Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. Do výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky, konstrukce se systematickými tepelnými mosty, střechy s opačným pořadím vrstev.


Umístění stavby

ICON: mapa klimatických oblastí     Nadm. výška m n.m.
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe °C

Parametry vnitřního prostředí

Návrhová vnitřní teplota v zimním období θi °C
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu θai °C ICON: nápověda

Typ konstrukce

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi m2K/W θ0 = - °C ICON: nápověda
j Materiál d [m] λu [W.m-1.K-1] Rj [m2K/W] θj [°C]  
Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse m2K/W θe = °C

Přidat vrstvu konstrukce

Celková tloušťka konstrukce d = m
Tepelný odpor konstrukce R = m2K/W

ICON: nápověda

Schéma: konstrukce se systematickými tepelnými mosty
Šířka konstrukce (kolmo ke směru tepelného toku)
Výsek B [m] Tepelný most b [m]
Skladba konstrukce v místě tepelného mostu (zkopírovat skladbu z konstrukce bez tepelných mostů)
j Materiál d [m] λu [W.m-1.K-1] Rj [m2K/W] θj [°C]  

Přidat vrstvu konstrukce s tepelným mostem

Celková tloušťka konstrukce d =

ICON: nápověda

Materiál zkosené vrstvy d2 [m] λu [W.m-1.K-1] R2 [m2K/W]
ICON: katalog materiálů -

ICON: nápověda

Bodový činitel kotvicího prvku χ
Počet kotvicích prvků nf m-1
Tepelná vodivost kotvicího prvku λf W.m-1.K-1 ICON: katalog materiálů
Příčná průřezová plocha jednoho kotvicího prvku Af m2
Počet kotvicích prvků nf m-1
Tloušťka tepelně izolační vrstvy obsahující kotvicí prvek d0 m
Délka kotvicího prvku, který proniká tepelně izolační vrstvou d1 m
Tepelný odpor tepelně izolační vrstvy, kterou pronikají kotvicí prvky R1 m2K/W

ICON: nápověda

Korekce uvedená pro obrácené střechy zohledňuje proudění dešťové vody mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou. Používá se pro vytápěné budovy, pro chlazené budovy se korekce nepoužívá.

Výsledky získané vyplněním tohoto formuláře jsou použitelné pouze pro tepelnou izolaci vyrobenou z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Průměrná intenzita srážek během otopné sezóny p mm/den
Odtokový činitel f
Činitel zvýšení tepelné ztráty x (W . den) / (m2 . K . mm)

Údaje o stavbě

Stavba
Adresa
Posuzovaná konstrukce
Zpracovatel
Firma
Datum

Vyhodnocení konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

U = W.m-2.K-1

Odpor při prostupu tepla konstrukce

RT = m2.K/W
dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946

Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011

Posuzovaná konstrukce
Převažující návrhová vnitřní teplota většiny prostorů v objektu θim °C
Vytisknout
Přečtěte si také Teorie a další informace k výpočtu prostupu tepla stavební konstrukcí Více k tématu


 
 
Reklama