Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.

Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a její změny platné od dubna 2005.

Součinitel prostupu tepla
Upřesňuje a upravuje se znění tabulky 3 (ČSN 73 0540-2:2002) s požadovanými hodnotami UN (pro přehlednost je uvedena celá tabulka včetně neměněných položek).

Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20°C

Popis konstrukce UN [W/(m2.K)]
Požadované Doporučené
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem
0,24 0,16
Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace)
Podlaha a stěna s vytápěním (vnější vrstvy od vytápění)
0,30 0,20
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°
lehká 0,30 0,20
těžká 0,38 0,25
Podlaha/stěna přilehlá k zemině (kromě případů podle pozn.2)
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
0,60 0,40
Strop/stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru
Strop/stěna vnější z částečně vytápěného k nevytápěnému prost.
0,75 0,50
Stěna mezi sousedními budovami
Strop s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,05 0,70
Stěna s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45
Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80
Okno, dveře aj. výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Pro rámy nových výplní otvorů platí:
Uf ≤ 2,0 W/(m2.K)
nová 1,70 1,20
uprav. 2,00
Dtto, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3
Šikmé střešní okno, aj. výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Pro jejich rámy včetně izolačního obkladu platí:
Uf ≤ 2,0 W/(m2.K)
1,50 1,10
Dtto, z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,70

Lehký obvodový plášť (LOP) hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s průsvitnou částí o poměrné ploše fw = Aw / A, kde A je celková plocha LOP a Aw je plocha jeho průsvitné výplně otvoru fw ≤ 0,50 0,3 + 1,4 . fw 0,2 + 1,0 . fw
Pro rámy LOP platí: Uf ≤ 2,0 W/(m2.K) fw > 0,50 0,7 + 0,6 . fw

Poznámky:
Tyto hodnoty platily od 1.4.2005 do 1.5.2007, v aktuální tabulce jsou uvedeny hodnoty platné normy ČSN 73 0540-2:2011


 
 
Reklama