného památkářského systému Cemix.

Obr. 1 – Muzeum Sušice – nádvoří
Obr. 1 – Muzeum Sušice – nádvoří
Obr. 2 – Muzeum Sušice – nábřeží
Obr. 2 – Muzeum Sušice – nábřeží

Obr. 3 – Kaštiel´ Šarišské Dravce
Obr. 3 – Kaštiel´ Šarišské Dravce
Obr. 4 – Muzeum Sušice – výstavní síň
Obr. 4 – Muzeum Sušice – výstavní síň

4. Cemix systém hliněných omítek

Systém je určen pro zdění a omítání hliněných (nepálených) stavebních prvků a všech dalších klasických stavebních materiálů při výstavbě a rekonstrukcích staveb. Nepálené stavební prvky se používají na vnitřní příčkové a akumulační zdivo v kombinaci s klasickým obvodovým zdivem, ale také jako vnitřní zdivo dřevostaveb a pro výstavbu pecí a kamen. Systém je určen do vnitřních nebo před povětrnostními vlivy krytých venkovních prostor.

Skladba Cemix systému hliněných omítek:

 • Cemix Hliněná omítka hrubá (482) – zdění
 • Cemix Spojovací můstek CLAY (401) – příprava podkladu
 • Cemix Hliněná omítka hrubá (482) – jádrová vrstva
 • Cemix Hliněná omítka jemná (433) – štuková vrstva

Pro zdění nepálených cihel se používá Cemix Hliněná omítka hrubá (482). Výrobek odpovídá návrhové maltě pro zdění (G) podle EN 998-2 tř. M1 (pevnost v tlaku ≥ 1 MPa). Spojovaný zdící materiál musí být pevný, bez prachu, zbaven mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce nebo jiným typem míchače, (nejlépe rychloběžným míchadlem) na homogenní hladkou hmotu (obr. 5). Po 5 minutách odležení se hmota znovu krátce promíchá. Před nanášením směsi je nutné ložnou spáru důkladně provlhčit vodou. Směs se nanáší ve vrstvě cca 12 mm. U nepálených cihel je nutné kromě ložných spár promaltovat také svislé spáry mezi jednotlivými zdicími prvky (obr. 6). Spotřeba směsi činí cca 20 kg/m2. Ostatní zdicí materiály (plné cihly, THERM bloky apod.) musí být vyzděny vhodným typem malty v souladu s technologickým předpisem výrobce pro daný materiál.

Obr. 5 – Míchání směsi
Obr. 5 – Míchání směsi
Obr. 6 – Promaltování vodorovných a svislých spár
Obr. 6 – Promaltování vodorovných a svislých spár

Podklad musí být před omítáním vyschlý, rovnoměrně nasákavý, objemově stálý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá a zdivo musí být již dotvarováno (podle EN 1996-2 a cihlářského lexikonu).

 

Příprava podkladu před nanášením se liší podle jeho druhu:

Zdivo z nepálených cihel – zdivo se pouze důkladně navlhčí.

Savé zdicí materiály – zdivo se navlhčí, na podklad se následně aplikuje Cemix Hliněná omítka hrubá (482) jako postřik a nechá se vyschnout. Pro dosažení konzistence postřiku je nutné zvýšit množství záměsové vody omítky.

Nesavý a smíšené podklady – v případě nesavých podkladů (např. beton) nebo při přechodech materiálů (smíšené zdivo) s různou savostí se použije Cemix Spojovací můstek CLAY (401). Před nanášením můstku je nutné podklad navlhčit. Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem na homogenní hladkou hmotu. Nechá se cca 5 minut odstát, potom se opět krátce promíchá a ihned nanáší štětkou nebo válečkem (obr. 7) v rovnoměrné vrstvě na připravený podklad. Namíchanou hmotu je nutno během aplikace občas promíchat z důvodu případného usazování hrubých částic. Doba schnutí nátěru je min. 12 hodin. Před aplikací hliněné omítky je nutné upravený podklad (obr. 8) opět navlhčit. Na nátěr se mohou nanášet pouze hliněné omítky! Spotřeba můstku činí cca 0,9 kg/m2.

Obr. 7 – Nanášení spojovacího můstku válečkem
Obr. 7 – Nanášení spojovacího můstku válečkem
Obr. 8 – Finální vzhled spojovacího můstku
Obr. 8 – Finální vzhled spojovacího můstku

Pro provádění jádrové vrstvy se používá Cemix Hliněná omítka hrubá (482). Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce nebo jiným typem míchače (nejlépe rychloběžným míchadlem) na homogenní hladkou hmotu. Po 5 minutách odležení se hmota znovu krátce promíchá. Malta se nanáší na stěnu zednickou lžicí (obr. 9) v ploše 1-2 m2 a plocha se následně srovná stahovací latí (obr. 10). Zahlazování se provádí podle potřeby dřevěným nebo nerezovým hladítkem. Minimální doba zrání jádrové omítky je 1 den na 1 mm nanášené vrstvy – k tvrdnutí omítky dochází pouze schnutím a rychlost je ovlivněna teplotními a vlhkostními podmínkami. Omítku je nutné na počátku tuhnutí a tvrdnutí chránit před rychlým vyschnutím vlivem slunečního záření, tepla, větru nebo nízké relativní vlhkosti vzduchu. Omítnuté plochy se podle potřeby zvlhčí rozprašovačem. Pro aplikaci omítky v zimním období musí být vnitřní prostory temperovány na teplotu min. 15 °C (současně je nutné zajistit dokonalé odvětrání vlhkosti). Spotřeba jádrové omítky činí při vrstvě 10 mm 16,5 kg/m2.

Obr. 9 – Nanášení omítky
Obr. 9 – Nanášení omítky
Obr. 10 – Stahování omítky latí
Obr. 10 – Stahování omítky latí

Pro povrchovou úpravu hliněné jádrové omítky se používá Cemix Hliněná omítka jemná (433). Omítku lze použít také pro povrchovou úpravu vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce nebo jiným typem míchače (nejlépe rychloběžným míchadlem) na homogenní hladkou hmotu. Po 5 minutách odležení se hmota znovu krátce promíchá. Podkladní jádrová omítka se důkladně navlhčí. Omítka se nanáší na podklad velkým nerezovým nebo novodurovým hladítkem (obr. 11). Po lehkém zavadnutí se povrch stočí filcovým nebo pěnovým hladítkem za současného vlhčení vodou pomocí rozprašovače (pozor na vyplavování jemných částic z omítky).

Omítku je nutné na počátku tuhnutí a tvrdnutí chránit před rychlým vyschnutím vlivem slunečního záření, tepla, větru nebo nízké relativní vlhkosti vzduchu. Omítnuté plochy (obr. 12) se podle potřeby zvlhčí rozprašovačem. Pro aplikaci omítky v zimním období musí být vnitřní prostory temperovány na teplotu min. 15 °C (současně je nutné zajistit dokonalé odvětrání vlhkosti). Omítnuté plochy lze po zvlhčení rozprašovačem dodatečně upravovat.

Spotřeba jemné omítky činí při vrstvě 2 mm 3,2 kg/m2.

Obr. 11 – Natahování omítky hladítkem
Obr. 11 – Natahování omítky hladítkem
Obr. 12 – Jemná omítka na jádrové omítce
Obr. 12 – Jemná omítka na jádrové omítce

Hliněnou jemnou omítku lze ponechat bez dodatečné povrchové úpravy. V případě požadavku na povrchovou úpravu se tato provádí až po dokonalém vyschnutí jemné omítky s minimální technologickou přestávkou pět dnů.

Povrchovou úpravu lze provést nátěrem Cemix Silikátový interiérový nátěr v bílé nebo probarvené variantě, případně vápenným nátěrem. Před nanášením silikátových nátěrů nutno omítku opatřit přípravkem Cemix Penetrace silikát. Spotřeba penetrace činí cca 0,15 l/m2.

Nátěr se nanáší vždy na vyzrálé podklady, v případě hliněné omítky nejdříve po 48 hod. od dokončení. Výrobek lze jako přednátěr rozředit přidáním max. 5 % hmotn. pitné vody, jinak je nátěr připraven k aplikaci bez dalšího ředění vodou (ředěním se ztrácí kryvost). Nanáší se v tenké souvislé vrstvě válečkem (obr. 13 a 14) nebo štětcem. Hmota není vhodná pro stříkací nanášecí zařízení. Díky alkalickému pojivu musí být navazující stavební konstrukce (zejména skleněné výplně) pečlivě zakryty. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

Spotřeba nátěru činí cca 0,2–0,25 l/m2 při dvou nátěrech.

Obr. 13 – Provádění nátěru
Obr. 13 – Provádění nátěru
Obr. 14 – Hliněné omítky po provedení nátěru
Obr. 14 – Hliněné omítky po provedení nátěru

5. Závěr

Výroba sanačních omítek ve společnosti LB Cemix má již dvacetiletou tradici. Sanační omítky jsou dodávány jak na český, tak i na slovenský a rakouský trh. Výroba systému vápenných omítek bez obsahu cementu pro vnitřní i vnější aplikace byla zahájena v loňském roce a bylo provedeno už několik úspěšných realizací. Systém vápenných omítek od společnosti LB Cemix přispívá novou oblastí k obnově historických budov. Hliněné omítky jsou spojením historických omítkářských postupů s moderními zdicími materiály, ale najdou široké uplatnění také při rekonstrukcích starších objektů a ekologicky smýšlejících stavebníků.

Použitá literatura

 • [1] Firemní literatura LB Cemix, s.r.o.

LB Cemix, s.r.o.
logo LB Cemix, s.r.o.

Jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu: zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení ...