Partneři projektu Regenerace domů

logo Weber
logo Thomsit Ceresit
logo PCIKontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze

Datum: 16.2.2016  |  Autor: redakce  |  Zdroj: podle podkladů NZÚ

Od 15. března 2016 bude možné podávat žádosti o dotace na energetické úspory v bytových domech v Praze. Dotace budou poskytovány v rámci 2. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám. Druhá výzva je kontinuální a bude otevřena do konce roku 2021. Výzva nově nabízí vyšší maximální podporu, a to 30 % způsobilých výdajů.

Druhá výzva pro bytové domy v Praze je rozdělena do dvou oblastí podpory:

 • A – Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a
 • C – Efektivní využití zdrojů energie.

V obou oblastech podpory je nově samostatně podporována projektová příprava a odborný technický dozor (A.3 a C.5). Žádat o podporu lze na opatření, na které byly vynaloženy způsobilé výdaje nejdříve 1. 1. 2015 a zároveň 24 měsíců před evidencí žádosti.

Stejně jako v kontinuální výzvě pro rodinné domy je i zde zavedena funkce tzv. zásobníku, kdy žádosti, na které se nedostanou peněžní prostředky v aktuálním období, se přesunou do dalšího období, kdy budou k dispozici další finanční prostředky.

Úspěšní žadatelé, kteří podali žádost v rámci první výzvy z loňského roku, budou mít možnost žádost převést do této kontinuální výzvy s výhodnějšími podmínkami a dosáhnout tak na vyšší dotaci. Žadatel bude muset svoji původní žádost zrušit a podat si elektronicky novou, všechny ostatní podklady se ale využijí z původní žádosti.

Novinky v jednotlivých oblastech podpory

Oblast podpory A

 • Dříve bylo podmínkou, že objekt musí mít stavební povolení vydané před 1. 7. 2007, nově stačí, aby bylo před 1. 7. 2007 o stavební povolení požádáno.
 • Nově lze technických podmínek dosáhnout dvojím způsobem: snížením neobnovitelné primární energie, nebo snížením celkové dodané energie.
 • Jsou definovány nové podmínky pro památkově chráněné objekty, které vycházejí z podmínek pro standardní zástavbu (snížené požadavky na sledované technické parametry).
 • Nově jsou bonifikovány realizace s použitím výrobků s environmentálním prohlášením typu III.
 • Byla navýšena jednotková výše podpory pro jednotlivé typy konstrukcí stanovující maximální výši vypočítané podpory.
 • Ceny nyní odpovídají 25 % u podoblasti podpory A.0 a A.1 a 30 % u podoblasti podpory A.2 z předpokládané ceny stavebních prací. Podpora se tedy oproti 1. výzvě zvýšila o 5 %.
 • Byla navýšena celková výše podpory na jednu žádost z 20 % řádně doložených způsobilých výdajů v 1. výzvě na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C.

Oblast podpory C

 • Nově lze žádat samostatně v oblasti podpory C.
 • Nově nejsou specifikovány podrobné technické podmínky jednotlivých výrobků, ale podporované výrobky a technologie musí splňovat požadavky na ekodesign.
 • Jsou rozšířena podporovaná opatření. Nově lze žádat na:
  1. napojení na CZT,
  2. instalaci plynového tepelného čerpadla,
  3. instalaci kombinované výroby tepla a elektřiny,
  4. instalaci fotovoltaických panelů.
 • U některých opatření (solární termické panely, systémy nuceného větrání s rekuperací tepla) byla snížena podpora na bytovou jednotku.
 • Byla navýšena maximální možná míra podpory na 25 % způsobilých výdajů (samostatná realizace), respektive 30 % způsobilých výdajů (kombinace s oblastí A).

A.0, A.1, A.2 Podpora zateplení a výměna výplní otvorů

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy
Typ konstrukceA.0 a A.1 [Kč/m2]A.2 [Kč/m2]
Obvodová stěna430510
Střešní konstrukce380450
Výplně otvorů1 2501 500
Podlaha na terénu500600
Ostatní konstrukce, stropy200240
Koeficienty upravující výši podpory v oblasti podpory A pro jednotlivé konstrukce
PopisKoeficient k
Budovy a konstrukce bez zvýhodnění1,
Památkově chráněná budova1,3
Použití materialů s vydaným environmentálním prohlášením typu III1,05

Celková míra podpory je omezena na 30 % doložených způsobilých výdajů.

A.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 40 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1 nebo A.2.

Technické podmínky

Realizací opatření nesmí dojit ke zhoršení parametrů měrné neobnovitelné primární energie EpN,A ani měrné celkové dodané energie EP,A.

Požadované parametry dle podoblasti podpory uvádějí následující tabulky.

Požadované parametry dle podoblasti podpory
Sledovaný parametrOznačení [jednotky]A.0A.1A.2
Měněné stavební prvky obálky budovyU [W.m−2.K−1]≤ 0,95 × Urec,20dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primarní energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A[–]bez požadavkuCA–B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 20 %≥ 30 %≥ 40 %
Podmínky pro památkově chráněné budovy
Sledovaný parametrOznačení [jednotky]A.0A.1A.2
Měněné stavební prvky obálky budovy, u kterých je stanoven zvláštní postup při prováděníU [W.m−2.K−1]≤ UNdle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A[–]bez požadavkuDA–C
snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo měrné celkové dodané energie EP,A oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 10 %≥ 20 %≥ 30 %

C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Na opatření v podoblasti podpory C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A. Na opatření v oblasti podpory C.2 lze žádat pouze v případě bytových domů, jejichž průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je menší nebo roven jedenapůlnásobku referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy (Uem ≤ 1,5 × Uem,R).

Podporu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách. Nelze však měnit centrální zdroj tepla bytového domu za lokální zdroje tepla v jednotlivých bytových jednotkách.

Podporována je instalace níže uvedených zdrojů splňujících požadavky na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a (EU) 2015/1189.

Podporováno je také napojení na soustavu zásobování teplem. Podpora se poskytuje pouze na připojení k soustavě zásobování teplem, která má podíl využití obnovitelných zdrojů energie vyšší než 50 % nebo využívá odpadní teplo či kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.1Výše podpory dle podoblasti [Kč/b.j.] C.2
C.1.1/C.2.1Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 00017 000
C.1.2/C.2.2Tepelné čerpadlo voda-voda25 00021 000
C.1.3/C.2.3Tepelné čerpadlo země-voda25 00021 000
C.1.4/C.2.4Tepelné čerpadlo vzduch-voda15 00013 000
C.1.5/C.2.5Plynový kondenzační kotel10 0008 000
C.1.6/C.2.6Napojení na soustavu zásobování teplem7 0006 000
C.1.7/C.2.7Plynové tepelné čerpadlo20 00017 000
C.1.8/C.2.8Kombinovaná výroba elektřiny a tepla25 00021 000

Míra podpory je omezena 25 % (C.2) nebo 30 % (C.1) způsobilých výdajů.

C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

Solární termické systémy

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Požadovaná hodnota
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavyQss.u [kWh.rok−1.b.j.−1] ≥ 600
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m−2]≥ 45
Solární fotovoltaické systémy

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory bytového domu, dále je ji možné využít také v bytových jednotkách.

Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 30 kWp na číslo popisné dané budovy. Podporovány jsou fotovoltaické systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému.

Výše podpory
Typ systému
Solární termické systémy7 500 [Kč/b.j.]
Solární fotovoltaické systémy12 500 [Kč/kWp]

Míra podpory je omezena na 25 % (samostatně) nebo 30 % (kombinace s A) způsobilých výdajů.

C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

Na opatření v této podoblasti podpory je možné žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.

Podporovány jsou instalace centrálního nebo decentrálního systému větrání se zpětným získáváním tepla. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %. Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech, kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti, se připouští minimální účinnost 65 %.

Výše podpory
Typ systémuVýše podpory [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se ZZT25 000
Decentrální systémy větrání se ZZT20 000

Míra podpory je omezena na 25 % (samostatně) nebo na 30 % (kombinace s A) způsobilých výdajů.

C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru. Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 15 000 Kč, max. však 10 % z alokované částky podpory v oblasti C.1, C.2., C.3 nebo C.4.

 

Hodnotit:  

Datum: 16.2.2016
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 24.02.2016 10:17)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czHliníková revoluce s DYNAMIKEM!Osmnáctý Designblok otevře zážitkovou krajinu Designérii a interaktivní instalaceČeské dřevo je cesta k rovnováze na Zemi!